Thứ Bảy, 15/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 27/5/2021 9:20'(GMT+7)

Trà Vinh: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tạo được chuyển biến quan trọng về kinh tế - xã hội

Huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) khen thưởng cho đại diện tập thể, cá nhân tích cực học tập, làm theo Bác

Huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) khen thưởng cho đại diện tập thể, cá nhân tích cực học tập, làm theo Bác

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt công tác học tập, nghiên cứu nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm, được 44.675 cuộc, có 1.606.657 lượt người dự (tỷ lệ đảng viên đạt trên 98%). Cùng với đó là chú trọng đưa sinh hoạt nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ gắn với định hướng xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên sát hợp. Qua đó, tiếp tục làm sâu sắc nội dung, thấy được sự cần thiết, nâng cao về nhận thức và ý thức trách nhiệm học tập, công tác, học tập, sản xuất kinh doanh trong Đảng và ngoài xã hội.

Người đứng đầu cùng tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh luôn chú trọng cụ thể hóa đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết hàng năm, xác định rõ nội dung đột phá, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm như bồi hoàn giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách đối với đối tượng chính sách, vùng dân tộc…; góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Năm 2020, có 92 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 19,49% (so với tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên), 380 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 76%. Đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý, năm 2020 có 29 đồng chí cấp tỉnh, 22 đồng chí cấp huyện, 354 đồng chí cấp cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ lần lượt là 17,9%, 16,3%, 22,45%.

 Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương, các ngành đã triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả và tạo sức lan tỏa lớn như: Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Dân vận khéo”; “Đền ơn, đáp nghĩa”,

Qua các phong trào, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, nhiều sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng trong thực tiễn lao động, sản xuất, khơi dậy sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trong đó, diện mạo nông thôn được khởi sắc hơn, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân được nâng cao; toàn tỉnh đến cuối năm 2020 có 81% xã, 91,8% hộ và 88% ấp đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 2 xã đạt chuẩn nâng cao và 8 xã đang hoàn thành thủ tục công nhận xã nông thôn mới nâng cao, 3 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới (Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long), thành phố Trà Vinh và thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 239.973 hộ gia đình văn hóa; có 665 ấp, khóm văn hóa; 14 phường, thị trấn văn minh đô thị. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 giảm còn 1,8%, hộ cận nghèo còn 5,76%.

Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh hơn nữa và tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần đạt mục tiêu Phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030, cấp ủy các địa phương, các ngành trong  tỉnh Trà Vinh sẽ chú trọng tập trung đi sâu thực hiện các nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổ chức học tập chuyên đề hàng năm gắn kết với việc thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Tập trung đánh giá kế hoạch làm theo của cá nhân gắn với bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện hàng năm. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả thực chất, tạo chuyển biến rõ nét.

Hai là, đổi mới công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, chú trọng những mô hình mới, cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ công tác, góp phần lan tỏa gương người tốt, những cách làm hay trong học tập và làm theo Bác. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Tổ chức cuộc thi, tọa đàm, hội thảo về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lựa chọn những nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những bài học về đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong làm việc đưa vào sinh hoạt lệ chi bộ, cơ quan, đoàn thể, nhằm làm sâu sắc hơn ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nói chung, Trà Vinh nói riêng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ba là, động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ, phóng viên tiếp tục sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đầu tư nhiều hơn cho các chương trình, chuyên trang, chuyên mục về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Nguyễn Văn Dũ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất