Thứ Hai, 17/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Tư, 12/9/2018 6:40'(GMT+7)

Xây dựng Đảng về hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh - nhân tố quyết định sự ổn định và phát triển của Thủ đô Hà Nội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa, động viên thanh niên quận Đống Đa lên đường nhập ngũ - Nguồn: hanoimoi.com.vn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa, động viên thanh niên quận Đống Đa lên đường nhập ngũ - Nguồn: hanoimoi.com.vn

Đạt được những kết quả này là do Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đã xác định nhiệm vụ cốt lõi là phải xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, trách nhiệm và đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vì nhân dân phục vụ. Đây chính là nhân tố hàng đầu quyết định sự ổn định và phát triển của Thủ đô.

Những kết quả sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính Hà Nội

Kết luận số 19-KL/TW, ngày 28-01-2008, của Hội nghị Trung ương 6 khóa X, về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và sau đó là Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII, ngày 29-5-2008, “về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan”, có hiệu lực từ ngày 1-8-2008, đến nay vừa được 10 năm. Phát huy những lợi thế và thời cơ, khắc phục những khó khăn, thách thức của Thủ đô mở rộng, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã vượt lên, giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, bề bộn, phức tạp và đạt được nhiều thành tựu toàn diện. 

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phòng, chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ - nhiệm vụ hàng đầu

Ngay sau khi Nghị quyết số 15/2008/QH12 được ban hành, với ý thức trách nhiệm cao, Thành ủy Hà Nội đã chủ động tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng, nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. Công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ thành phố đã xác định kịp thời, chính xác những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung cho từng giai đoạn; chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông tuyên truyền, giải thích, tạo nên khí thế phấn khởi, ý thức trách nhiệm, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, đồng thuận trong nhân dân và dư luận xã hội, đấu tranh, phê phán các luận điệu sai trái, xuyên tạc. 

Thành ủy tập trung lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những vấn đề cấp thiết, sát với thực tiễn của từng nơi để xây dựng các chương trình, kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện. Xác định những vấn đề đổi mới, như làm rõ mô hình, bước đi và giải pháp tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Thủ đô; những vấn đề liên quan đến hội nhập khu vực và quốc tế; đổi mới doanh nghiệp, đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ở các loại hình doanh nghiệp; giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng phát triển môi trường xã hội, văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, phòng ngừa, đẩy lùi mặt trái của kinh tế thị trường, sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới 

Khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Thành ủy đã chủ động, khách quan, khoa học đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời điều chỉnh, tổ chức lại theo yêu cầu của nhiệm vụ mới. Thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Trung ương về công tác sắp xếp bộ máy, tổ chức cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy yêu cầu công việc, lợi ích của nhân dân và chất lượng cán bộ làm thước đo khi bố trí cán bộ, bảo đảm đoàn kết, tránh cục bộ địa phương. Quá trình sắp xếp, tổ chức, kiện toàn, tinh gọn bộ máy được thực hiện có nguyên tắc, với lộ trình cụ thể, trên cơ sở nghiên cứu kỹ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, dự báo xu hướng phát triển để bảo đảm tính ổn định tương đối của tổ chức, bảo đảm hoạt động thuận lợi cho các tổ chức, nhân dân, doanh nghiệp gắn với đặc thù của từng địa bàn, từng loại hình, tập trung giải quyết các vấn đề khó của cơ sở.

Trong nhiệm kỳ XV, Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện 15 đề tài khoa học, đề án, chuyên đề cấp thành phố; cấp ủy các cấp đã chỉ đạo xây dựng 431 chương trình, kế hoạch, đề án, chuyên đề cụ thể hóa Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của các đoàn thể nhân dân giai đoạn 2011 - 2015”. Năm 2012, Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Sau hơn 6 năm thực hiện, tính đến ngày 30-6-2018 đã thành lập mới 1.126 tổ chức đảng, nâng tổng số tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của thành phố lên 1.977; kết nạp 7.137 đảng viên, trong đó có 24 chủ doanh nghiệp tư nhân. 

Thành ủy đã ban hành Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 24-9-2013, về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”. Sau sắp xếp đã giảm gần 1/3 tổ dân phố (2.239 tổ dân phố) và 6 thôn. Chia tách, sáp nhập 1.008 chi bộ thôn, tổ dân phố để thành lập 503 chi bộ thôn, tổ dân phố và 24 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn. Các tổ chức đảng, đoàn thể được sắp xếp lại đã phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm, hoạt động ổn định, hiệu quả, đoàn kết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở trong tình hình mới. 

Trong nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015 - 2020), Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 01-CTr/TU “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020”. Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Thành ủy chọn các chủ đề để tập trung lãnh đạo, như năm 2016 chủ đề được chọn là “Năm văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới”, năm 2017:“Năm kỷ cương, hành chính”, năm 2018:“Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Thành ủy đã ban hành Quyết định số 2200-QĐ/TU về Quy chế “Tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”, ban hành 2 bộ quy tắc ứng xử... Tập trung vào những hạn chế, yếu kém để khắc phục, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 14-7-2017, về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”. Sau 1 năm thực hiện, đến nay gần 100 vụ, việc phức tạp đã được giải quyết, hàng chục tổ chức cơ sở đảng yếu kém đã được củng cố.

Hà Nội cũng là một trong số những địa phương đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, của Bộ chính trị, về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức”. Thành phố cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; qua sắp xếp đã giảm được 59 phòng, ban, giảm 182 cán bộ lãnh đạo quản lý (gồm 39 trưởng phòng, 143 phó phòng); giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, giảm 27 ban quản lý dự án, 2 quỹ; giảm 99 cán bộ lãnh đạo (gồm 30 cấp trưởng, 69 cấp phó); hoàn thành phương án tổ chức lại các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ở các quận, huyện, thị xã, giảm 128 đầu mối đơn vị, 1.549 biên chế.

Công tác cán bộ được thực hiện ngày càng khoa học, mở rộng, dân chủ, công khai, đúng thực chất, theo phương châm: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ hiệu quả. Cán bộ, công chức được chuẩn hóa theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh; đội ngũ cán bộ từ cơ sở tới thành phố có cơ cấu ngày càng hợp lý, có sự chuyển tiếp giữa các thế hệ, chất lượng ngày càng được nâng lên. 

Thành phố xây dựng Đề án số 07 đào tạo 1.000 cán bộ nguồn làm công tác đảng và cán bộ chủ chốt ở xã, phường, thị trấn; Đề án số 04 về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; ban hành Quy định tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo; sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Trong 10 năm có 3.597 cán bộ được đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 19.824 cán bộ: trung cấp lý luận, 20 tiến sĩ, 185 thạc sĩ, 1.243 cán bộ được cử đi học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài; hoàn thành đào tạo 1.000 cán bộ nguồn cho thành phố.

Khi mới mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (năm 2008), Hà Nội chỉ có 30% số cán bộ chủ chốt cơ sở xã, phường, thị trấn đạt trình độ đại học, đến hết nhiệm kỳ Đại hội XV, Thành ủy đã hoàn thành mục tiêu đặt ra: 100% số cán bộ chủ chốt phường, thị trấn có trình độ đại học, 80% số cán bộ chủ chốt xã có trình độ đại học. Tỷ lệ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và diện quy hoạch Thành ủy có trình độ chuyên môn thạc sĩ trở lên tăng từ 48,2% lên 73,2%, trình độ lý luận chính trị, cử nhân đạt 93,3%. Hệ số quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tăng lên 1,98 so với 1,49, tuổi bình quân đã giảm xuống 45,14 so với 47,35. Từ đầu nhiệm kỳ đã luân chuyển 47 cán bộ; giới thiệu ứng cử 167 cán bộ, bổ nhiệm 92 cán bộ, bổ nhiệm lại 43 cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 

Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các trọng tâm, như việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; các Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghị quyết của Đảng bộ, các chương trình, kế hoạch công tác lớn của thành phố; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang, lễ hội....

Thành ủy khóa XV đã xây dựng và ban hành Chương trình số 09-CTr/TU về “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm giai đoạn 2010 - 2015”. Thành ủy khóa XVI đã ban hành Chương trình số 07-CTr/TU “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm giai đoạn 2016 - 2020”. 

Tính đến cuối năm 2017, Thành ủy đã kiểm tra 442 lượt tổ chức đảng, giám sát 86 lượt tổ chức đảng. Cấp ủy trực thuộc kiểm tra 7.628 tổ chức đảng, 18.026 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 15.969 tổ chức đảng, 36.246 đảng viên. Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng. Đã kiểm tra 2.700 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, kết luận 1.972 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1.075 đảng viên. Trong đó, đã xử lý kỷ luật 1 đồng chí Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, 1 đồng chí Chủ tịch quận về vi phạm trong số 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Kiểm tra 543 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, kết luận 447 tổ chức đảng có vi phạm, thi hành kỷ luật 56 tổ chức đảng. Tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên đối với các đơn vị được hưởng ngân sách.

Bám sát các chương trình theo từng giai đoạn, từng năm, Thành ủy chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật gắn với cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, giảm thủ tục và các khâu trung gian không cần thiết; xây dựng và ban hành các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn; quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; quy định việc tặng quà, nhận quà, từ chối quà tặng và nộp lại quà tặng,... Chỉ đạo quyết liệt và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.

Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Nét mới của công tác dân vận giai đoạn này là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, Thành ủy đã chỉ đạo Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện chương trình về “Tăng cường công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2011 - 2016”. Đến nay, công tác dân vận của chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, nhờ đó hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên.

Hoạt động của hệ thống dân vận có nhiều đổi mới, chủ động, thiết thực; phối hợp với các lực lượng, cơ quan, ban, ngành để triển khai thực hiện đồng bộ; đã thành lập và chỉ đạo hoạt động của 5.255 tổ dân vận thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư bước đầu đạt kết quả tốt. Công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở Thủ đô.

Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt và nhất quán trong 10 năm qua với chính quyền các cấp là tập trung vào hai nội dung cơ bản: đẩy mạnh cải cách hành chính và chăm lo kiện toàn, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp.

Khi mở rộng địa giới hành chính, Thành ủy đã chỉ đạo khẩn trương rà soát, phân loại các văn bản quy định do các địa phương ban hành trước khi hợp nhất để thay thế bằng các văn bản quy định mới thống nhất trên toàn thành phố theo hướng bảo đảm cao nhất cho người thụ hưởng. Ngay năm đầu hợp nhất đã rà soát 1.482 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có 170 quyết định, 33 chỉ thị, nghị quyết...).

Chỉ đạo thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, mở rộng phân cấp một số nhiệm vụ, thẩm quyền cho cấp huyện, sở, ngành trong đầu tư xây dựng cơ bản, cấp giấy sử dụng quyền sử dụng đất, quản lý ngân sách, chi đầu tư phát triển; nhân rộng mô hình cải cách hành chính theo quy trình “một cửa” và “một cửa liên thông”. Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 04 khóa XIV, Chương trình số 08 khóa XV, Chương trình số 08 khóa XVI về “đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; bộ thủ tục mẫu để thống nhất xây dựng trên toàn địa bàn; rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nhiều thủ tục không phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực cấp thiết trong đời sống xã hội. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện một số biện pháp mang tính đột phá, như lấy phiếu thăm dò của tổ chức doanh nghiệp, của công dân đối với một số cơ quan hành chính; thực hiện lắp ca-mê-ra để kiểm tra công việc thực thi công vụ...

Hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp đã có nhiều đổi mới. Đã lựa chọn trúng nhiều vấn đề quan trọng, bức xúc được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm để ban hành nghị quyết và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Công tác giám sát thực hiện nghị quyết được chú trọng, có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt là việc thực hiện giám sát trực tiếp tại kỳ họp thông qua hoạt động chất vấn, thu hút sự quan tâm, theo dõi, ủng hộ của đông đảo cử tri.

Tổ chức bộ máy, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp không ngừng được củng cố, nâng cao, nhất là cấp cơ sở và trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế phản biện xã hội. Hà Nội là địa phương đầu tiên của cả nước xây dựng quy chế phối hợp tổ chức phản biện xã hội giữa 3 cơ quan: Mặt trận Tổ quốc, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, tổ chức nhiều hội nghị phản biện liên quan đến đời sống nhân dân mang lại tác dụng thiết thực, có hiệu quả cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. 

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy

Các cấp ủy thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình... và hoạt động theo quy chế, quy định, quy trình... Xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch công tác phù hợp thực tiễn, bảo đảm các điều kiện thực hiện và có tính khả thi. Đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy; tác phong, phong cách công tác của mỗi cấp ủy viên, đặc biệt là bí thư, nêu gương sáng, nói đi đôi với làm, nêu cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trên cơ sở kỷ luật nghiêm minh. Trong chỉ đạo, điều hành, chú trọng bám sát cơ sở, dựa vào nhân dân, để phát hiện những cách làm hay, những gương điển hình, đồng thời nắm bắt nhanh nhạy những vấn đề bức xúc, cấp thiết nảy sinh từ thực tiễn để giải quyết. Ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính ngay trong Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thực sự đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. 

Một số hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị còn bộc lộ sự lúng túng, thiếu các giải pháp thực sự mang tính đột phá. Nội dung và phương thức thực hiện công tác tư tưởng có lúc còn thiếu chiều sâu, thiếu tính hệ thống, dẫn tới việc nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng còn hạn chế, nhất là trong đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch trên in-tơ-nét và mạng xã hội. Vai trò hạt nhân chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng còn yếu; chất lượng sinh hoạt, tự phê bình và phê bình của một số chi bộ, đảng bộ và đảng viên còn hạn chế, kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm.

Việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và khóa XII gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW chưa đạt được kết quả như yêu cầu đề ra. Việc kiểm tra, giám sát những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả chưa cao; việc cụ thể hóa một số chủ trương, chính sách còn chậm, có việc chưa sát thực tế; không ít bức xúc của người dân chưa được quan tâm giải quyết thỏa đáng. Chỉ đạo triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở có nơi còn mang tính hình thức, cá biệt có nơi còn vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở các cấp chưa có sự đổi mới, thiếu hiệu lực, hiệu quả. 

Công tác quản lý, điều hành, giải quyết công việc ở một số cấp, ngành, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt, thiếu năng động, sáng tạo, có việc, có nơi, có lúc còn trì trệ. Chưa tập trung xây dựng được nhiều mô hình hay, điển hình mới, sáng tạo tiêu biểu. Sự phối hợp giữa các ngành, giữa các cấp trong điều hành và tổ chức thực hiện một số công việc, lĩnh vực phân công, phân cấp, ủy quyền còn thụ động, thiếu chặt chẽ, hiệu quả thấp.

Những hạn chế khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đó là:

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có lúc, có việc chưa thật sâu sát, quyết liệt. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị thiếu năng động, chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn và sự chỉ đạo của thành phố. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc, có việc chưa tốt. Tình trạng trì trệ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong xử lý công việc, nhất là ở cơ sở và một số sở, ngành chưa được khắc phục triệt để; xem xét, xử lý trách nhiệm còn thiếu kiên quyết, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra sai phạm. Phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cán bộ lãnh đạo quản lý chưa gương mẫu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ.

Qua 10 năm thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Đảng bộ Hà Nội đã rút ra một số bài học sau: 

Thứ nhất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh là nhân tố quyết định sự phát triển của Thủ đô. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

Thứ hai, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng và chính quyền các cấp phải rất nhạy bén, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp với quá trình phát triển của tình hình mới, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề mới, phức tạp từ thực tiễn mới nảy sinh.

Thứ ba, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, chú trọng phát huy vai trò từ trong Đảng, trong hệ thống chính trị, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội.

Thứ tư, bám sát sự chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương; chủ động phối hợp, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ, hợp tác của các bộ, ban, ngành, của các cơ quan đơn vị, của các địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí, sự ủng hộ đồng lòng của đội ngũ trí thức và nhân dân trong quá trình xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng với vị thế, tầm cao mới.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng mà trọng tâm là xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện kiên trì, quyết liệt, triệt để Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị khóa XII, Chương trình số 01 của Thành ủy khóa XVI, tổ chức sắp xếp lại, hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và bí thư các cấp ủy; thực hiện đánh giá cán bộ công chức, viên chức theo tháng, theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, gắn với vị trí việc làm, kiểm soát chặt chẽ quyền lực gắn liền với trách nhiệm; bố trí bí thư quận, huyện, thị xã không phải là người địa phương. 

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, các chỉ thị của Đảng, nhất là Chỉ thị số 05/CT-TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác lớn của Thành ủy và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, địa phương, đơn vị. Ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, lợi ích nhóm, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát hiện và nhân rộng các điển hình, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Bốn là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo hướng tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ thành phố đến cơ sở theo hướng tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện tốt công tác tôn giáo, công tác dân tộc. 

Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính thành phố; bản lĩnh chính trị, năng lực, phẩm chất, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị theo hướng tập trung vào cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong thực thi và đạo đức công vụ. 

Sáu là, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện phương thức lãnh đạo của cấp ủy, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là của người đứng đầu. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy chế, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, đề án của các cấp ủy và chính quyền các cấp./.

Ngô Thị Thanh Hằng
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

Nguồn: TCCS

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất