Thứ Hai, 24/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Tư, 24/8/2022 20:5'(GMT+7)

Nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của cho bộ và toàn thể đảng viên, vì vậy cần được chuẩn bị chu đáo. Báo cáo chính trị của chi bộ phải đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm hạn chế trên các lĩnh vực: thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể. Bám sát yêu cầu, chú trọng đánh giá kết quả chi bộ thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Về phương hướng, nhiệm vụ, Báo cáo chính trị cần bám sát văn kiện đại hội cấp trên, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cấp ủy cấp trên trực tiếp và của chi bộ. Đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ để hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Về báo cáo kiểm điểm của chi ủy (nơi có chi ủy) cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ qua của tập thể chi ủy, bí thư, phó bí thư và chi ủy viên trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời. Đối với các chi bộ không có chi ủy, nội dung kiểm điểm bí thư, phó bí thư được đánh giá trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của chi bộ. Trong quá trình xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, chi ủy, chi bộ cần tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đoàn thể cùng cấp, của cán bộ, đảng viên bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả.

Về công tác chuẩn bị nhân sự: Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung đối với cấp ủy viên được nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; chú trọng nâng cao chất lượng chi ủy, bí thư chi bộ theo Kết luận số 06-KL/ĐUK ngày 08/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Các cấp ủy đảng cần nhấn mạnh tiêu chuẩn về lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có uy tín và khả năng đoàn kết, quy tụ; có sức khoẻ và phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung... Nhân sự bí thư, phó bí thư chi bộ phải tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, lối sống, uy tín, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên tín nhiệm.

Để việc giới thiệu nhân sự tham gia chi ủy được chặt chẽ và thống nhất theo quy định, ngày 01/6/2022, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã có Công văn số 562-CV/BTCĐUK gửi các đảng ủy trực thuộc hướng dẫn quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 cơ bản theo các bước sau: (Bước 1) Tổ chức hội nghị chi ủy (lần 1) hoặc chi bộ (nơi không có chi ủy) để thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện và dự kiến danh sách nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy theo quy định. (Bước 2) Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự đã được chi ủy hoặc chi bộ (nơi không có chi ủy) xem xét thông qua tại Bước 1. Thành phần gồm: Chi ủy; lãnh đạo đơn vị; trưởng các đoàn thể; trưởng, phó các phòng của đơn vị (nếu có). Hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt. (Bước 3) Tổ chức hội nghị chi ủy (lần 2) hoặc chi bộ (nơi không có chi ủy) để tiến hành thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

Nhân sự để bầu chi ủy chi bộ phải được kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp có thẩm quyền theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Không cơ cấu vào chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ những đồng chí mà bản thân hoặc vợ (chồng), con không gương mẫu hoặc vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vi phạm những điều đảng viên không được làm…

Về số lượng, cơ cấu và độ tuổi tham gia chi ủy: Việc bầu chi ủy thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 24 của Điều lệ Đảng và điểm 22, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Theo đó, chi bộ đông đảng viên bầu không quá 7 chi ủy viên; chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy; Chi bộ trực tiếp bầu chi ủy trước, sau đó bầu bí thư, bầu một phó bí thư trong số chi ủy viên. Chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức bầu bí thư, nếu cần bầu một phó bí thư.

Nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu phải đủ tuổi để tham gia được 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ. Nhân sự tái cử cấp ủy phải đủ tuổi tham gia ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (15 tháng trở lên tính đến thời điểm đại hội). Thực hiện chủ trương  nhất thể hóa, bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng.

Công tác bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng. Chương trình, trang trí tổ chức đại hội chi bộ thực hiện theo mục 14, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư.

Về thời gian tổ chức đại hội: Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tổ chức không quá 01 ngày, hoàn thành trước ngày 30/9/2022.

Các cấp ủy hướng dẫn cụ thể việc chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ bảo đảm yêu cầu, nội dung đề ra; phân công cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ; làm tốt công tác tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, để đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của mỗi tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Lê Giang Nam
Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

(Nguồn: http://dukcqtw.dcs.vn)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất