Thứ Ba, 23/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 25/4/2022 13:44'(GMT+7)

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đánh giá, thời gian qua, thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Chính phủ, Liên hiệp và các hội đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo, triển khai đạt hiệu quả nhiều nội dung công việc theo kế hoạch đề ra.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ có nhiều chuyển động mới, đời sống văn học nghệ thuật được duy trì phong phú, đa dạng; truyền hình, không gian mạng được sử dụng hiệu quả, phát huy tốt vai trò là kênh thông tin tuyên truyền chủ đạo, đồng thời tạo thành các sân khấu, sân chơi, diễn đàn văn học, nghệ thuật, có tác dụng khích lệ, cổ vũ tinh thần nhân dân, tạo không khí lạc quan, lan tỏa các thông điệp tích cực.

Hội nghị cũng tập trung phân tích, đánh giá, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; bàn thảo, thống nhất  nội dung công tác quý II/2022. 

Theo đó, Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn hóa, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các cơ quan tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; các ý kiến kết luận, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trọng tâm là bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị. Các nội dung Kết luận, Quy định tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tiếp tục đổi mới mô hình, phương thức hoạt động của các hội, khơi dậy mọi tiềm năng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ văn nghệ sĩ, tăng cường tiếng nói phản biện xã hội của các hội.

Quan tâm đầu tư cho hoạt động tuyên truyền, cho công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật. Vận động hội viên tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm về đề tài thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.../.

Hoàng Lâm (nhandan.vn)
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất