Thứ Năm, 25/7/2024
Giáo dục
Thứ Năm, 15/9/2022 16:43'(GMT+7)

Phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam ký Chương trình phối hợp trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam ký Chương trình phối hợp trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự


Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và lãnh đạo các ban, đơn vị Hội Khuyến học Việt Nam; đại diện lãnh đạo cấp vụ Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Giáo dục và đào tạo…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung và điều kiện để tổ chức lễ ký chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối và Hội Khuyến học Việt Nam trong việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng chí cho rằng, chương trình phối hợp triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối sẽ tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của tinh thần học tập, xây dựng xã hội học tập; qua đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối trong việc thực hiện nghiêm túc Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Theo Chương trình ký kết, nội dung phối hợp giữa Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bao gồm: (1) Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X, Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về đẩy mạnh học tập suốt đời gắn với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối và hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam đối với việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. (2) Thành lập “Tổ chức khuyến học” của Đảng bộ Khối; xây dựng “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối. Giao trách nhiệm cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ Khối thực hiện mỗi đảng viên phấn đấu trở thành “Công dân học tập” theo Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư. (3) Hai bên phối hợp xây dựng một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, lồng ghép trong chương trình sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; coi đây là giải pháp đổi mới công tác đảng trong sinh hoạt chi bộ của toàn Đảng bộ Khối. (4) Vận động cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối tích cực tự học tập, nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự học, về học tập suốt đời. (5) Phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập, năng động, sáng tạo, có sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả trong công việc khuyến học, khuyến tài, trong công tác xây dựng Đảng.

Trong nội dung Chương trình cũng nêu rõ trách nhiệm chủ trì và phối hợp của Đảng ủy Khối và Hội Khuyến học Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh, trong nội dung Kết luận 49-KL/TW, Ban Bí thư yêu cầu việc duy trì và nâng cao công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thuộc về trách nhiệm của các tổ chức đảng và đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Đảng viên phải gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ này và phải đưa vào kiểm điểm cuối năm. Mỗi tổ chức đảng phải trở thành đơn vị học tập, mỗi đảng viên và cán bộ phải trở thành công dân học tập và gia đình cán bộ, đảng viên phải trở thành gia đình học tập. Các cơ sở giáo dục, trung tâm đào tạo chính trị phải lồng ghép một số chuyên ngành khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào chương trình giảng dạy. Phải phát triển tổ chức khuyến học trong cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Tất cả cán bộ, đảng viên phải phấn đấu để nâng cao nhận thức về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đảng ủy Khối với vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước. Với nội dung Chương trình ký kết, đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam hy vọng sẽ tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của hàng vạn cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và chủ trương này của Đảng sẽ thành công. Sau buổi ký kết, Đảng ủy Khối và Hội Khuyến học Việt Nam sẽ cố gắng, đồng lòng thực hiện thật tốt nhiệm vụ trong Kết luận 49-KL/TW đã nêu để toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối trở thành công dân học tập, các tổ chức đảng trở thành đơn vị học tập.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất