Thứ Năm, 13/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Ba, 29/6/2021 10:38'(GMT+7)

Tây Ninh: Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 -NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), các cấp uỷ đảng, chính quyền tỉnh Tây Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo đúng chỉ đạo của Trung ương, với quyết tâm chính trị cao, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, hướng đến chất lượng, thiết thực, hiệu quả. 

* Tính từ thời điểm Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho tới nay cũng đã gần 5 năm. Năm năm với nhiều thuận lợi và trải qua cũng không ít khó khăn đối với đảng bộ tỉnh Tây Ninh, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Hùng Thái: Tây Ninh là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, có 6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố, với 94 xã, phường, thị trấn trong đó có 20 xã biên giới thuộc 05 huyện, thị xã). Đảng bộ tỉnh hiện có 13 đảng bộ trực thuộc (6 đảng bộ huyện, 2 đảng bộ thị xã, 1 đảng bộ Thành phố, 4 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ) với 577 tổ chức cơ sở đảng (đảng bộ 189, chi bộ 388), 1.818 chi bộ trực thuộc, 15 đảng bộ bộ phận; 3 ban cán sự đảng, 8 đảng đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, với 37.356 đảng viên; là địa phương giàu truyền thống cách mạng, trung dũng kiên cường.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự nỗ lực của Đảng bộ, hệ thống chính trị, thể hiện quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, kinh tế - xã hội có bước phát triển quan trọng và đạt nhiều thành tựu, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao; môi trường đầu tư cải thiện mạnh mẽ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước; không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn trung ương. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, cải cách hành chính có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng phục vụ; niềm tin của nhân dân và khối đại đoàn kết được củng cố, tăng cường. Đây là yếu tố thuận lợi quan trọng để Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) trong Đảng bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt thuận lợi, sự tác động của tình hình kinh tế thế giới và khu vực, tình hình thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có lúc, có nơi chưa quyết liệt, kết quả còn hạn chế, tình trạng “tham nhũng vặt” chưa được ngăn chặn hiệu quả. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa cao. Một số ít cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống bị xử lý kỷ luật đã tác động không nhỏ đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhìn tổng thể, với nhiều thuận lợi và không ít khó khăn đan xen, nhưng với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết vì mục tiêu phát triển, các cấp ủy, chính quyền ở Tây Ninh đã triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), cùng với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã đạt kết quả tích cực, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

* Đồng chí có thể phân tích rõ hơn về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Tây Ninh?

Đồng chí Phạm Hùng Thái: Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 (khoá XII); Hướng dẫn số 20-HD/BTGTW, ngày 22/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/11/2016 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ; phát huy hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến trong quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện và cơ sở. Toàn tỉnh đã tổ chức 317 lớp, cho cán bộ, đảng viên đạt 98,71% và 5.873 cán bộ, quần chúng ở cơ sở tham gia học tập; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân, với 3.131 cuộc/107.953 lượt người tham dự. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trong Đảng bộ, Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình số 13-CTr/TU, ngày 20/01/2017, theo đó, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cần tập trung thực hiện, sát với tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện các đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; từng đồng chí Tỉnh uỷ viên, uỷ viên cấp uỷ, cán bộ chủ chốt các cấp xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; là cơ sở báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm và công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các huyện uỷ, thị uỷ, Thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ, thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương, việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khoá, hằng năm và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Qua 5 năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành 18 văn bản; cấp huyện ban hành 382 văn bản; cấp xã ban hành 1.942 văn bản liên quan triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Qua đây, thể hiện sự quan tâm, sâu sát của các cấp uỷ đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, lấy phòng ngừa là chính, kiên quyết xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thực hiện không đúng, không nghiêm, vi phạm. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đều đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp vào chương trình kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ thực hiện. Trong 5 năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập 05 đoàn kiểm tra trực tiếp đối với 11/13 ban thường vụ huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và 03 đồng chí bí thư cấp uỷ huyện. Qua kiểm tra đã phê bình, đề nghị khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã cho chủ trương xây dựng hộp thư góp ý xây dựng Đảng, đặt tại trụ sở Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; chỉ đạo Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận thông tin của Nhân dân, tạo điều kiện để Nhân dân nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong cán bộ, đảng viên. Thông qua các cuộc sinh hoạt tổ dân cư tự quản, hoạt động tiếp xúc cử tri, việc tiếp nhận đơn, thư kiến nghị, phản ánh, hộp thư góp ý xây dựng Đảng, đăng trên Báo Tây Ninh, Website của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định.

* Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, được biết Tây Ninh luôn coi trọng việc nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Đồng chí có thể chia sẻ thêm về vấn đề này.

Đồng chí Phạm Hùng Thái: Có thể nói, không chỉ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nói riêng, mà trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước nói chung, Tây Ninh cũng như các tỉnh, thành trong cả nước luôn khuyến khích, tìm tòi và nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong gần 5 năm qua, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng triển khai thực hiện việc mỗi cán bộ, đảng viên cam kết không suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo, cho chủ trương triển khai tích hợp thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị số 05-CT/TW, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, quy định những điều đảng viên không được làm, kế hoạch cá nhân thực hiện nghị quyết của Đảng, những lời dạy của Bác về xây dựng Đảng thông qua “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” “Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”. Đồng thời, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện.

Một số cấp uỷ đã có cách làm ý nghĩa, thiết thực như: Công khai 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) tại trụ sở cơ quan, đơn vị, ở nơi trang trọng, dễ nhìn để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm, giám sát thực hiện; hay mô hình tự soi, tự sửa; quản lý tư tưởng, nhận diện suy thoái trong cán bộ, chiến sĩ...

*Đồng chí có thể phân tích sâu hơn những kết quả mà Đảng bộ Tây Ninh đạt được sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII?

Đồng chí Phạm Hùng Thái: Trước hết, về kết quả rèn luyện, phấn đấu và thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái

Thực hiện cam kết không suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) thông qua “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” “Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo triển khai thực hiện đối với đảng viên đang công tác, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng tháng thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ; đối với đảng viên không tham gia công tác, đảng viên lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước thực hiện cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; là một trong những nội dung đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm và trong đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.

Qua triển khai thực hiện, bước đầu đạt kết quả nhất định, chất lượng sinh hoạt chi bộ, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng lên; tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bình quân mỗi năm đạt 94,87%; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ có xu hướng giảm (năm 2016: 0,51%; năm 2019: 0,37%; năm 2020: 0,38%. Tổ chức cơ sở đảng yếu kém năm sau giảm so với năm trước (năm 2016: 07; năm 2017: 14; năm 2018: 02; năm 2019: 03; năm 2020: 01).

Thứ hai, trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Từng cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cấp uỷ viên đều xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết gắn với chức trách nhiệm vụ được giao; nêu gương trong thực hiện cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên.

Qua thực hiện và việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên hằng năm cho thấy, cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động; tích cực trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương của cấp uỷ, chính sách, quy định của chính quyền địa phương; giữ gìn kỷ luật phát ngôn, nhất là trên không gian mạng; gương mẫu đi đầu chấp hành thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thẳng thắn, gương mẫu, nêu gương trong tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực và trong khắc phục hạn chế, khuyết điểm; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm phục vụ được nâng lên, tăng cường đi cơ sở nắm tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, kiến nghị của Nhân dân; dân chủ trong cơ quan, đơn vị, địa phương được phát huy; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, ý thức bảo vệ tài sản công được thực hiện ngày càng hiệu quả...

Thứ ba, về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Công văn số 269-CV/TU, ngày 23/01/2017 về việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); Công văn số 379-CV/TU, ngày 25/7/2017 về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể, cá nhân năm 2016; hằng năm, đều ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện một cách nền nếp. Đến nay, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm.

Để nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, ban thường vụ cấp uỷ các cấp đã gợi ý kiểm điểm đối với 215 tập thể và 314 cá nhân (trong đó có 23 tập thể và 05 cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý); thành lập Đoàn công tác dự, chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân; chỉ đạo các cấp uỷ đảng phân công cấp uỷ viên, cán bộ lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc hướng dẫn, theo dõi, trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân.

Qua kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã tự đánh giá kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định, quy chế làm việc; thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp trên; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc rà soát, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp uỷ có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước, giải quyết những vấn đề mới phát sinh; xác định rõ nguyên nhân, đề ra phương hướng, biện pháp và kế hoạch khắc phục, sửa chữa.

Thứ tư, về kết quả nhận diện, triển khai các giải pháp, biện pháp trong đấu tranh, ngăn chặn với những biểu hiện suy thoái

Qua kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm; hướng dẫn nhận diện suy thoái của cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, kết quả xử lý kỷ luật đảng viên, trong Đảng bộ có 323 đảng viên suy thoái; trong đó: Có 147 đảng viên biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 123 đảng viên biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 53 đảng viên biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đối chiếu với 27 biểu hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), nổi lên những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với các nội dung như sau: Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng, lười học tập lý luận chính trị; không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; tự phê bình và phê bình còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, bỏ sinh hoạt đảng nhiều lần; tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi; thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra sai phạm; có mối quan hệ xã hội phức tạp; thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; đánh bạc; sa vào các tệ nạn xã hội…

Thứ năm, về kết quả về xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm

Qua kiểm tra, giám sát, trong nhiệm kỳ của Đảng bộ, có 23 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật. Cấp thi hành kỷ luật: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 2; huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ và tương đương 12; đảng uỷ cơ sở 9. Hình thức kỷ luật: Khiển trách 18, cảnh cáo 5. Đối với đảng viên: Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật 466, trong đó, cấp uỷ viên các cấp 157. Về hình thức kỷ luật: Khiển trách 299, cảnh cáo 131, cách chức 24, khai trừ 12. Việc xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm được thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền, tiến hành công minh, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng vi phạm, đúng quy trình, thủ tục. Hầu hết tổ chức đảng, đảng viên vi phạm chấp hành nghiêm quyết định kỷ luật; qua đó, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phòng ngừa vi phạm; ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái trong Đảng bộ.

Thứ sáu, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ có những kết quả khá nổi bật

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đến nay, đã triển khai xong đề án vị trí việc làm trong Đảng bộ; tiến hành sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị các cấp, giảm 60 đầu mối, tinh giản 2.317 biên chế so với tổng biên chế giao năm 2015; thực hiện kiêm nhiệm chức danh nơi có điều kiện; hợp nhất, sáp nhập đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; tiếp tục rà soát, ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng giảm chồng chéo, giảm trung gian, rõ trách nhiệm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; không còn tình trạng ăn uống, chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp hoặc khi được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển công tác. Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết... được thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí; phù hợp với thuần phong mỹ tục, không gây phản cảm, dư luận trong xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và phòng chống chạy chức, chạy quyền” thông qua việc thực hiện các quy định về phân cấp quản lý cán bộ; kiên quyết chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tiêu cực; không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ. Chỉ đạo các cơ quan, địa phương rà soát, có biện pháp xử lý những trường hợp bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định; không có trường hợp bổ nhiệm cán bộ là người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; xây dựng được đội ngũ cán bộ mạnh, đồng bộ, đoàn kết, trách nhiệm trong công việc; thực hiện nghiêm túc việc sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế đối với những cán bộ phẩm chất đạo đức kém, tín nhiệm thấp, không hoàn thành nhiệm vụ. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020 – 2025, tạo nguồn cán bộ kế thừa có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ảnh: Báo Tây Ninh

Ảnh: Báo Tây Ninh

Công tác quản lý cán bộ, đảng viên từng bước đi vào nền nếp, chặt chẽ cả về tổ chức và tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thông qua sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

* Năm năm hẳn sẽ có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra làm tiền đề cho giai đoạn tiếp theo, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Hùng Thái: Theo tôi, qua gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm quý cho đảng bộ, chính quyền Tây Ninh.

Trước hết, cần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Hai là, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương để kịp thời phê bình, nhắc nhở, xử lý các sai phạm.

Ba là, phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tự phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện bằng việc làm cụ thể, thiết thực để quần chúng noi theo; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân trong thực hiện.

Bốn là, thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, các quy định của Trung ương về xây dựng Đảng để có chỉ đạo kịp thời, phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, nâng chất lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Năm là, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; đồng thời cần chú trọng phát hiện, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện; đẩy mạnh công tác biểu dương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác Hồ, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực để nhân rộng tích cực, đẩy lùi tiêu cực trong Đảng bộ và trong xã hội.

* Trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất