Thứ Hai, 15/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Chủ Nhật, 25/10/2020 9:48'(GMT+7)

Tiền đề quan trọng Tây Ninh tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 14/10/2020 đến ngày 16/10/2020); trong đó, ngày 14/10/2020: Đại hội phiên trù bị; từ ngày 15/10/2020 đến ngày 16/10/2020 (2 ngày): Đại hội phiên chính thức.

 TỪ QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ CHU ĐÁO, KỸ LƯỠNG CHO VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 7/10/2019 về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 184-KH/TU, ngày 06/7/2020 về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thành lập, củng cố, kiện toàn các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Tổ chức phục vụ. Thành lập các Tổ giúp việc của các Tiểu ban.

Về công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được các cấp uỷ đảng quan tâm, chú trọng thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 160-KH/TU, ngày 28/11/2019 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V; Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 25/9/2020 về truyền thông Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, triển khai thực hiện các nội dung: Phóng sự ảnh “Tây Ninh – Qua một nhiệm kỳ (2015 – 2020)”; các chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền, phản ánh kết quả đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức 4 kỳ cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua mười kỳ đại hội”; xây dựng video clip, chuyên đề minh họa báo cáo chính trị tại Đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Việc lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội tại các đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở; lấy ý kiến góp ý của một số ban, bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; của các đồng chí nguyên Tỉnh uỷ viên qua các thời kỳ, của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của đội ngũ trí thức, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo, tổ chức nghiêm túc, hiệu quả.

Có 817 lượt ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 2.384 lượt ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cấp uỷ tỉnh và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện qua 5 bước, đúng quy trình, thực sự phát huy dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, theo hướng dẫn. Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã báo cáo và được Bộ Chính trị đồng ý với phương án nhân sự của tỉnh Tây Ninh. Với kết quả trên về công tác chuẩn bị nhân sự có đầy đủ căn cứ để trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh quyết định.  

Gắn với công tác quy hoạch, tỉnh đã có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm bảo đảm tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II mở 1 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 113 đồng chí, bảo đảm có đủ nguồn nhân sự trong quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực để giới thiệu tham gia cấp uỷ tỉnh và các chức danh chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành 2 phiên: phiên trù bị, phiên chính thức. Đại hội thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm các nội dung diễn ra ở phiên trù bị, phiên chính thức theo trình tự, đúng hướng dẫn của Trung ương.

Tổng số đại biểu được triệu tập là 350 đại biểu, trong đó: đại biểu nữ 63 (chiếm 18%); số đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ huyện và tương đương: 308 đại biểu; số đại biểu đương nhiên: 42 đại biểu. Đại biểu có mặt 350, đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết đúng quy định, trang trọng, tiết kiệm; việc sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, ấn phẩm phục vụ Đại hội được thực hiện thiết thực, không phô trương hình thức, lãng phí. Đại hội chủ trương việc không nhận hoa chúc mừng; thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19. Không khí Đại hội trang nghiêm, an ninh trật tự được bảo đảm; có trưng bày hình ảnh hoạt động của cấp uỷ, trình chiếu phóng sự, hình ảnh minh họa cho báo cáo chính trị, danh sách nhân sự...

Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành Đại hội đúng chương trình, nghi thức, quy chế bầu cử, quy định của Điều lệ Đảng; các cơ quan giúp việc Đại hội làm việc khoa học, nghiêm túc, có sự phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp làm việc nhịp nhàng, chặt chẽ. Đại biểu tham dự đại hội có ý thức tổ chức, kỷ luật cao, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của Đại hội đề ra, góp phần vào sự thành công của Đại hội.


Việc thảo luận và thông qua các văn kiện tại Đại hội được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, thu hút được đông đảo ý kiến góp ý của các tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Trước khi tiến hành Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức công bố dự thảo văn kiện, thảo luận, tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thông qua nhiều kênh phong phú: Các cơ quan báo chí của tỉnh; các phương tiện truyền thông của tỉnh; trên các tạp chí văn nghệ, nội san, đặc san, bản tin, tạp chí…của các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh; các trang, nhóm Facebook, Zalo, Blog công khai trên mạng xã hội.

Tại Đại hội tiếp tục dành thời gian thoả đáng để đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung vào những nội dung gợi ý của Đoàn Chủ tịch tại tổ và tại hội trường đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh và văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Không khí thảo luận khá sôi nổi, dân chủ. Đã có nhiều ý kiến đóng góp rất sâu sắc, tâm huyết; nhiều đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến và phát biểu thẳng thắn, chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu, giải pháp khả thi để khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong nhiệm kỳ tới.

Có 75 lượt ý kiến tham gia góp ý văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, 70 lượt ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu 52 lượt ý kiến, giải trình, làm rõ 18 lượt ý kiến của đại biểu liên quan đến các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Về kết quả bầu cử trong Đại hội so với nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đối với bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đại hội đã thống nhất số lượng trong danh sách bầu cử là 54 đồng chí (số dư 14,89%) bảo đảm theo quy định so với số lượng cần bầu. Đại hội đã bầu 47 đồng chí tham gia cấp uỷ khoá mới đạt tỷ lệ 100% so với số lượng cấp uỷ viên được Đại hội quyết định (khuyết 02 uỷ viên).

Đại hội bầu cử một lần đủ số lượng cấp uỷ viên theo phương án nhân sự đã được phê duyệt, cụ thể: có 11 cấp uỷ viên tham gia lần đầu (23,40%, giảm 6,01%); 6 cấp uỷ viên nữ (12,77%, giảm 2,92%); 3 cán bộ trẻ (6,38%, tăng 4,42%); cơ bản bảo đảm 3 độ tuổi trong cấp uỷ (dưới 40 tuổi: 6,38% (tăng 4,42%); từ 40 đến 50 tuổi: 46,81% (tăng 3,67%); trên 50 tuổi: 46,81% (giảm 8,09%); độ tuổi bình quân là 50,14 tuổi (giảm 0,21%); thực hiện tốt chủ trương đổi mới 1/3 cấp uỷ viên. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đại học trở lên 47, đạt 100%, trong đó 26 thạc sĩ, chiếm 55,3% (tăng 27,87%), 1 tiến sĩ, chiếm 2,1% (tăng 2,13%); lý luận chính trị cao cấp trở lên 47 đồng chí, đạt 100%, trong đó cử nhân 13, chiếm 27,66% (giảm 15,48%), cao cấp 34, chiếm 72,34% (tăng 15,48%). Đại hội đã thực hiện lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh uỷ tại Đại hội, tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp ngày 15/10/2020 bầu cử Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2025

*

Việc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức thành công chương trình và đạt được những kết quả cụ thể như trên, xuất phát từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo từ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên cơ sở sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kịp thời.

. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh nên quá trình tổ chức Đại hội bảo đảm yêu cầu, nội dung quy định. Công tác chuẩn bị Đại hội được quan tâm chú trọng, Đại hội chính thức diễn ra đúng quy định; việc nắm bắt tình hình, tuyên truyền, phục vụ Đại hội thực hiện nghiêm túc, chu đáo. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội được thực hiện dân chủ, công khai, khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình, tiến hành đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhân sự lãnh đạo chủ chốt của cấp uỷ tham gia ứng cử chức danh trong Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV của tỉnh. Nhân sự được giới thiệu ứng cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, uỷ ban kiểm tra cấp uỷ, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, được chuẩn bị kỹ theo quy trình 5 bước, có số dư hợp lý. 

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam

 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ trương chính sách đối với cán bộ; Quy chế bầu cử trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, việc kiểm phiếu được thực hiện bằng máy tính; Đại hội (Hội nghị) chỉ bầu một lần đủ số lượng cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt đổi mới 1/3 cấp uỷ viên, các cơ cấu trong cấp uỷ cơ bản đúng yêu cầu, định hướng; trình độ chuyên môn nghiệp vụ cấp uỷ cao hơn nhiệm kỳ trước. Thực hiện tốt việc lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư cấp uỷ tại Đại hội.

Việc điều hành của Đoàn Chủ tịch đạt yêu cầu, đúng kịch bản, chương trình Đại hội đề ra. Ban Kiểm phiếu thực hiện đúng nhiệm vụ, cơ bản bảo đảm yêu cầu, đúng nguyên tắc, quy chế bầu cử.

Đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội theo quy định; thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm trong bầu cử.

*

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức thành công là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển vượt bậc trong 5 năm tới, xây dựng Tây Ninh trở thành một tỉnh khá trong vùng Đông Nam Bộ và đến năm 2030 là tỉnh khá trong cả nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

 

Giao Tuyến

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất