• Không thể xuyên tạc việc học và làm theo Bác!

  Không thể xuyên tạc việc học và làm theo Bác!

  (TG) - Hằng năm, cứ mỗi dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, thì mạng xã hội lại xuất hiện nhiều thông tin xấu độc, không chỉ xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mà còn bẻ cong sư thật việc thực hiện các Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"(gọi tắt là 3 Chỉ thị)… trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bằng những luận điệu phản động như: “Học mãi đâu có vào”, học rồi “tại sao cứ thế mãi”, “càng học càng thấy nhiều cán bộ, đảng viên suy thoái”…

 • Cảnh giác để không bị lôi kéo vào các tổ chức bất hợp pháp

  Cảnh giác để không bị lôi kéo vào các tổ chức bất hợp pháp

  Thời gian gần đây xuất hiện một số hội, nhóm hoạt động dưới danh nghĩa “xã hội dân sự”, kêu gọi bảo vệ người lao động, bảo vệ môi trường nhưng thực chất là lôi kéo người dân tham gia vào các hoạt động chống phá chế độ. Dù thủ đoạn này đã bị lực lượng chức năng vạch trần và cảnh báo tới cộng đồng nhưng vẫn còn một số cá nhân nhẹ dạ, thiếu hiểu biết nên vô tình trở thành công cụ, tay sai cho các đối tượng phản động, cực đoan.

 • Đấu tranh chống sự phá hoại, xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Đấu tranh chống sự phá hoại, xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện từ mùa xuân năm 1930 và đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhờ đó đất nước Việt Nam “có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1).

 • Nhận diện và đấu tranh chống âm mưu tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin

  Nhận diện và đấu tranh chống âm mưu tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin

  (TG) - Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá rất cao vai trò, tầm vóc của chủ nghĩa Mác-Lênin và luôn khẳng định là một người mácxít-lêninít. Trong âm mưu, thủ đoạn tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, các thế lực thù địch, phản động đã rất tinh vi, xảo quyệt khi âm mưu tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin. Đấu tranh phản bác âm mưu này là một việc làm thiết thực để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 • Những luận điệu xuyên tạc kệch cỡm

  Những luận điệu xuyên tạc kệch cỡm

  Những luận điệu cho rằng chỉ có “đa nguyên, đa đảng”, “tam quyền phân lập” mới chống được tham nhũng thật nực cười. Bởi nếu chỉ đơn giản vậy, sao nhiều quốc gia được gọi là “đa nguyên, đa đảng”, “xã hội dân sự”, “tam quyền phân lập” mà tham nhũng vẫn tràn lan?

 • Không thể phủ nhận thành quả và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám 1945

  Không thể phủ nhận thành quả và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám 1945

  (TG) - Bất chấp mọi luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận của các thế lực thù địch, phản động, thì thành quả của Cách mạng Tháng Tám vẫn được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ vững chắc; những giá trị bất diệt, những bài học kinh nghiệm quý báu vẫn được phát huy mạnh mẽ, sáng tạo trong tiến trình đổi mới, phát triển đất nước.

 • Phát huy vai trò của các tổ chức thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Phát huy vai trò của các tổ chức thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thanh niên Việt Nam trong  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là yêu cầu cấp thiết đặt ra trong tình hình hiện nay.

 • Không thể phủ nhận nỗ lực phòng, chống mua bán người của Việt Nam

  Không thể phủ nhận nỗ lực phòng, chống mua bán người của Việt Nam

  Từ trước tới nay, trong công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần cầu thị, sẵn sàng hợp tác, lắng nghe khuyến nghị của các chính phủ, cơ quan, tổ chức quốc tế để có những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn loại tội phạm này. Tuy nhiên, chúng ta cũng không chấp nhận những đánh giá phiến diện, thiếu khách quan, phủ nhận những nỗ lực của Việt Nam trong suốt thời gian qua.

 • Trường Chính trị Bắc Giang tập trung bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

  Trường Chính trị Bắc Giang tập trung bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

  (TG) - Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng (KGM), bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của công tác bảo vệ an ninh tư tưởng, đồng thời là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và lực lượngtrong đó có đội ngũ giảng viên ở Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang. Trong cuộc đấu tranh ấy, bản thân giảng viên của Nhà trường phải có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ nhận thức và các kỹ năng đấu tranh (KNĐT) cần thiết. Do vậy, bồi dưỡng KNĐT với các quan điểm thù địch trên KGM cho giảng viên ở Trường Chính trị Tỉnh hiện nay là giải pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

 • Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) được Đảng ta xác định là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đường lối, quan điểm, chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là sự kế thừa và phát triển về tư duy, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, có tính khái quát cao, là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn dân tộc, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn, phản ánh ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta về phát triển đất nước nhanh và bền vững.

 • Lợi dụng vấn đề ngôn ngữ để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

  Lợi dụng vấn đề ngôn ngữ để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

  Gần đây tại các khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số, một số đối tượng xấu thường xuyên lợi dụng vấn đề ngôn ngữ các dân tộc thiểu số để tung tin giả, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, kích động sắc tộc, chia rẽ vùng, miền, gây mất ổn định trật tự-an toàn xã hội... Vì vậy chúng ta cần hết sức cảnh giác, nhận diện rõ vấn đề này một cách kịp thời và đưa ra phương pháp đấu tranh, phòng chống hiệu quả.

 • Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới

  Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới

  Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ và lợi ích quốc gia-dân tộc.

 • Không thể phủ nhận nỗ lực phòng, chống mua bán người tại Việt Nam

  Không thể phủ nhận nỗ lực phòng, chống mua bán người tại Việt Nam

  Vẫn như hằng năm, Hoa Kỳ tự xem mình là “chuẩn mực về nhân quyền” tự cho mình quyền đưa ra các phán xét về chính trị, kinh tế-xã hội các quốc gia, đặc biệt là chủ đề nhân quyền.

 • Tây Ninh: Phát huy vai trò của mạng xã hội trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

  Tây Ninh: Phát huy vai trò của mạng xã hội trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

  (TG) - Việc sử dụng Internet, mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền chính trị, đưa thông tin chính thống đến với Nhân dân, đồng thời đấu tranh phản bác, phê phán những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch là được xác định là nhiệm vụ cần thiết và quan trọng đối với cấp ủy, chính quyền Tây Ninh trong những năm qua.

 • Quyền con người và sức khỏe cộng đồng

  Quyền con người và sức khỏe cộng đồng

  Những năm qua, Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận nhiều thành tựu nổi bật về nhân quyền, trong đó quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân luôn được chú trọng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất