Chủ Nhật, 23/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Chủ Nhật, 27/6/2021 10:6'(GMT+7)

Thực hiện quy chế phối hợp, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị

Dự lễ ký kết có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành Khối Khoa giáo.

Dự lễ ký kết có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành Khối Khoa giáo.

NHẬN THỨC SÂU SẮC VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể Vĩnh Phúc đều nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp nêu trên. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong Khối Khoa giáo được triển khai toàn diện, đã tạo những điểm nhấn nổi bật từ việc tham mưu với Tỉnh ủy, quán triệt, triển khai cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, của Đảng thành chương trình hành động, kế hoạch, đề án… đến việc sơ kết, tổng kết và đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác khoa giáo trong tình hình mới.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã ban hành hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo. Theo đó, các ngành, đơn vị chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngành bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục duy trì và đổi mới nội dung, hình thức hội nghị giao ban công tác khoa giáo nhằm đi vào thực chất, thiết thực, tăng thời gian thảo luận. Công tác khoa giáo ở từng lĩnh vực được đánh giá cụ thể, khách quan với sự tham gia ý kiến của nhiều đại biểu của các sở, ngành trong khối, góp phần làm nổi bật những kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ ra hạn chế cần khắc phục, tháo gỡ, từ đó giúp cấp ủy có các giải pháp chỉ đạo phù hợp trong thời gian tới. Nội dung tài liệu phối hợp phát hành dễ hiểu và dễ ghi nhớ, đảm bảo nội dung tư tưởng, hình thức và chất lượng hiệu quả được cấp phát đến các đảng viên, chi, đảng bộ dưới cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, báo cáo viên các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, báo cáo viên các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Trong 5 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phối hợp với các ngành trong Khối khoa giáo tham mưu trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành 19 báo cáo, 17 kế hoạch, 5 thông tri, 1 chỉ thị, 1 kết luận về lĩnh vực khoa giáo. Các văn bản phối hợp tham mưu về công tác khoa giáo ngày càng được nâng lên, sát với thực tiễn của tỉnh và có tính khả thi cao nhiều quyết sách quan trọng. Cụ thể, đã phối hợp tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” và Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới” đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương và đồng chí bí thư, các đồng chí phó bí thư huyện ủy. Thành lập Tổ công tác khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao” gắn với Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao tại Thành ủy Phúc Yên và Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Phối hợp tiến hành khảo sát về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại 2 huyện Sông Lô và Yên Lạc...

Trong công tác phối hợp thông tin hai chiều, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phân công lãnh đạo, cán bộ thường xuyên tham gia nghiên cứu, khảo sát, dự các hội nghị triển khai nhiệm vụ, sơ kết, tổng kết của các ngành, đơn vị trong Khối khoa giáo. Cán bộ được phân công nhiệm vụ đã chủ động phối hợp làm việc, trao đổi thông tin về những vấn đề có liên quan. Chủ động nắm bắt vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong lĩnh vực khoa giáo, cung cấp thông tin để kịp thời định hướng tại hội nghị giao ban báo chí của tỉnh, tới cán bộ, đảng viên và dư luận quần chúng nhân dân; sớm phát hiện tình hình, xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi ký kết

Toàn cảnh buổi ký kết


Việc tuyên truyền trên Bản tin công tác Khoa giáo được quan tâm, chú trọng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phối hợp với các ngành trong Khối khoa giáo, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy xuất bản 20 số Bản tin Công tác khoa giáo với gần 300 tin, bài, ảnh phản ánh, tuyên truyền những kết quả đạt được trong lĩnh vực công tác khoa giáo của các ngành, địa phương, đơn vị; thông tin về kết quả nổi bật hoạt động của công tác khoa giáo trong tỉnh, trong nước với các chuyên mục: “Thông tin - chính sách”, “Thực tiễn - kinh nghiệm”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Người tốt - việc tốt”, “Thông tin tổng hợp”, “Bạn cần biết”....

Năm năm qua, có thể nhận thấy việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp của các ngành trong Khối khoa giáo mang lại nhiều kết quả nổi bật, đó là thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin, tư liệu như chương trình, kế hoạch công tác của ngành, văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác khoa giáo. Làm tốt việc phối hợp xác minh các vụ việc liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách mà báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý, giải quyết. Những thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 được trao đổi định kỳ, hằng ngày, đồng thời phối hợp tích cực trong việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các ngành trong Khối khoa giáo phối hợp nhịp nhàng với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trong việc thực hiện nghiêm túc đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng dự thảo, sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy; cử báo cáo viên báo cáo tại các hội nghị báo cáo viên, hội nghị chuyên đề, hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì có nội dung liên quan đến lĩnh vực của ngành; làm tốt công tác phối hợp viết tin, bài tuyên truyền về hoạt động của các ngành, đơn vị trên Bản tin công tác khoa giáo.

PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CƠ QUAN

Qua 5 năm thực hiện, Quy chế số 01 đã được cụ thể hóa và thực hiện thường xuyên, từng bước đạt hiệu quả, góp phần tham mưu kịp thời với cấp uỷ trong việc tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án của Trung ương và của tỉnh về công tác khoa giáo. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng thời thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2025” và Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về nội dung này, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã phối hợp với các sở, ngành trong khối khoa giáo xây dựng các chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực khoa giáo của Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của mỗi cơ quan trong khối khoa giáo đối với việc nghiên cứu tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những chủ trương, nhiệm vụ giải pháp nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, quyết định của tỉnh trong lĩnh vực công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo cần nghiên cứu, triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu trong các nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII về lĩnh vực khoa giáo.

Hai là, thường xuyên cập nhật, cung cấp, trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình thực tiễn để tham mưu kịp thời cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ về lĩnh vực khoa giáo. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khoa giáo.

Ba là, phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác khoa giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo. Thường xuyên duy trì chế độ giao ban, báo cáo và cung cấp thông tin hai chiều để hiểu sâu hơn tình hình thực tiễn, kịp thời tham mưu hiệu quả trên từng lĩnh vực khoa giáo.

Bốn là, phối hợp thành lập các đoàn công tác đi khảo sát nắm tình hình, phát hiện kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc về tư tưởng, về thực hiện nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực công tác khoa giáo để phối hợp xử lý. Thường xuyên giữ mối liên hệ trong công tác; phối hợp theo sự chỉ đạo của Thường trực hoặc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc chủ trì phối hợp với các sở, ngành trong Khối khoa giáo tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp; năm 2025 tổng kết Quy chế phối hợp./.

Trần Minh Nguyệt 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất