Thứ Hai, 15/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 21/7/2023 16:50'(GMT+7)

Thái Bình: Quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Tại hội nghị, trên 450 đại biểu là cán bộ chủ chốt của tỉnh đã được nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt, triển khai 5 chuyên đề: Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Thông báo Kết luận số 665-TB/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2023 - 2025; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 08/5/2023 và Thông báo Kết luận số 644-TB/TU ngày 9/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án của Đảng ủy Công an tỉnh về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thái Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ngoài các chuyên đề trên, các đại biểu còn được nghiên cứu Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Phát  biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt các nghị quyết, chuyên đề tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy đến được với cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội, đây chính là cơ sở, tiền đề quan trọng để tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết trong thời gian tới. Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát, đúng với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao, phải xây dựng được lộ trình và có sự phân công cụ thể trong tổ chức thực hiện để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Hoàng Yến

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất