Thứ Sáu, 21/6/2024
Văn hóa
Thứ Tư, 22/2/2023 13:59'(GMT+7)

Thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại Họp báo.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại Họp báo.

Sáng 22/2, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Họp báo tuyên truyền các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng lãnh đạo một số cục, vụ, đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì Họp báo.

Phát biểu tại Họp báo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, thực hiện Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW ngày 1/2/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động, sự kiện có quy mô, ý nghĩa to lớn nhằm nhìn lại và tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn của bản Đề cương.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khái quát, tháng 2/1943, Đề cương về văn hóa Việt Nam được Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Văn bản quan trọng này đã xác định văn hóa là một trong ba mặt trận cách mạng, cùng với chính trị, kinh tế; nhấn mạnh 3 thành tố đặc biệt quan trọng của văn hóa là: tư tưởng, học thuật và nghệ thuật; đồng thời nêu ra 3 nguyên tắc vận động để xây dựng nền văn hóa mới là: dân tộc, khoa học, đại chúng. Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 được coi như một cương lĩnh văn hóa xuyên suốt trong và sau cách mạng giải phóng dân tộc, định hướng phát triển văn hóa Việt Nam... Sau 80 năm, những tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế...

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) nhằm tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn to lớn của văn kiện, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021. Thông qua các hoạt động kỷ niệm giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. Đồng thời, khẳng định tầm nhìn của Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Các đại biểu và phóng viên báo chí tham dự Họp báo.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và trình Ban Bí thư xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam. Đề án được ban hành tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm từ Trung ương đến địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị - xã hội nhằm tuyên truyền sâu rộng giá trị lịch sử, thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam, các nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa; nêu cao truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; khẳng định sự kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn; khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc với các bậc tiền nhân, danh nhân đã có công dựng nước và giữ nước...

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

Ở cấp Trung ương sẽ có 5 sự kiện, hoạt động chính gắn với chủ đề kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, gồm: 1) Hội thảo khoa học cấp quốc gia; 2) Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt; 3) Phát sóng phim tài liệu; 4) Tuần phim; 5) Triển lãm ảnh.

Hoạt động trọng tâm nổi bật là Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ngày 27/2/2023 tại Hà Nội dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội thảo đề cập đến hai nội dung chính là: “Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về Văn hóa Việt Nam”; “Văn hoá, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới”. Thông qua Hội thảo, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, làm rõ và nhận thức sâu sắc thêm các giá trị cốt lõi của Đề cương về Văn hóa Việt Nam, đồng thời cũng sẽ nhận diện các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của Đề cương, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu chấn hưng văn hoá, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Họp báo.

Theo PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Hội thảo lần này sẽ không chỉ nhìn lại dấu mốc tự hào ở 80 năm về trước mà chính là một sự tiếp nối. Bộ Văn hóa, Thể thảo và Du lịch mong muốn từ sự kiện tầm cỡ quốc gia này, thế hệ những người làm văn hóa hôm nay không chỉ cùng nhau nhìn lại ý nghĩa, tầm nhìn của bản Đề cương ra đời từ 80 năm trước mà còn kỳ vọng sẽ có những bàn thảo, giải pháp thiết thực về phát triển văn hóa trong bối cảnh hiện nay, hiện thực hóa phát biểu tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: “Văn hóa là hồn cốt dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn...”.

Trước đó, tại khu vực tổ chức Hội thảo (Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội), sẽ diễn ra Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Dự kiến vào hồi 20h30’ ngày 27/2, phim tài liệu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam sẽ phát sóng trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. Với khối lượng hình ảnh, tư liệu đồ sộ, phim tập trung chuyển tải thông điệp ý nghĩa, làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam cùng quá trình vận dụng, phát triển những tư tưởng cốt lõi của bản Đề cương lịch sử trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tối 28/2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đề cương Văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử”. Chương trình gồm 3 chương lớn: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi; Văn hóa kháng chiến, kháng chiến văn hóa và Văn hóa còn thì dân tộc còn. Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật được truyền hình trực tiếp qua sóng kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam.

Họp báo được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Từ ngày 25/2 đến 3/3 sẽ diễn ra Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” trên phạm vi toàn quốc; Tuần phim khai mạc vào 19h ngày 25/2 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, 87 Láng hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Bên cạnh các sự kiện, hoạt động kỷ niệm chính ở cấp Trung ương, tại các địa phương, UBND các tỉnh, thành phố sẽ xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam với các hình thức phù hợp, như: Tọa đàm, hội thảo khoa học; triển lãm nghệ thuật; nói chuyện chuyên đề; tổ chức thi tìm hiểu Đề cương về văn hóa Việt Nam.../.

Tin, ảnh: THẾ HOÀNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất