Thứ Ba, 23/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 17/11/2021 21:53'(GMT+7)

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị Công an Nhân dân

* Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng với chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Học viện luôn quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục và đào tạo; đã chọn được hướng đi đúng đắn; xác định rõ mô hình, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với thực tiễn. Học viện Chính trị luôn phát huy tốt tinh thần chủ động vượt khó, không ngừng đổi mới sáng tạo; làm tốt nhiệm vụ đào tạo, vừa tham gia chiến đấu. Chất lượng đào tạo ngày một đổi mới về phương thức đào tạo theo nhu cầu thực tiễn chiến trường là sự sáng tạo rất đáng ghi nhận của Học viện trong thời chiến. Học viện cũng luôn chú trọng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, có nhiều công trình nghiên cứu quy mô, có giá trị và sức lan tỏa lớn trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn quân sự.

Học viện đã bồi dưỡng gần 90.000 cán bộ chính trị, trong đó có gần 1.000 đồng chí trở thành tướng lĩnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, giữ linh hồn, mạch sống của Đảng trong quân đội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan nhà truyền thống của Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan nhà truyền thống của Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi tới các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Học viện qua các thời kỳ, các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúc mừng Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống (25/10/1951 - 25/10/2021) và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, với vị trí học viện hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam và của cả nước, Học viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tập trung nghiên cứu, vận dụng những quan điểm, tư tưởng mới của Đảng về phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quân đội nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Giáo dục - đào tạo phải thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, phải đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao…

Về chiến lược giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Học viện cần làm tốt xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo đại học, sau đại học, trung cấp, cao cấp lý luận, thực sự trở thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Quân đội và của đất nước trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn quân sự và đào tạo đội ngũ làm công tác chính trị trong Quân đội. Để làm được điều đó, Học viện cần đổi mới hệ thống chương trình, phương pháp đào tạo đáp ứng yêu cầu của bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Về nghiên cứu lý luận, cần tiếp tục phát huy nghiên cứu về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn về quân sự, góp phần giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và đóng góp vào quá trình hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có sự phối hợp với Học viện Chính trị để phát huy những năng lực, tâm huyết của thầy giáo, các nhà khoa học của Học viện.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý Học viện Chính trị cần phát huy về công tác đối ngoại, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng hiện nay, luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội nhân dân; chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” và âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm và chúc mừng Học viện chính trị công an nhân dân. 

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, với triết lý giáo dục: “Phẩm chất mẫu mực - Lý luận rộng, sâu - Thực tiễn sáng tạo”, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã chủ động đổi mới, sáng tạo, nhất là ứng phó và thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19, tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Học viện đã phát huy vai trò, vị thế của một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của lực lượng công an nhân dân, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế học tập, giảng dạy trực tuyến; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các hệ học, bậc học, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đồng thời, tổ chức chỉnh sửa chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí Công an 4 cấp, đơn vị bố trí, sử dụng cán bộ với thực tiễn. Học viện đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức bộ máy mới; đồng thời, đã hoàn thành việc di chuyển trụ sở đến cơ sở mới và hiện nay đã đưa các hoạt động của Nhà trường vào nền nếp…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhấn mạnh Học viện Chính trị Công an nhân dân là một trong những nhà trường còn “trẻ” so với các học viện khác, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Học viện đã nỗ lực, cố gắng vươn lên, đi tắt đón đầu trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm nghiên cứu khoa học, trung tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân nói riêng cũng như đội ngũ cán bộ cả nước, góp phần vào sự nghiệp trồng người, sự nghiệp giáo dục – đào tạo của đất nước ta.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị Học viện Chính trị Công an nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nói chung và về công tác giáo dục và đào tạo riêng để tiếp tục đổi mới công tác giáo dục và đào tạo của nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Phân tích bối cảnh xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống đan xen, tác động mạnh mẽ đến an ninh, an toàn của mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý Học viện Chính trị Công an nhân dân phải thực sự nhạy bén, chủ động đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo; phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện. Tiếp tục quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, thích ứng trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển nhanh, làm việc môi trường hội nhập quốc tế. Học viện cần quan tâm đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn lực lượng Công an từng bước đổi mới cơ bản và toàn diện, gắn liền với yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất