Thứ Năm, 30/5/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Năm, 1/12/2022 8:31'(GMT+7)

Vĩnh Tường: Triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đàm Hữu Khanh dự sinh hoạt chi bộ xóm Mới A, xã Thượng Trưng

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đàm Hữu Khanh dự sinh hoạt chi bộ xóm Mới A, xã Thượng Trưng

Đảng bộ huyện Vĩnh Tường có trên 9.600 đảng viên, sinh hoạt ở 68 chi, Đảng bộ cơ sở, trong đó, 330 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. 

Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường ban hành các văn bản, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi”, “tự sửa” gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, thu hút trên 96% cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Ngoài quán triệt, lồng ghép với nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng, Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên hệ thống cổng thông tin giao tiếp điện tử, Đài truyền thanh huyện và cơ sở, bản tin KT - VH - XH huyện.

Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, thể hiện rõ sự gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện, tạo bước chuyển biến rõ nét, hiệu quả, thiết thực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị.

Nổi bật là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được huyện quan tâm, chỉ đạo đổi mới cả về nội dung, phương pháp, hình thức, sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở.

Trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm liên quan đến công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên lồng ghép, tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào chuyên đề, bài giảng đối với cán bộ, đảng viên.

Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc sử dụng internet, mạng xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch.

Để thực hiện hiệu quả Kết luận số 21, các cấp ủy, tổ chức Đảng tích cực nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội để định hướng, động viên tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, đồng thời, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả trong lĩnh vực tư tưởng trên không gian mạng.

Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, gắn với việc tu dưỡng, nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, dư luận bức xúc, các cấp ủy kịp thời xem xét, gợi ý chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, từ đó, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục.

Chú trọng kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp ủy, cấp dưới, cá nhân đảng viên có liên quan. Năm 2022, qua công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Huyện ủy, Đảng ủy cơ sở và các đã thi hành kỷ luật 44 đảng viên bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, các chi, Đảng bộ cơ sở lựa chọn vấn đề nóng, trọng tâm cần giải quyết để tập trung thảo luận, ban hành các nghị quyết có tính thực tiễn, khả thi. Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong sinh hoạt Đảng.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú Nguyễn Văn Chín cho biết: Nhờ làm tốt việc quán triệt chỉ đạo của cấp trên, thực hiện tốt các kết luận, nghị quyết của Đảng, Hướng dẫn số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; từ đó, khắc phục tình trạng chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ, đoàn kết, nể nang, né tránh.

Cùng với làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, huyện Vĩnh Tường thực hiện nhiều biện pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có năng lực và phẩm chất tốt gắn với sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Huyện lấy kết quả đánh giá cán bộ để quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm. Toàn huyện, có 15 xã, thị trấn có cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương, trong đó, 14 đồng chí là Bí thư Đảng ủy và 2 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, năm 2022, Trung tâm Chính trị huyện đã mở 5 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác Đảng cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở; phối hợp Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và lớp trung cấp lý luận chính trị cho 134 cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên.

Thanh Tuyền

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất