Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 1/11/2023 14:50'(GMT+7)

Quảng Trị: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang truyền đạt những nội dung cơ bản, quan trọng của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII - Ảnh: Trần Tuyền

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang truyền đạt những nội dung cơ bản, quan trọng của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII - Ảnh: Trần Tuyền

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, từ ngày 2/10/2023 đến ngày 8/10/2023 tại thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Công tác cán bộ. Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII. Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2022.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Châu Minh)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Châu Minh)

Trong quá trình báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đã liên hệ tình hình thực tiễn, gắn các nội dung của Hội nghị với tình hình cụ thể của tỉnh Quảng Trị, nhất là tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, các công trình, dự án động lực, dự án điện gió trên địa bàn tỉnh…, đồng chí yêu cầu một số sở, ngành tập trung nghiên cứu, xây dựng một số sản phẩm mang tính thương hiệu của tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí nhấn mạnh, kết quả của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở chính trị để các cấp, các ngành tập trung quán triệt tổ chức thực hiện. Đồng chí cũng nhắc nhở sau hội nghị mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần phát huy tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công” tiếp tục nghiên cứu các nội dung được quán triệt tại hội nghị. Trên cơ sở đó tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương…

Hội nghị thông báo nhanh đã giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh nắm vững những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương lần thứ tám, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần hội nghị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ tám trong toàn Đảng bộ trong tháng 11 năm 2023./.

Châu Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất