Thứ Hai, 24/6/2024
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ Năm, 11/8/2022 22:29'(GMT+7)

Trường Chính trị Bắc Giang tập trung bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Trần Văn Tuấn tặng hoa 3 thí sinh đạt điểm xuất sắc tại hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Trần Văn Tuấn tặng hoa 3 thí sinh đạt điểm xuất sắc tại hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường

 Trong những năm qua, các lực lượng sư phạm Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc bồi dưỡng KNĐT với các quan điểm thù địch trên KGM cho giảng viên.

Tuy nhiên, một số chủ thể tham gia nhận thức chưa đầy đủ, chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham gia bồi dưỡng; một thời điểm, nội dung, hình thức, biện pháp được sử dụng chưa thật đầy đủ, linh hoạt, sát thực tiễn, hiệu quả chưa cao; KNĐT của một số giảng viên chưa tốt, mức độ chuyển biến chậm; hiệu quả đấu tranh với các quan điểm thù địch trên KGM còn có những hạn chế nhất định. Một số giảng viên tham gia đấu tranh với các quan điểm thù địch theo sự chỉ đạo, định hướng của cơ quan cấp trên hoặc qua các bài viết của cơ quan, lực lượng chuyên trách. Các hoạt động đấu tranh còn khá xuôi chiều, chủ yếu dừng lại ở like, share, comment, báo xấu mà thiếu đi các hoạt động đấu tranh trực diện, hoặc đấu tranh trực diện nhưng ngôn ngữ, lập luận chưa chặt chẽ, thiếu sắc sảo và sức thuyết phục. Do vậy, thời gian tới phải tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp sau đây:

Một là, tăng cường giáo dục tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng tham gia bồi dưỡng kỹ KNĐT với các quan điểm thù địch trên KGM cho giảng viên trường Chính trị Tỉnh.

Theo đó, phải tăng cường công tác giáo dục về vị trí, ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, tính chất, yêu cầu, phương pháp đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch trên KGM.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cấp ủy đảng, lãnh đạo chỉ huy các cấp cần thống nhất về nhận thức: Tham gia vào cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch trên KGM hiện nay vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là yêu cầu tự thân của hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Quá trình bồi dưỡng phải bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng với phê phán các quan điểm, tư tưởng, luận điệu sai trái, thù địch những nhận thức lệch lạc cho mọi đối tượng. Khắc phục kịp thời những biểu hiện tuyệt đối hóa hoặc hạ thấp vai trò, thiếu tin tưởng vào khả năng, năng lực của đội ngũ giảng viên trong tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm thù dịch trên KGM.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, sự phát triển của mạng xã hội, internet ngày càng rộng khắp, số giảng viên trong Nhà trường tham gia trên KGM ngày càng nhiều, điều đó càng đòi hỏi các tổ chức, lực lượng liên quan phải nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng KNĐT với các quan điểm thù địch trên KGM cho giảng viên. Làm cho họ thấy được thực trạng, những thuận lợi, khó khăn cũng như nhận thức đúng quyền hạn, mối quan hệ công tác. Từ đó phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham gia đấu tranh.

Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp các tổ chức, các lực lượng tham gia bồi dưỡng KNĐT với các quan điểm thù địch trên KGM cho giảng viên.

Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, cấp ủy, chi bộ các khoa (Khoa Lý luận cơ sở, khoa Xây dựng Đảng, khoa Nhà nước và pháp luật), phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, phòng Tổ chức hành chính, thông tin, tư liệu phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Bí thư và tỉnh Bắc Giang, nhất là Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đề án số 01-ĐA/TU và Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 2021-2025… nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường sức đề kháng cho cán bộ, giảng viên; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền đối với công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch;nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội;xây dựng lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch;quan tâm đầu tư trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thường xuyên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ chủ trì ở các khoa, cơ quan, đội ngũ bí thư, phó bí thư đảng ủy, chi bộ, chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng KNĐT trên KGM cho giảng viên. Phân công cụ thể cho cấp ủy viên phụ trách từng mặt công tác; gắn trách nhiệm và đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với từng mặt công tác được phân công. Làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục để mọi người nhận thức sâu sắc về sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa của việc bồi dưỡng KNĐT với các quan điểm thù địch trên KGM cho giảng viên trong Nhà trường. Chủ động dự báo, nắm bắt, theo dõi, phát hiện những quan điểm thù địch trên KGM để tổng hợp, phân tích, cung cấp những thông tin cần thiết, kịp thời, làm tư liệu, tài liệu giúp cho giảng viên nghiên cứu, đấu tranh có hiệu quả. Tùy theo tình hình cụ thể tiến hành ra nghị quyết chuyên đề về công tác tư tưởng lý luận và nhiệm vụ đấu tranh trên KGM. Đồng thời, cần tiến hành tổ chức các hội nghị, các buổi tập huấn kịp thời bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng khả năng, kinh nghiệm đấu tranh, định hướng nội dung, cập nhật thông tin cho giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch trên KGM. Duy trì chặt chẽ, nề nếp, chất lượng hoạt động đấu tranh, định hướng kịp thời những nội dung cần đấu tranh cho giảng viên trong từng thời điểm cụ thể, làm tốt việc xây dựng, sử dụng các ngân hàng bình luận trên KGM phù hợp, hiệu quả. Tiến hành sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời có chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh; gắn chất lượng, hiệu quả hoạt động đấu tranh trên KGM của giảng viên với đánh giá kết quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; kết quả hoạt động bồi dưỡng KNĐT phản bác các quan điểm thù địch trên KGM vào thành tiêu chí để phân tích chất lượng đảng viên và nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, giảng viên hàng tháng, hàng năm.

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, phòng Tổ chức hành chính, thông tin, tư liệu tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ về nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành; bảo đảm các điều kiện, vật chất cần thiết phục vụ công tác bồi dưỡng. Củng cố, phát huy ngăn sách, tủ sách chống “diễn biến hoà bình” cho các khoa; các khoa tập hợp các loại tài liệu, báo, tạp chí, băng, đĩa, hình,… về đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” thành ngăn sách riêng đặt tại phòng làm việc chung để giảng viên tìm đọc, nghiên cứu dễ dàng, thuận tiện. Thường xuyên sàng lọc, cung cấp các thông tin phục vụ đấu tranh; kịp thời định hướng dư luận và có những hướng dẫn cụ thể đối với giảng viên khi tham gia đấu tranh trên KGM, tránh những vi phạm không đáng có hoặc đấu tranh không đúng hướng, thiếu thuyết phục.

Các đoàn thể chính trị xã hội trong Nhà trường như: Chi đoàn thanh niên, công đoàn, Hội Cựu chiến binh,… cần phát huy vai trò, chức năng, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của giảng viên, tham mưu cho Đảng ủy Nhà trường, chi bộ các khoa đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động bồi dưỡng KNĐT với các quan điểm thù địch trên KGM cho giảng viên đạt được chất lượng, hiệu quả tốt nhất. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu, xung kích tham gia đấu tranh trên KGM, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát huy tốt vai trò của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên của Nhà trường, theo dõi, phát hiện các tư tưởng sai trái, thù địch, những nhận thức mơ hồ, sai trái, lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để tổng hợp, phân tích và cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ cho nghiên cứu, đấu tranh. Xác định nhanh chóng, chính xác những nội dung cần có ý kiến phản bác, đấu tranh và đặt yêu cầu cho các tập thể đơn vị, các cá nhân cán bộ, giảng viên có khả năng nghiên cứu, đấu tranh kịp thời. Có nội dung định hướng cho các đơn vị đưa vào nội dung giao ban, hội họp, đề xuất đề tài khoa học, bài báo khoa học hàng năm... Tổ chức theo dõi và nắm tình hình đấu tranh với những quan điểm thù địch trên KGM, kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Biểu dương những tập thể và cá nhân có những đóng góp có giá trị, đồng thời góp ý, phê bình những tập thể, cá nhân giảng viên chưa tích cực, chủ động tham gia hoặc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với các quan điểm thù địch trên KGM.

Các khoa giáo viên chú trọng nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng bồi dưỡng, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên KGM, đồng thời xây dựng, bổ sung, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp bồi dưỡng. Lãnh đạo chỉ huy các khoa và giảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong tham gia đấu tranh với các quan điểm thù địch trên KGM. Phát huy vai trò của giảng viên chính, các đồng chí có trình độ cao cấp chính trị của Nhà trường trong truyền thụ kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm tham gia đấu tranh trên KGM cho giảng viên; hỗ trợ, giúp đỡ, động viên giảng viên tham gia đấu tranh. Thường xuyên lồng ghép đấu tranh với các quan điểm thù địch trên KGM trong từng bài giảng; kịp thời định hướng dư luận giảng viên, tạo động lực kích thích giảng viên tham gia đấu tranh.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng KNĐT với các quan điểm thù địch trên KGM cho giảng viên.

Trước hết, cần xây dựng nội dung bồi dưỡng KNĐT với các quan điểm thù địch trên KGM cho giảng viên phải bảo đảm tính toàn diện, hệ thống, có chiều sâu.

Chú trọng hơn việc bồi dưỡng cách nhận diện các quan điểm thù địch và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trên KGM. Phải giáo dục để giảng viên nhận rõ thủ đoạn cơ bản mà các thế lực thù địch sử dụng để tuyên truyền chống phá trên KGM là tuyên truyền các nội dung trá hình, bới móc, thổi phồng, xuyên tạc những sai lầm, khuyết điểm hoặc lợi dụng những hạn chế, sơ hở trong quản lý để vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò của Nhà trường. Xuyên tạc đường lối phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự quốc phòng của Đảng và Nhà nước. Thiết lập các trang web, các blog, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ” trên mạng nhằm phát tán tài liệu phản động và tuyên truyền, nhào nặn, trộn lẫn thật - giả, tốt - xấu; phát tán các thông tin, tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, địa phương và Nhà trường để vu cáo; tăng cường lôi kéo các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị để chống phá. Ngoài ra, chúng còn xuyên tạc các thông tin mới, làm mới các thông tin cũ, triệt để lợi dụng các thông tin về mặt trái, tiêu cực tại các địa phương trong Tỉnh, những ý kiến, quan điểm sai lệch từ các nguồn tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng gắn với những bình luận chủ quan, bóp méo, xuyên tạc sự thật, thổi phồng gây “nhũng nhiễu” thông tin, kích động tâm lý đám đông nhằm tập hợp lực lượng, lôi kéo các thành phần chống đối tham gia, kêu gọi khủng bố, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Vận dụng linh hoạt các hình thức như: bồi dưỡng thông qua giáo dục chính trị; nghiên cứu các chuyên đề; phổ biến, giáo dục pháp luật; qua tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ Nhà trường, Chi bộ các khoa; qua hoạt động công tác đảng, công tác chính trị như tổ chức tọa đàm, tổ chức tham quan giáo dục truyền thống và phong trào đoàn; các cuộc giao ban, hội ý, mạn đàm, trao đổi; cấp phát tài liệu, hướng dẫn giảng viên tự học tập, tự bồi dưỡng; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; thông qua hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, sinh hoạt khoa học, hội thảo khoa học...

Bốn là, phát huy tính tích cực, chủ động, tự bồi dưỡng KNĐT với các quan điểm thù địch trên KGM của giảng viên.

Thường xuyên tự quán triệt các chỉ thị, quy định của các cấp, về khai thác, sử dụng mạng xã hội, internet trong nghiên cứu, học tập, giải trí bảo đảm chấp hành đúng quy định.

Khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội một cách thông minh, có trách nhiệm. Tuyệt đối không chạy theo tâm lý đám đông để đưa thông tin, bình luận trước sự việc chưa được hiểu rõ.

Đồng thời, luôn nâng cao cảnh giác, tích cực, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm thù địch trên KGM. Phải bảo đảm luôn tỉnh táo nhận diện đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để kịp thời, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch trên KGM.

Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh phản bác quan điểm thù địch trên KGM,… góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Nhà trường - là lá cơ đầu của tỉnh Bắc Giang về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới./.

 

 TS Bùi Văn Huấn

 Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất