Thứ Tư, 22/5/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Hai, 1/10/2018 15:0'(GMT+7)

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong thời gian tới, Tỉnh ủy Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, Tỉnh ủy công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, giáo dục, răn đe, đẩy lùi các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát  được chú trọng đổi mới; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên nhất là các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, ở những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm, địa bàn nổi cộm.

Tỉnh ủy Hà Nam yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động, bám sát tình hình thực tiễn, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những địa phương, đơn vị, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực; xác định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Kiểm tra các cấp; kịp thời xem xét giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, không để xảy ra những vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở. Việc xem xét thi hành kỷ luật phải đảm bảo tính nghiêm minh, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; thực hiện đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và kỷ luật của các tổ chức đoàn thể; tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, kịp thời ngăn chặn, cảnh báo vi phạm của đảng viên. Cùng với đó kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh Hà Nam đã xác định rõ trách nhiệm, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát. Các cuộc kiểm tra của cấp ủy các cấp tăng về số lượng, chất lượng được nâng lên. Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện ở tất cả các cấp.

Giai đoạn 2008 – 2018, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Hà Nam đã kiểm tra hơn 6.600 lượt tổ chức đảng và 14.600 lượt đảng viên, giám sát hơn 4.280 tổ chức và 10.000 đảng viên. Qua đó, đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 89 tổ chức đảng và gần 460 đảng viên; kết quả có 69 tổ chức và 398 đảng viên vi phạm, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 8 tổ chức và 236 đảng viên; các tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật đã được kiểm điểm, yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Bên cạnh đó, đơn thư tố cáo, khiếu nại được xem xét, giải quyết kịp thời; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm; công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra cũng được chú trọng./.

Theo TTXVN

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất