Thứ Tư, 12/6/2024

Thị ủy Sapa (Lào Cai): Quá trình xây dựng, thảo luận văn kiện đại hội Đảng các cấp phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tả Phìn tháng 3-2020.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tả Phìn tháng 3-2020.

Cụ thể hóa hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai, phù hợp với loại hình tổ chức cơ sở Đảng và đặc thù của địa phương

Bên cạnh việc quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa đã có những cách làm sáng tạo vừa đảm bảo phát huy dân chủ, vừa tập trung trí tuệ để xây dựng dự thảo văn kiện đại hội các cấp đảm bảo theo quy trình khoa học.

 Đảng bộ Thị xã Sa Pa có 52 chi, đảng bộ trực thuộc; trong đó, có 30 chi bộ, 22 đảng bộ (16 đảng bộ phường, xã).

Ngay sau khi có hướng dẫn của Tỉnh ủy Lào Cai về một số nội dung xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Thị ủy Sa Pa đã ban hành các hướng dẫn về một số nội dung xây dựng Báo cáo Chính trị Đại hội chi, Đảng bộ. Trong đó, tập trung hướng dẫn các chi, đảng bộ bám sát chức năng, nhiệm vụ loại hình tổ chức cơ sở đảng để xây dựng báo cáo chính trị đảm bảo tính khoa học.

Đối với 16 đảng bộ xã, phường, trong đó có 12 Đảng bộ xã, phường mới được thành lập sau khi Huyện Sa Pa được nâng cấp thành Thị xã Sa Pa, việc xây dựng văn kiện cần có những chỉ đạo riêng, gắn với đặc thù của từng đảng bộ. Khó khăn nhất các Đảng bộ gặp phải trong công tác xây dựng văn kiện là phải đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan, đúng đắn về kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội của Đảng bộ nhiệm kỳ trước và cấp ủy cấp trên; thẳng thắn đề cập đến những vấn đề đang đặt ra cần phải giải quyết trong khi vừa mới được thành lập trên cơ sở sát nhập, điều chỉnh từ các đơn vị hành chính cũ.

Từ thực tiễn này, Thị ủy Sa Pa đã  chỉ đạo Tiểu ban văn kiện xây dựng dự thảo đề cương báo cáo chính trị; hướng dẫn các Đảng bộ xã phường mới được thành lập tổng hợp báo cáo, phân tích số liệu để chỉ ra những thành tựu, ưu điểm nổi bật và những khuyết điểm chủ yếu trên các lĩnh vực; tập trung đánh giá kết quả trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị sau khi  được thành lập. Đồng thời, xác định các lĩnh vực trọng tâm, đột phá, những lĩnh vực riêng có của từng địa phương để đề ra các nhiệm vụ, định hướng tập trung chỉ đạo phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Thị ủy Sa Pa cũng chỉ đạo thành lập 4 tổ công tác do các đồng chí là Thường trực thị ủy, lãnh đạo UBND Thị xã trực tiếp làm tổ trưởng, kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội của 16 xã, phường với tinh thần “lắng nghe cơ sở, hướng dẫn tận tình”. Qua nghe báo cáo của các Đảng bộ xã, phường, Tổ công tác đã cùng Tổ văn kiện đại hội các xã, phường phân tích dự báo tình hình; hướng dẫn xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có cơ sở khoa học và có tính khả thi cao; quán triệt quy trình xây dựng văn kiện đại hội.

Đối với cấp Thị xã, từng thành viên trong Tiểu ban văn kiện, tổ giúp việc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công thường xuyên rà soát, tiếp thu ý kiến góp ý qua 4 lần hội thảo; bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị đảm bảo tiến độ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Theo đó có 56 chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt và vượt. Việc xác định nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực đột phá cũng được Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cân nhắc kỹ lưỡng; tổ chức thảo luận xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn, các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; xin ý kiến của  các đồng chí nguyên là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện Sa Pa qua các thời kỳ và nhân dân.

Dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Thị xã đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá đó là: Phát triển du lịch thành ngành kinh tế trọng tâm, xây dựng Sa Pa thành khu du lịch trọng điểm quốc gia mang tầm quốc tế;  Phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã; Đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tặng thu ngân sách trên địa bàn; Phát triển hạ tầng đô thị, giao thông đồng bộ và hiện đại; Tăng cường quản lý đất đai, quản lý xây dựng và trật tự đô thị; Hoàn thiện bộ máy chính quyền đô thị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Các lĩnh vực đột phá được đa số các đại biểu tham gia góp ý đánh giá có tính khả thi cao, phù hợp đặc điểm của địa phương và tạo ra bước đột phá cho sự phát triển của Thị xã.

Thường trực Thị ủy Sapa làm việc với xã Mường Hoa về công tác đại hội vào tháng 2-2020.

Thường trực Thị ủy Sapa làm việc với xã Mường Hoa về công tác đại hội vào tháng 2-2020.

Coi trọng công tác thẩm định, duyệt văn kiện đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc

Ngay từ khi triển khai các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp trong đó có công tác xây dựng văn kiện đại hội, Thị ủy Sa Pa xác định: thước đo chất lượng các văn kiện, nghị quyết của tổ chức đảng các cấp là được thể hiện, khi chính thức ban hành phải tạo được sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân; có tính khả thi cao, đi vào cuộc sống làm chuyển biến tình hình, giải quyết được những vấn đề đặt ra; bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Để nghị quyết thực sự là “ Ý Đảng, lòng dân”; tránh tình trạng các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng nghị quyết theo kiểu hình thức, sao chép, rập khuôn, chủ quan, xa rời thực tế, không sát tình hình thực tiễn của địa phương. Thị ủy Sa Pa đã chỉ đạo Ban Thường vụ thị ủy phải trực tiếp thẩm định, duyệt 100% văn kiện các chi, đảng bộ trực thuộc thời gian từ ngày 12-3 đến 2-4. Đây là lần đầu tiên Thường trực Thị ủy, Thường trực UBND Thị xã trực tiếp chủ trì các hội nghị duyệt văn kiện. Tham gia còn có các thành viên là Trưởng các ban Đảng, Văn phòng Thị ủy.

Qua đánh giá của các tổ thẩm định và kết quả duyệt của Ban Thường vụ Thị ủy cho thấy: 52/52 Chi, Đảng bộ trực thuộc đã cơ bản nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác chuẩn bị văn kiện. Theo đó, bám sát quy định, quy chế của Ðảng và văn bản hướng dẫn của cấp trên, các cấp ủy Ðảng đã chủ động chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội.

Hội thảo xin ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII tại thị xã Sapa ngày 27-3 vừa qua.

Hội thảo xin ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII tại thị xã Sapa ngày 27-3-2020 

Tuy nhiên, Thường trực và Ban Thường vụ Thị ủy cũng xác định nhiều chi, đảng bộ có tình trạng sao chép dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành; việc đánh giá tình hình đảng bộ, địa phương, ngành, lĩnh vực chưa sát thực tế; việc kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết còn chung chung, có biểu hiện né tránh khuyết điểm; xác định chỉ tiêu, phương hướng, biện pháp lãnh đạo chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để lựa chọn đúng và trúng nội dung phù hợp với lợi thế của địa phương...

 Từ đó, yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc nghiêm túc khắc phục hạn chế; phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của các Đảng viên; trân trọng tiếp thu những ý kiến xác đáng, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, khẩn trương hoàn thiện để các văn kiện trình Đại hội đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, các giải pháp, nhiệm vụ có tính khả thi để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc thẩm định, duyệt văn kiện đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc đã giúp các đơn vị ở cơ sở xây dựng các văn kiện, nghị quyết của Đảng thực sự là sản phẩm tập thể, có cơ sở lý luận và thực tiễn, bám sát hơi thở của cuộc sống, sáng tạo và đổi mới. Đồng thời qua việc giao cho các Ban xây dựng Đảng, các đồng chí Thị ủy viên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ cấp ủy cơ sở hoàn thiện tất cả các văn kiện để Đại hội các chi, đảng bộ các xã, phường, các cơ quan, đơn vị diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra; đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với cơ sở.

Đối với Văn kiện đại hội Đảng bộ thị xã Sa Pa khóa XXIII, các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện Đại hội đã làm việc với các cơ quan, ban, ngành và các xã, phường để phục vụ cho công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Ban Chấp hành Ðảng bộ thị xã khóa XXII cũng đã tổ chức lấy ý kiến lần thứ 4 tham gia dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành. Điều này thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, tập trung trí tuệ  nhằm bảo đảm đúng tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng, nâng tầm trí tuệ của các văn kiện, nghị quyết Đại hội thị xã Sa Pa khóa XXIII.

Với vai trò, ý nghĩa quan trọng tại đại hội đảng các cấp, Thị ủy Sa Pa xác định: quá trình xây dựng, thảo luận báo cáo chính trị phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn đảng bộ và nhân dân. Sau đại hội, cùng với các văn kiện khác, Báo cáo chính trị phải trở thành kim chỉ nam cho hành động, là cơ sở nền tảng, xuất phát điểm cho những chương trình, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đưa Sa Pa trở thành khu du lịch trọng điểm Quốc gia.

 Việc chú trọng công tác xây dựng văn kiện, tổ chức thảo luận, góp ý và kêu gọi nhân dân góp ý  vào văn kiện đại hội  chính là phát huy dân chủ, trí tuệ; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất ý chí trong toàn Đảng bộ và nhân dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã Sa Pa lần thứ XXIII  nhiệm kỳ 2020-2025.

Phan Đăng Toàn

Bí thư Thị ủy Sa Pa

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất