Thứ Năm, 30/5/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Bảy, 5/6/2021 14:55'(GMT+7)

Tây Ninh: Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tây Ninh

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tây Ninh

GẮN CHẶT VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 VỚI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Trong các nghị quyết, chương trình công tác nhiệm kỳ, năm, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đều lồng ghép, đưa tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện sâu sát trên từng lĩnh vực, nhiệm vụ chính trị của địa phương và đây là nội dung quan trọng trong phát động phong trào thi đua yêu nước hằng năm.

Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua, phong trào quần chúng, các cuộc vận động ở địa phương để phát động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả như: Mô hình đeo huy hiệu Bác Hồ; Hội thi kể chuyện gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua mạng xã hội; phường xã vì dân; “treo ảnh Bác trong nhà”, “Phụ nữ với chân dung Bác Hồ”, “tuyên truyền lời dạy của Bác qua các bức thư pháp”; “gia đình tôi học tập và làm theo Bác”, cán bộ, đảng viên thực hành tiết kiệm làm theo gương Bác, “ATM gạo” và rất nhiều phong trào thi đua yêu nước, mô hình, cách làm ý nghĩa khác nhằm chăm lo an sinh xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

 

Nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, đặc biệt ưu tiên nghiên cứu ứng dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh sản phẩm nông sản của địa phương. Những mô hình tốt, cách làm hay nêu trên đã và đang có tác động tích cực, tạo sự lan toả trong các tầng lớp nhân dân.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW luôn được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, trong việc cưới, việc tang, lễ hội; các cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời, gắn với công tác giáo dục truyền thống về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức cách mạng của Người; bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; xây dựng con người phát triển toàn diện.

GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị tập trung kiểm điểm, giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; những vấn đề mới phát sinh, nổi cộm ở địa phương. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gợi ý kiểm điểm sâu một số cấp uỷ huyện, sở, ngành; thành lập các đoàn kiểm tra làm rõ, kết luận và xử lý nghiêm, kịp thời một số tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, gây bức xúc trong Nhân dân đối với những vụ việc giải quyết còn tồn đọng, kéo dài liên quan đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý tài chính, an ninh - trật tự ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng công tác tuyên truyền các văn bản quy định về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, tiết kiệm trong sử dụng ngân sách, kinh phí của cơ quan, địa phương, đơn vị; giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã tiết kiệm trong sử dụng, thanh quyết toán ngân sách nhà nước, tiết kiệm trong tiêu dùng trên 3.000 tỉ đồng.

Triển khai thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ công chức theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ; đã kiểm tra 152 cuộc/152 đơn vị về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được các ngành chức năng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM  NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là lãnh đạo, người đứng đầu nhiều cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến tích cực trong nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; gần dân, sâu sát cơ sở; quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính của cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, những bức xúc của quần chúng, nhân dân được quan tâm.

Thực hiện tốt Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, phản ánh, kiến nghị của dân. Trong 5 năm, toàn tỉnh tổ chức 63 cuộc tiếp xúc, đối thoại, có 397 ý kiến góp ý, kiến nghị, chủ yếu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; cấp tỉnh tổ chức 3 cuộc, có  238 ý kiến góp ý, kiến nghị của Nhân dân, đã được quan tâm xử lý thoả đáng. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện; tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực trọng tâm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; thường xuyên rà soát, xác định những việc, những vấn đề, lĩnh vực trọng điểm, nổi cộm, bức xúc để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm với phương châm: “Không ngừng, nghỉ”, “không có vùng cấm”, phát hiện đến đâu xử lý đến đó. Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đã phát hiện 8 trường hợp vi phạm và đã xử lý kỷ luật 8 đảng viên, đề nghị thu hồi 430 triệu đồng. Ngành Thanh tra triển khai 288 cuộc thanh tra hành chính và 18.542 cuộc thanh tra chuyên ngành, đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi trên 18 tỉ đồng, 467 m2 đất.

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Việc thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu; phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm phục vụ được nâng lên. Tinh thần tự phê bình và phê bình, kết hợp khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) có nhiều chuyển biến tích cực, chấp hành và thực hiện nghiêm giờ giấc, quy chế làm việc; dân chủ trong cơ quan, đơn vị, địa phương được phát huy; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, ý thức bảo vệ tài sản công được thực hiện ngày hiệu quả...

Nội dung và yêu cầu nêu gương của Chỉ thị số 05-CT/TW đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách cán bộ, đảng viên, chống được suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong giai đoạn hiện nay; vì công việc chung, hy sinh lợi ích cá nhân, đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong trong công việc, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân.

TRIỂN  KHAI TỐT CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện tốt 3 khâu đột phá về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá của tỉnh và lập 04 nhóm công tác để tổ chức thực hiện.

Qua 5 năm, với sự nỗ lực của cả Đảng bộ, hệ thống chính trị, quân và dân Tây Ninh đã tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển nhanh, tăng trưởng GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước (GRDP của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 là 7,2%; GDP bình quân cả nước là 06%); quy mô nền kinh tế, năng suất lao động nâng lên đáng kể so với giai đoạn trước; môi trường đầu tư cải thiện mạnh mẽ, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ thu hút đầu tư nước ngoài cao.

 

Hạ tầng giao thông có bước phát triển; bộ mặt nông thôn, đô thị đổi thay nhanh chóng; thành phố Tây Ninh cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, thị xã Hòa Thành và Trảng Bàng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; đời sống tinh thần của Nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm, kết quả giảm nghèo đạt chỉ tiêu, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, chỉ số PCI, PAR Index tăng hằng năm; đưa Trung tâm hành chính công và Trung tâm giám sát điều hành kinh tế - xã hội tập trung của tỉnh đi vào hoạt động nhằm tạo đột phá quan trọng về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của chính quyền.

Một góc TP Tây Ninh. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Một góc TP Tây Ninh. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đến nay, đã tiến hành sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị các cấp, giảm 60 đầu mối, tinh giảm 2.317 biên chế so với tổng biên chế giao năm 2015. Bước đầu tiến hành sắp xếp tổ chức, giảm đầu mối bên trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện; thực hiện kiêm nhiệm chức danh nơi có điều kiện; hợp nhất, sáp nhập đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; tiếp tục rà soát, ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng giảm chồng chéo, giảm trung gian, rõ trách nhiệm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Qua đẩy mạnh việc học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều gương điển hình người tốt, việc tốt, những cán bộ, đảng viên tận tuỵ, trách nhiệm với công việc, với xã hội, gần dân, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân được các cấp uỷ cơ sở khen thưởng, biểu dương trên báo, đài, trang thông tin điện tử của địa phương.

Qua 5 năm, toàn tỉnh đã biểu dương, khen thưởng trên 2.440 tập thể, 32.168 cá nhân. Trong đó, có trên 50 tập thể và 106 cá nhân được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; 1 tập thể và 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 32 tập thể, cá nhân gửi tham gia triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý nhân dịp sinh nhật Bác hằng năm; 1 tập thể và 3 cá nhân được mời tham dự các hội nghị toạ đàm, giao lưu do các ban, ngành Trung ương tổ chức.

 

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác thông qua các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.

*

Nhìn lại 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII), hầu hết các cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, gắn việc thực hiện Chỉ thị với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về nêu gương, những điều đảng viên không được làm. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai, nhân rộng, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân; đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu tận tuỵ, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, trong phục vụ nNhân dân, vì lợi ích cộng đồng đã được biểu dương, khen thưởng, tạo lan toả sâu rộng, đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác trong Đảng bộ và xã hội.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, chú trọng giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tăng niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước; cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, các cấp uỷ, tổ chức đảng ở Tây Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát nghiêm túc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các quy định những điều đảng viên không được làm, có trọng tâm, trọng điểm, xác định khâu yếu, đột phát để tạo sự chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện; tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế, vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị./.

 

Minh Nguyễn

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất