• Nhân danh hoạt động vì xã hội để vi phạm pháp luật: "Chiếc áo không làm nên thầy tu"

  Nhân danh hoạt động vì xã hội để vi phạm pháp luật: "Chiếc áo không làm nên thầy tu"

  Những năm qua, các tổ chức, hội, nhóm xã hội đã có nhiều đóng góp vào việc giải quyết bài toán hài hòa tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, hỗ trợ các nhóm yếu thế tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, đã xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình, phương thức hoạt động này cũng như những kẽ hở của luật pháp trong công tác giám sát, quản lý các tổ chức, hội, nhóm để trục lợi, thực hiện mưu đồ cá nhân cũng như chống phá đất nước.

 • Không thể xuyên tạc nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương

  Không thể xuyên tạc nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương

  (TG) - Việc xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đi đến đòi xóa bỏ chủ nghĩa xã hội để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa là điều mà các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động thường xuyên muốn làm; đã và đang tiếp tục tiến hành.

 • Vĩnh Phúc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Vĩnh Phúc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là “công việc gốc” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng nói chung và của tổ chức cơ sở đảng nói riêng, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

 • Đập tan luận điệu “đổi mới ở Việt Nam đã cạn kiệt nguồn lực”

  Đập tan luận điệu “đổi mới ở Việt Nam đã cạn kiệt nguồn lực”

  (TG) - Tổng kết 35 năm đổi mới đất nước, Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “...tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới”(1). Thế nhưng, vẫn có những luận điệu cho rằng: “đổi mới ở Việt Nam đã cạn kiệt nguồn lực”, “đổi mới như vậy coi như đã xong, không cần đổi mới nữa”! Để phản bác tính chất sai trái của luận điệu này, chúng ta hãy xem xét các chiều cạnh của vấn đề.

 • Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội theo tinh thần cuốn sách của Tổng Bí thư

  Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội theo tinh thần cuốn sách của Tổng Bí thư

  (TG) - Quan điểm chỉ đạo về đấu tranh với âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội được Tổng Bí thư nhắc đến nhiều lần trong các bài viết như “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam”, “75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng”, “Nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”… Trong các bài viết, Tổng Bí thư cũng đưa ra các giải pháp để kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.

 • Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam

  Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam

  (TG) - Mặc dù ý nghĩa, vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam là vô cùng quan trọng và không thể phủ nhận, song với âm mưu đòi “phi chính trị hóa” quân đội, phá hoại chủ trương xây dựng cũng như sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội, tiến tới phá hoại sự ổn định chính trị - xã hội và cuối cùng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực chống đối, thù địch vẫn không ngừng sử dụng các thủ đoạn, chiêu trò để xuyên tạc, chống phá, nhất là về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam.

 • Đấu tranh đẩy lùi thái độ bàng quan, dao động về tư tưởng xã hội chủ nghĩa

  Đấu tranh đẩy lùi thái độ bàng quan, dao động về tư tưởng xã hội chủ nghĩa

  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.

 • Vạch trần những mưu đồ độc ác

  Vạch trần những mưu đồ độc ác

  Một trong những tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài tự khoác lên mình cái tên "Người Thượng vì công lý" (Montagnards Stand For Justice). Với khẩu hiệu đầy tính kích động: "Thúc đẩy hòa bình và bảo vệ quyền con người của những người bị áp bức tại Tây Nguyên", chúng đang tìm mọi cách thực thi các âm mưu chống phá sự bình yên của vùng đất đại ngàn tươi đẹp. Với những thủ đoạn nham hiểm, hành vi dã man, điên cuồng, chúng chính là kẻ thù của đồng bào các dân tộc anh em trên đại ngàn Tây Nguyên đang ngày đêm gắng sức dựng xây quê hương ngày một thịnh vượng, bình yên và hạnh phúc.

 • Bác bỏ những luận điệu phản động về Tây Nguyên và người Thượng

  Bác bỏ những luận điệu phản động về Tây Nguyên và người Thượng

  (TG) - Những suy diễn, nhận định không khách quan, không đúng bản chất vấn đề về Tây Nguyên và người Thượng của các thế lực thù địch là nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • Nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước

  Nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước

  Ngay từ những ngày thành lập, Đảng ta đã xác định chính sách dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là một yếu tố mang tính quyết định góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 • Không để đứt gãy tinh thần “xây” và “chống”

  Không để đứt gãy tinh thần “xây” và “chống”

  Các cơ quan, đơn vị, địa phương vừa tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra là phải tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh, làm sâu sắc thêm tinh thần, nhiệt huyết “xây” và “chống”...  

 • Làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

  Làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

  Một trong những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động là lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động, lôi kéo tín đồ và người dân gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cớ cho hành động can thiệp từ bên ngoài, hòng thực hiện âm mưu chống phá Việt Nam.  

 • Bảo đảm thực thi quyền bình đẳng – cốt lõi đoàn kết các dân tộc Việt Nam

  Bảo đảm thực thi quyền bình đẳng – cốt lõi đoàn kết các dân tộc Việt Nam

  Đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam. Bởi vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác dân tộc. Bình đẳng để đoàn kết là vấn đề cốt lõi trong quan hệ giữa các dân tộc ở Việt Nam.  

 • Không mơ hồ, lẫn lộn giữa tự do ngôn luận, tự do báo chí với ngôn luận tự do, báo chí tự do

  Không mơ hồ, lẫn lộn giữa tự do ngôn luận, tự do báo chí với ngôn luận tự do, báo chí tự do

  Một trong những luận điệu thiếu thiện chí của một số tổ chức, cá nhân đối với Việt Nam là xuyên tạc ở đất nước Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Tuy nhiên, lập luận của họ đa phần có sự đánh tráo khái niệm giữa tự do ngôn luận, tự do báo chí với ngôn luận tự do, báo chí tự do.

 • Nâng cao chất lượng quản lý thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí

  Nâng cao chất lượng quản lý thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí

  (TG) - Trải qua 98 năm hình thành và phát triển, báo chí Cách mạng Việt Nam đã tham gia tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống “diễn biến hòa bình”. Trước những biến động khó lường của đời sống xã hội, yêu cầu đặt ra cho các cơ quan có thẩm quyền là phải phát huy tốt hơn nữa vai trò quản lý thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất