Chủ Nhật, 21/7/2024
Khoa học
Thứ Ba, 3/8/2021 15:0'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Làm tốt công tác khoa giáo, văn hóa – văn nghệ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức giao ban công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức giao ban công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG KHÍCH LỆ

Mặc dù công tác khoa giáo ở cơ sở Vĩnh Phúc chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng với sự lỗ lực, quyết tâm Ban Tuyên giáo các cấp vẫn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát với yêu cầu thực tế của địa phương và đạt được nhiều kết quả tích cực.

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Lạc xây dựng Đề án bảo vệ môi trường huyện Yên Lạc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ môi trường huyện Yên Lạc giai đoạn 2021 -2025. Ban Tuyên giáo Thành ủy Phúc Yên tham mưu  ban hành Thông báo số 45A-TB/TU ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của thành phố”. Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên  tham mưu ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 4/2/2021 về “Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”…     

Các ngành trong khối đã tổ chức nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình dư luận xã hội và tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân nhằm tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo sát sao, phù hợp với tình hình, tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. 

Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các nhà  trường; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, các tiêu chuẩn kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục, tăng cường công tác thanh tra, kiểm  tra phối hợp với ngành Y tế tham mưu các nội dung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trong trường học. 100% các đơn vị trường học được bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong phòng chống dịch. 

Ngành Y tế đã quyết liệt chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp chặt chẽ với các ngành trong công tác thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống; bảo đảm công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống HIV tới cộng đồng. 

Ngành Tài nguyên và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành và địa phương thực hiện việc thu gom, vận chuyển xử lý chất thải tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế để các đơn vị biết, căn cứ thực hiện. Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt từ các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 38 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế hỗ trợ cải tạo cống rãnh và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường. 

Hoạt động khoa học công nghệ đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đã đánh giá, nghiệm thu 18 đề tài khoa học cấp tỉnh; tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì 37 đề tài, 2 đề án khoa học cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021. Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được các cấp, các ngành quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trong thời gian dịch COVID-19 được người dân chấp hành tốt. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng cao về chất lượng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. 

 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được các địa phương, đơn vị quan tâm, do vậy đã đạt được những kết quả tích cực, tạo được nhiều điểm sáng, tạo bước chuyển trong nhận thức và hành động về xây dựng đời sống văn hóa, văn học nghệ thuật ở cơ sở cũng như gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.Việc ngăn chặn hoạt động thâm nhập văn hoá phản động, đồi truỵ, thông tin xấu, độc trên địa bàn tỉnh được tăng cường hơn trước. Công tác đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch; chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, văn học nghệ thuật và trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên mạng Internet, bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ. 

NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ vẫn còn có một số hạn chế cần khắc phục: Chế độ thông tin, báo cáo ở một số đơn vị thực hiện còn chậm, chưa đầy đủ vẫn còn một số sở, ngành chưa thường xuyên cập nhật thông tin, một số vấn đề mới, nổi cộm phát sinh để phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các ngành liên quan để kịp thời xử lý, giải quyết; việc xã hội hóa trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ còn chậm, chưa tạo được sức hút cho nhà đầu tư; chất lượng các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa ngày càng phát triển và nâng cao, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của nhân dân; các loại hình nghệ thuật mang bản sắc văn hóa truyền thống tuy được khôi phục nhưng chưa nhiều. 

 Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ 6 tháng cuối  năm và hoàn thành chương trình công tác năm 2021, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, các ngành trong Khối khoa giáo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt triển khai và làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo, văn hóa – văn nghệ . Tuyên truyền đậm nét các chủ trương, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng cuối năm 2021 gắn với nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. 

Hai là, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy tham mưu với các cấp ủy tăng cường công tác tuyên truyền về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19: các nhóm đối tượng ưu tiên, thông tin về loại vắc xin, lợi ích của tiêm chủng và hướng dẫn theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng. 

Ba là,  chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời phát hiện các vấn đề bức xúc, nảy sinh và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và hoạt động trong lĩnh vực khoa giáo, văn hóa – văn nghệ để tham mưu giúp cấp ủy có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao cũng như giải quyết kịp thời khi có vụ việc xảy ra; góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bốn là,  Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong Khối khoa giáo tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 02-QC/PH ngày 29/4/2021 về công tác Khoa giáo. Tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác khoa giáo, văn hóa – văn nghệ đảm bảo nghiêm túc, thực chất và hiệu quả, đồng thời trên cơ sở đó tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong tình hình mới.

Năm là, tăng cường chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ phục vụ các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2020 - 2025 gắn với các chủ đề khác như: “Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống”...

Sáu là, thường xuyên quan tâm nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của đội ngũ văn nghệ sĩ; đẩy mạnh đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật theo Đề án 213 của Trung ương gắn với chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 tỉnh Vĩnh Phúc về “Đấu tranh chống âm mưu diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc”.

Nguyễn Quang Hưng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất