Thứ Ba, 23/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 9/11/2022 21:29'(GMT+7)

Đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền báo, tạp chí của Đảng

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhất trí với bản báo cáo chung và các tham luận đã phát biểu; ghi nhận những đóng góp thiết thực mang tính giải pháp, mô hình tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả khi thực hiện nhiệm vụ công tác mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong thực tiễn. Nếu các báo chí thông thường chủ yếu hướng vào cung cấp thông tin cho người đọc thì báo, tạp chí Đảng phải đảm đương sứ mệnh ngọn cờ tư tưởng, lý luận, thực hiện tuyên truyền có hệ thống, bài bản nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói cách khác, điều làm nên bản lĩnh, vai trò, tầm vóc, vị thế, tính độc đáo của báo, tạp chí Đảng không chỉ ở cung cấp thông tin, mà cơ bản hơn, là công cụ làm công tác tư tưởng, làm công tác lý luận và định hướng thực tiễn, trở thành "tài liệu nguồn" chuẩn mực cho nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, hướng dẫn lý luận để vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn. Điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong các thời kỳ cách mạng trước đây, càng quan trọng hơn trong điều kiện báo chí đa dạng, thông tin nhiều chiều hiện nay.

Vì vậy, theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, trong giai đoạn phát triển mới, ngày 26/12/1996, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW, nêu rõ vai trò, vị trí của báo, tạp chí Đảng, quy định về mua, đọc và làm theo báo, tạp chí Đảng; Ban Bí thư tiếp tục khẳng định trong Kết luận số 29-CT/TW, ngày 25/6/2012 và Thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 6/4/2020, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: "Để báo, tạp chí của Đảng phát triển đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần xác định đúng, trúng và có những giải pháp hiệu quả, khoa học, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, cốt lõi về nội dung, chất lượng, hiệu quả tuyên truyền... Trước hết, phải nhận thức đúng đắn, sâu sắc về vị thế, sứ mệnh của báo, tạp chí của Đảng; ý nghĩa quan trọng của việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Tiếp đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí Đảng; cần mở rộng và nâng cao hiệu quả phát hành trong bối cảnh hiện nay; cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, Kết luận số 29-CT/TW và Thông báo kết luận số 173-CT/TW". 

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân dân phát biểu. 

Chia sẻ tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, cho biết, trong những năm qua, các báo, tạp chí của Đảng luôn nỗ lực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, làm tốt vai trò cơ quan ngôn luận và lý luận chính trị của Đảng, diễn đàn của nhân dân; phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nâng cao dân trí, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân; tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, luận giải thuyết phục các vấn đề mà cuộc sống đặt ra; là nguồn kiểm chứng thông tin tin cậy đối với bạn đọc. Báo, tạp chí của Đảng thực sự "là tài liệu sinh hoạt đảng và công tác tuyên truyền quan trọng". Hội nghị là dịp một lần nữa khẳng định trách nhiệm các báo, tạp chí của Đảng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, với vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén, gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất