Thứ Hai, 15/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 15/11/2022 20:23'(GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo tuyển dụng công chức, viên chức

1.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

Điều kiện đăng ký dự tuyển đối với công chức thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức; đối với viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, ngoài ra còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a) Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

b) Yêu cầu về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: Không vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

c) Yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ đại học trở lên phù hợp chuyên ngành cần tuyển. 

Ban Tuyên giáo Trung ương xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức; điểm g, khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức phù hợp với vị trí việc làm nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không phân biệt loại hình đào tạo.

Trong trường hợp đặc biệt, Hội đồng tuyển dụng có thể quy định thêm một số tiêu chuẩn, điều kiện nhưng phải được Trưởng Ban xem xét, quyết định.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Quy chế số 02-QC/BTGTW, ngày 09/9/2022 Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại mục a,b nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức 

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2022 thông qua thi tuyển, xét tuyển là 09 chỉ tiêu (dowload Danh sách vị trí, chỉ tiêu  theo file đính kèm TẠI ĐÂY)

STT

Vụ, đơn vị tuyển dụng

Chỉ tiêu

Vị trí việc làm cần tuyển

Ghi chú

1

Vụ Tổ chức - Cán bộ

01

Chuyên viên tham mưu về công tác cán bộ.

 

2

Vụ Báo chí - Xuất bản

01

Chuyên viên tham mưu về công tác báo chí mảng lĩnh vực kinh tế.

 

3

Vụ Tuyên truyền

02

- 01 Chuyên viên tham mưu tuyên truyền về lĩnh vực chính trị.

- 01 Chuyên viên tham mưu tuyên truyền về lĩnh vực kinh tế.

 

4

Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế

01

Chuyên viên theo dõi mảng hợp tác quốc tế.

 

5

Trang thông tin đối ngoại điện tử

01

Biên tập viên Trang tin.

 

6

Viện Dư luận xã hội

02

- 01 Viên chức Phòng thông tin dư luận xã hội.

- 01 Viên chức Phòng nghiệp vụ dư luận xã hội.

 

7

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

01

Kế toán viên Tạp chí lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

 

4. Nội dung, hình thức thi tuyển

Căn cứ Quy chế số 02-QC/BTGTW, ngày 09/9/2022 Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Thi tuyển công chức, viên chức được thực hiện theo 2 vòng, như sau:

4.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung 

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính (vì tổ chức thi trên máy vi tính nên nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học).

b) Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung
- Đối với công chức: 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;
- Đối với viên chức: 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do Trưởng Ban quyết định. Thời gian thi 30 phút;

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Thí sinh được thông báo kết quả thi vòng 1 sau khi hoàn thành bài thi trên máy tính. Căn cứ kết quả thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách thí sinh được dự thi vòng 2. 

Không thực hiện việc phúc khảo kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

4.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của thí sinh dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

c) Thang điểm: 100 điểm.

d) Thời gian thi: 30 phút.

5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển 

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Trường hợp thi kết hợp phỏng vấn và viết thì người dự thi phải dự thi đủ phỏng vấn và viết;

b) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 7 Quy chế này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Trưởng Ban quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ

6.1. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ;

- Sơ yếu lí lịch tự thuật (theo mẫu đính kèm, có dán ảnh màu 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (công chứng, chứng thực, dịch thuật,… theo quy định);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo niêm yết của Ban Tuyên giáo Trung ương, chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi của mình. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào từ 02 vị trí trở lên hoặc khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi, nếu đã tham dự kỳ thi thì hủy kết quả thi tuyển.

6.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính từ ngày 15/11/2022 đến ngày 14/12/2022 (trừ thứ bảy, chủ nhật và nghỉ lễ).

- Địa điểm nhận hồ sơ: tại Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương (thí sinh đăng ký dự thi nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng 207 tầng 2, số 2B Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội).

7. Thời gian thi, lệ phí thi

7.1. Thời gian thi: Kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương dự kiến tổ chức trong tháng 12/2022 và tháng 01/2023 (thông báo trên trang nội bộ cơ quan, Tạp chí Tuyên giáo điện tử, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

7.2. Lệ phí thi: Thí sinh có đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí thi theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo để các vụ, đơn vị biết, niêm yết công khai thông báo theo quy định./.

Ban Tuyên giáo Trung ương
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất