Thứ Bảy, 15/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 21/10/2022 11:18'(GMT+7)

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm làm việc với Tỉnh ủy Bắc Kạn

Đồng chí Trần Thanh Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Đồng chí Trần Thanh Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Dự buổi làm việc với đoàn có đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn; đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn; đại diện các sở, ngành của tỉnh.

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TẠO CƠ SỞ ĐỂ BẮC KẠN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Theo báo cáo tại buổi làm việc, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được tỉnh Bắc Kạn chú trọng và đạt kết quả tích cực. Công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh được thực hiện nghiêm túc; công tác định hướng, hướng dẫn tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thường xuyên, với hình thức đa dạng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, sâu rộng; công tác dư luận xã hội, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc được thực hiện thường xuyên; hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra đúng định hướng; công tác lý luận chính trị, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống và công tác khoa giáo được quan tâm. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra, giám sát nhìn chung các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị, có nhiều cách làm hay, sáng tạo hiệu quả trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đảng ủy các xã, phường, thị trấn đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho trên 17.000 cán bộ, đảng viên chưa được học tập Nghị quyết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành tổ chức tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức hội, đoàn thể, cụm dân cư, qua hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, pa nô, áp phích;... Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động, kết hợp chặc chẽ giữa nhiệm vụ tuyên truyền Nghị quyết Đại hội với các nhiệm vụ chính trị địa phương, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

 Về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua học tập, quán triệt và tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về mục đích, yêu cầu của việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên; về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

 Công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình thực hiện Kết luận 01-KL/TW được các cấp ủy tổ chức thực hiện, lồng ghép với kiểm tra, giám sát cấp ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 2 đợt kiểm tra, thăm nắm cơ sở về công tác tuyên giáo, trong đó có nội dung triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Thông qua công tác kiểm tra, nắm tình hình đã kịp thời phát hiện và giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề năm 2022.

Ngành Tuyên giáo Bắc Kạn đã có một số cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên giáo.

 Nhằm cụ thể hóa, vận dụng vào thực tiễn của tỉnh, Tỉnh ủy đã xây dựng chuyên đề năm 2022 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, khát vọng xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”;  chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm với công việc, tâm huyết với quê hương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới”.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đăng ký và triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn Ban tuyên giáo (Tuyên huấn; Phòng công tác Đảng và công tác chính trị) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đăng ký và tổ chức thực hiện mô hình, cách làm hay trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ngành trong khối Khoa giáo, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục Khoa giáo hằng tháng. Từ năm 2020 đến nay đã thực hiện 66 chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực khoa giáo; mỗi nội dung từ 10 đến 15 phút. Qua đó đã kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách về các lĩnh vực khoa giáo đến cán bộ, đảng viên, nhân dân.

 Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng đã tạo cơ sở để tỉnh Bắc Kạn phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện như: Tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt 640 tỷ đồng;toàn tỉnh có 1.171 doanh nghiệp, 325 hợp tác xã và 2 Liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động; có 21/96 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 155 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Vừa qua, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Bắc Kạn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Chương trình “Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022”, đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Bắc Kạn”.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trong đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề về việc đổi mới, tính sáng tạo cũng như chất lượng, hiệu quả và chiều sâu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; công tác tuyên giáo năm 2022; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW, Kết luận 21-KL/TW, Kết luận 01-KL/TW; công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XII; những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức của tỉnh…

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

QUÁN TRIỆT SÂU SẮC QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI VĂN HÓA NÊU TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Lâm ghi nhận, đánh giá và biểu những kết quả Tỉnh ủy Bắc Kạn đạt được trong thời gian qua.

“Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đã góp phần lan tỏa sâu rộng quyết tâm chính trị của Đảng nói chung, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nói riêng trong việc kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”..

Trong thời gian tới, để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị, nhất là việc chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Thường xuyên rà soát, bổ sung các nội dung của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện tốt các khâu đột phá trong Chương trình hành động để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên và quy định về những điều đảng viên không được làm bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; xác định rõ đây là nhiệm vụ của cấp ủy các cấp. Tập trung củng cố, xây dựng lực lượng; xác định rõ các lực lượng tham gia, lực lượng nào là nòng cốt, lực lượng nào chuyên trách; tạo thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên không gian mạng. Huy động các nguồn lực để đầu tư trang thiết bị hiện đại và liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả tác chiến. Đẩy mạnh việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc, miền núi; kịp thời tham mưu cấp ủy xử lý, giải quyết thỏa đáng những vấn đề phát sinh.

Thứ tư, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối văn hóa nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII, nội dung Hội nghị văn hóa toàn quốc, nhất là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa. Tăng cường tuyên truyền, chuyển tải vào cán bộ, đảng viên, nhân dân, bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng, phát triển văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Tập trung bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn; chăm lo, đáp ứng nhu cầu văn hóa của của đồng bào các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở; ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động phản văn hóa, các sản phẩm độc hại, các hủ tục, tệ nạn ra khỏi cộng đồng.

Thứ năm, phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế để góp phần thúc đẩy du lịch tỉnh nhà. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Chú trọng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo.

Thứ sáu, đổi mới công tác khoa giáo, quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng về lĩnh vực khoa giáo được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Gắn công tác khoa giáo với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Chú trọng thực hiện thiết thực, có hiệu quả Quy định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của ngành trong tình hình hiện nay. Nghiên cứu, tổng kết, đánh giá lại việc triển khai thực hiện ban tuyên giáo cấp xã để chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cấp liên quan để nhân rộng mô hình. Có cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở vật chất cho ban tuyên giáo các cấp, nhất là về công nghệ thông tin. Quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Về những đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị các vụ, đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Ban các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Một số kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban, đoàn công tác sẽ kiến nghị với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban, bộ, ngành liên quan.

Bảo Châu

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất