Thứ Tư, 12/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 29/8/2023 15:49'(GMT+7)

Tuyên Quang: Hội thảo khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch – Thực trạng và giải pháp

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Hoàng Mai)

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Hoàng Mai)

Ngày 29/8/2023, tại Hội trường Tỉnh uỷ tỉnh Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội thảo khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch – thực trạng và giải pháp.

Hội thảo với sự tham gia của các đồng chí đại biểu Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại biểu Bộ Tư lệnh 86 thuộc Bộ Quốc phòng, đại biểu Cục Chính trị Quân khu II, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; đại diện các sở, ngành, Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện trong tỉnh và các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 29 tham luận, trong đó có những tham luận rất sâu sắc, công phu, giàu hàm lượng khoa học bàn về thực trạng và các giải pháp tổ chức lực lượng, xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội, làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh nhấn mạnh, những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã chủ động tích cực thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác đấu tranh chống âm mưu hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Chỉ đạo các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 duy trì thường xuyên các cuộc giao ban báo chí; định hướng cơ quan báo chí tăng cường tuyến tin bài tích cực; xây dựng và duy trì chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng”; tích cực tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đồng chí chủ trì hội thảo. (Ảnh: Hoàng Mai)

Các đồng chí chủ trì hội thảo. (Ảnh: Hoàng Mai)

Tại Hội thảo, các phát biểu tham luận đưa ra dự báo trong thời gian tới, công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ đặt trong bối cảnh khó khăn, thách thức đan xen; mặt khác những vụ việc phức tạp, nhạy cảm có thể nảy sinh trong thực tiễn. Đây là những vấn đề các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ đặc biệt quan tâm, triệt để lợi dụng để gia tăng các hoạt động chống phá, tấn công, xuyên tạc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các giải pháp đã tập trung vào công tác tổ chức lực lượng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị; giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Kết luận Hội thảo, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã cảm ơn các đại biểu, nhà khoa học đã khách quan đánh giá thực trạng, đi sâu nghiên cứu để đề xuất các giải pháp hiệu quả, khoa học, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Đồng chí khẳng định Nghị quyết 35-NQ/TW, các nhiệm vụ của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng đã trở thành nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiêm túc của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và trở thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Thông qua Hội thảo việc nhận diện sẽ rõ hơn đối với những trang thông tin xấu độc, giúp cho việc đấu tranh với các đối tượng cơ hội chính trị, thế lực thù địch; từ đó, vai trò của các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp xác định rõ ràng trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Hội thảo kết thúc tốt đẹp đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 35 các cấp ở tỉnh Tuyên Quang.

Hoàng Mai
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tuyên Quang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất