Thứ Sáu, 19/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 16/3/2024 20:24'(GMT+7)

Tây Ninh quyết tâm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

 

Đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng tiểu ban Điều lệ Đảng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

ĐỔI MỚI TƯ DUY, PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, LỀ LỐI LÀM VIỆC, TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020 - 2025), trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, định hướng, đường lối của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, văn bản của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Luôn xác định đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, lựa chọn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, mới phát sinh, bức xúc để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” được thực hiệu có trọng tâm, quyết liệt, có nhiều đổi mới, kết quả thiết thực, cụ thể, góp phần xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được quan tâm thực hiện phục vụ tốt hoạt động lãnh đạo, hỉ đạo của Tỉnh uỷ, điều hành, quản lý của cơ quan nhà nước, của các cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị từng bước được kiện toàn sắp xếp; thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cán bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, chế độ, chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời.Công tác củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng được quan tâm. Công tác phát triển đảng viên hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên.

 

Trong giai đoạn 2020-2025, bình quân mỗi năm toàn tỉnh kết nạp 1.062 đảng viên (đạt 110,6% kế hoạch), 20 xã biên giới kết nạp 110 đảng viên (đạt 112,2% kế hoạch); trong đó năm 2023, kết nạp đạt 3% tổng số đảng viên của đảng bộ, 20 xã biên giới kết nạp đạt 3,33% tổng số đảng viên của các xã biên giới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

 

 

 Các cấp uỷ quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; xây dựng, kịp thời bổ sung, điều chỉnh và tiến hành kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra; kịp thời cảnh báo, nhắc nhở tổ chức đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đảng viên khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh có 232 đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng, kéo giảm được 64,95% so với mục tiêu kéo giảm 50% đến năm 2025 theo Đề án số 03-ĐA/TU về kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hội viên; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng; thực hiện tốt vai trò đại diện cho các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy và đi vào thực chất, góp phần ổn định hình hình nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợ để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, công tác xây dựng Đảng trong 5 năm qua còn một số hạn chế như việc việc ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ có lúc còn chậm, chất lượng chưa cao; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao chưa đầy đủ, chưa thường xuyên. Việc triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mới chỉ đạt hiệu quả ở việc tổ chức học tập, việc làm theo còn hạn chế, chưa khơi dậy được nỗ lực, khát khao, khát vọng phát triển, quyết tâm, quyết liệt của đảng viên trong thực hiện vai trò, chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một vài tổ chức cơ sở đảng chưa cao. Tham nhũng, tiêu cực ở một số lĩnh vực nhạy cảm (đất đai, thuế, y tế, giáo dục…) còn xảy ra. Công tác phản biện xã hội chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên còn khó khăn, tỷ lệ phát triển đoàn viên, hội viên tăng thêm ở một số tổ chức chính trị - xã hội còn thấp…

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ và lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ, các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tập trung thảo luận và nêu một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh về công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại hội nghị

PHÁT HUY ĐOÀN KẾT NỘI BỘ, NỖ LỰC, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT NHẤT CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu, nội bộ Tây Ninh đoàn kết, công tác xây dựng Đảng Tây Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật như:

Nghiêm túc quán triệt cụ thể hoá nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chủ trương của Đảng, qua đó Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành 9 nghị quyết, 8 đề án, 34 chỉ thị, 192 kế hoạch để cụ thể hoá, nghiêm túc tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ tất cả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó quan tâm tạo điều kiện về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ; đã hoàn thành hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), bố trí 100% bí thư cấp uỷ cấp huyện không phải là người địa phương.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo chủ trương của Trung ương đạt nhiều kết quả tích cực.

Có nhiều nỗ lực và đạt kết quả tương đối tốt trong công tác phát triển đảng viên; chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên và doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Tây Ninh tiếp tục quan tâm phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở những nơi còn yếu và những khu vực còn nhiều dư địa phát triển như trong đối tượng học sinh, sinh viên, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong bối cảnh mới nhiều khó khăn, phức tạp và có nhiều yếu tố tác động; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư bày tỏ sự tin tưởng Đảng bộ tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết nội bộ, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xứng đáng với niềm tin của toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân Tây Ninh.

Tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm bày tỏ quyết tâm trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ cụ thể hoá những chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư để bổ sung vào các chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá để đưa Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững hơn, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Trần Hoàng
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất