Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 26/8/2022 9:56'(GMT+7)

Tiền Giang: Các cấp ủy Đảng quan tâm công tác đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền miệng

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8/2022. (Ảnh: Mai Xuân)

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8/2022. (Ảnh: Mai Xuân)

Tỉnh xác định, TTM là một hình thức đặc thù không thể thay thế trong công tác tư tưởng của Đảng; là kênh thông tin chính thống, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mỗi người dân; thông báo kịp thời có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong tỉnh, trong nước, quốc tế và các vấn đề nóng bỏng mà dư luận xã hội quan tâm; là công cụ sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chân lý, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, văn hoá.

Dù hiện nay, các loại hình truyền thông đa phương tiện phát triển rất mạnh mẽ, hiện đại, truyền tải một lượng thông tin lớn, đa dạng, đa chiều nhưng trong đó  không ít thông tin xấu, độc do các thế lực thù địch, cơ hội chính trị thực hiện, nhất là trên mạng xã hội như facebook, zalo,... Điều này đã và đang đặt ra yêu cầu, đòi hỏi đối với công tác tuyên giáo nói chung, công tác TTM, hoạt động của đội ngũ BCV, TTV nói riêng phải tích cực, nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng để bảo đảm tính nhanh nhạy, chính xác, đúng định hướng và sát cơ sở.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo để cụ thể hóa Chỉ thị 17-CT/TW như: Công văn 1856-CV/TU, ngày 22/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM trong tình hình mới; Quyết định 242-QĐ/TU, ngày 15/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác TTM của Đảng, quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy trong việc cung cấp thông tin, tiếp nhận, quản lý và sử dụng thông tin phục vụ công tác TTM trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Công văn 228-CV/BTGTU, ngày 13/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM, trong đó lưu ý nội dung cần được thông tin, tuyên truyền và kịp thời định hướng dư luận xã hội đối với những vấn đề quan trọng, có tính thời sự, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân;... Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác TTM; đồng thời kịp thời cung cấp nguồn thông tin chính thống để đội ngũ BCV, TTV thông tin, định hướng dư luận xã hội, phản bác thông tin sai trái, thù địch; giải thích làm rõ những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm về đối nội và đối ngoại mà trên các phương tiện thông tin đại chúng không thể công khai nhằm góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng trong nội bộ đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Hằng năm vào tháng 12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác TTM, hoạt động BCV, TTV cho năm sau để định hướng cơ sở chủ động trong xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và tình hình thực tế địa phương. Đồng thời, thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ BCV các cấp với cơ cấu hợp lý và hoạt động có nền nếp; luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, có nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Phát huy những tiện ích của khoa học công nghệ, từ tháng 5/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Đề án tổ chức hội nghị học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Mỗi đợt học tập, quán triệt nghị quyết, thông tin thời sự trực tuyến được tổ chức ở hơn 200 điểm cầu với sự tham gia của hàng ngàn cán bộ, đảng viên. Trong quá trình tổ chức thực hiện được sự đồng tình và đánh giá cao của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên. Chất lượng triển khai học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, học tập chuyên đề, thông tin thời sự... được nâng lên rõ rệt, giúp cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở có điều kiện tiếp cận được những thông tin mới, phong phú cùng lúc với tỉnh, huyện; nội dung thông tin được truyền đạt trực tiếp từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh và báo cáo viên cấp trung ương, cấp tỉnh, do đó bảo đảm sự thống nhất nhận thức, tiết kiệm thời gian trong tổ chức các hội nghị. Định kỳ hng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho BCV, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức kết nối các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện hội nghị trực tuyến Hội nghị BCV toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Ngoài ra, cấp ủy đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng BCV, TTV nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác TTM đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Đại học Tiền Giang, Trường Đại học Cần Thơ mở 2 lớp nghiệp vụ sư phạm với 164 đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện tham dự. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cán bộ tuyên giáo cấp huyện, cấp xã, BCV cấp huyện và TTV, trong đó, có chuyên đề kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng, nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ TTM cho đội ngũ BCV, TTV, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy tổ chức Hội thi BCV, TTV giỏi định kỳ 2 năm/1 lần.

Công tác TTM ở Tiền Giang đã góp phần đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... ; nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, địa phương, phân tích cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ thời cơ, thuận lợi, đồng thời nhận diện những khó khăn, thách thức, để nâng cao tính tích cực, tự giác, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác, lao động và học tập; đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 1 BCV cấp Trung ương, 27 báo cáo viên cấp tỉnh; 285 báo cáo viên cấp huyện (tương đương); 2.621 tuyên truyền viên cơ sở. Cơ chế chính sách và các điều kiện hoạt động cho BCV được quan tâm.

Đồng thời, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ BCV, TTV được các cấp ủy thực hiện theo hướng toàn diện, phong phú, thiết thực. Công tác TTM luôn hướng trọng tâm về cơ sở; lực lượng BCV, TTV là cầu nối giữa cấp ủy đảng với Nhân dân, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển  kinh tế - xã hội của địa phương.

Tấn Quân

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất