Thứ Hai, 24/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Sáu, 28/2/2020 9:0'(GMT+7)

Hà Tĩnh: Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với Báo Hà Tĩnh về kết quả thực hiện đề án “Phát triển Báo Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với Báo Hà Tĩnh về kết quả thực hiện đề án “Phát triển Báo Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025

CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH RA SỨC CHỐNG PHÁ

Thời gian qua, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như về “dân chủ”, “tôn giáo”, “nhân quyền”, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng… các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là mạng Internet để đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, clip tuyên truyền phủ nhận trắng trợn về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo cấp cao, phủ nhận lịch sử và thành quả cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, chúng lập nhiều trang facebook, fanpage, Yutoube, blog… thường xuyên đăng tải các thông tin, gán ghép hình ảnh có nội dung xuyên tạc sự thật nhằm kích động, kêu gọi tụ tập đông người phản đối các chủ trương của địa phương, gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Âm mưu và những hoạt động trên đã và đang có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội, gây nghi ngờ, tạo tâm lý hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, của những người đứng đầu… Hệ lụy của việc xuyên tạc, bóp méo sự thật đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng, tâm tư, tình cảm, lối sống của một bộ phận xã hội; tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; suy giảm niềm tin của nhân dân.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nhất là từ sau sự cố môi trường biển (tháng 4 năm 2016) đến nay và gần đây là sau vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm (Hà Nội), tình hình dịch bệnh viêm đường hô cấp do Covid-19 diễn biến phức tạp... các thế lực thù địch, nhất là tổ chức phản động Việt Tân đã và đang cấu kết với các đối tượng cực đoan tăng cường xuyên tạc, bóp méo sự thật, chèo lái sự việc đi theo ý đồ đen tối của chúng; lôi kéo, kích động người dân chống đối việc thực thi các chủ trương, chính sách pháp luật trên địa bàn. Theo đó, hiện tượng một bộ phận người dân thông qua trang mạng cá nhân đã thể hiện những suy nghĩ lệch lạc, quan điểm sai trái, thù địch, gây rối, kích động trên mạng xã hội; chia sẻ, bình luận những thông tin không chính xác, tạo dư luận trái chiều, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định và phát triển chung của tỉnh.

KHÔNG NGỪNG ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Trước tình hình đó, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đấu tranh, phản các quan điểm, sai trái, thù địch của tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan tích cực, chủ động triển khai các nội dung trọng tâm và đạt được một số kết quả bước đầu:

Thứ nhất, tích cực tham, chỉ đạo kịp thời công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, nhất là đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng, gắn với quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/8/2019 của Bộ Chính trị về về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mớ từ tỉnh đến cơ sở và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thứ hai, chủ động kết nối với lực lượng chuyên trách của Trung ương và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước để phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc cung cấp thông tin đấu tranh nhằm gỡ bỏ các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, bước đầu tạo những kết quả tích cực.

Thứ ba, thường xuyên chú trọng tập hợp các tổ chức, đoàn thể, đơn vị liên quan phối hợp truyền thông, đấu tranh phản bác các âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; định hướng dư luận trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên….

Thứ tư, đã phát huy tốt vai trò theo dõi, dự báo, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu phương án đấu tranh của Thường trực Ban Chỉ đạo đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch cấp tỉnh. Chỉ đạo, phối hợp với các đồng chí bí thư cấp uỷ, người đứng đầu tại các địa phương, đơn vị, nhất là địa bàn có các công trình, dự án lớn, địa bàn nhạy cảm, tránh để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động.

Thứ năm, dưới sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở, các bản tin, trang thông tin điện tử trong tỉnh thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị; các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hôi trên địa bàn.

HUY ĐỘNG CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀO CUỘC

Thời gian tới, dự báo các thế lực thù địch sẽ ra sức chống phá cách mạng Việt Nam bằng mọi âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc, nhất là trên trận địa không gian mạng. Để thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội, Hà Tĩnh xác định là cả hệ thống chính trị và tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Trước hết, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp đứng đầu là Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, chủ động cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hiểu đầy đủ về âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để từ đó nêu cao trách nhiệm trong việc sử dụng mạng xã hội thực sự có trách nhiệm.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đề cao trách nhiệm người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nghĩa vụ của người công dân trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị.

Hai là, tiếp tục bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương, tăng cường hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từ cấp tỉnh đến cơ sở; đổi mới hình thức, phương pháp đấu tranh đối với thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Chú trọng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn. Quan tâm đầu tư phương tiện, điều kiện cần thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ba là, tiếp tục làm tốt công tác định hướng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản; chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí coi trọng khâu biên tập các tin bài, không đăng phát các thông tin, hình ảnh có nội dung chưa được kiểm chứng. Thường xuyên nắm bắt thông tin, dư luận trên không gian mạng để kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề, vụ việc mạng xã hội phản ánh. Tăng cường lượng tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí địa phương.

Nâng cao năng lực, kỹ năng của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, bảo đảm triển khai có hiệu quả các biện pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Chủ động, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp mà dư luận quan tâm, nhất là trước thềm Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước năm 2020; không để xẩy ra các sự cố truyền thông trên địa bàn. Tổ chức triển khai các tuyến bài viết phản biện sắc bén, thuyết phục, đăng tải trên các phương tiện truyền thông và trang mạng xã hội nhằm cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bốn là, thực hiện tốt quy chế phát ngôn; triển khai đồng bộ các biện pháp để thu thập tài liệu đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn, bản chất của các thế lực thù địch. Xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm trong việc đưa tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc lên Internet và mạng xã hội theo tinh thần Luật An ninh mạng hiện hành. Tiếp tục tranh thủ những người có uy tín trong cộng đồng để tham gia phản bác các luận điệu xuyên tạc, phê phán các hoạt động vi phạm pháp luật.

Năm là, mỗi cơ quan, đơn vị cần có quy định phù hợp về việc sử dụng mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Coi trọng việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về trách nhiệm trong chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; không tham gia chia sẻ, bình luận trên mạng những nội dung chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ, gây phương hại đến lợi ích dân tộc, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Tăng cường chia sẻ, tuyên truyền, nhân rộng những nội dung về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực nhằm tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đòi hỏi ý thức, trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị bằng những việc làm và hành động cụ thể với những yêu cầu rất đặc thù, nhất là thời điểm trước thềm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thiết thực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đưa Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống./.

Trần Đình Hưng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất