• Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  (TG) -  Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp yêu cầu của lịch sử. 

 • Bệnh sính thành tích và “nghệ thuật” che giấu khuyết điểm

  Bệnh sính thành tích và “nghệ thuật” che giấu khuyết điểm

  Thành tích là kết quả tốt đẹp do sự cố gắng, nỗ lực mà đạt được. Thành tích đi liền với biểu dương, khen thưởng sẽ là động lực cho sự phát triển. Đáng tiếc hiện nay, “thành tích” (những yếu kém, tồn tại được che giấu ở những bản thành tích không thật thà) đã và đang bị một bộ phận cán bộ, đảng viên biến nó trở nên méo mó.

 • Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Xây dựng “thế trận lòng dân” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu cái gì làm trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

 • Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

  Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

  Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế là chính sách nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Những thành tựu to lớn trong hội nhập quốc tế nói riêng, trong công cuộc đổi mới của Việt Nam nói chung chính là những luận cứ xác đáng, hữu hiệu để bác bỏ luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.

 • Đà Nẵng: Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

  Đà Nẵng: Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

  (TG) - Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Internet và sự bùng nổ, phát triển nhanh của các trang mạng xã hội đã thu hút số lượng lớn người tham gia, trở thành một nhu cầu thiết yếu trong đời sống xã hội, có ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực đến mọi người. 

 • Chống biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng - nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

  Chống biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng - nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

  Cơ hội chính trị bao hàm nhiều đối tượng khác nhau ở trong và ngoài Đảng nhưng đều mang điểm chung là có nhận thức và hành động đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong đó, những biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng ở nước ta hiện nay ngày càng phức tạp, tinh vi và nguy hiểm. Đấu tranh phòng, chống biểu hiện cơ hội về chính trị là một nhiệm vụ cấp bách, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 • Đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái về việc lấy phiếu tín nhiệm trong công tác cán bộ của Đảng

  Đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái về việc lấy phiếu tín nhiệm trong công tác cán bộ của Đảng

  (TG) - Đầu năm 2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TƯ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị (Quy định 96) thay thế cho Quy định 262-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

 • Không thể phủ nhận thành quả và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám 1945

  Không thể phủ nhận thành quả và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám 1945

  (TG) - Bất chấp mọi luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận của các thế lực thù địch, phản động, thì thành quả của Cách mạng Tháng Tám vẫn được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ vững chắc; những giá trị bất diệt, những bài học kinh nghiệm quý báu vẫn được phát huy mạnh mẽ, sáng tạo trong tiến trình đổi mới, phát triển đất nước.

 • Trà Vinh: Đấu tranh, phản bác âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo

  Trà Vinh: Đấu tranh, phản bác âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo

  (TG) - Kích động, chia rẽ, gây hận thù giữa các dân tộc, tôn giáo là âm mưu thâm độc lâu đời và không bao giờ từ bỏ của các thế lực thù địch, phản động nhằm phá hoại khối đại đoàn kết và làm suy yếu một quốc gia, dân tộc trong đó có Việt Nam.

 • Phê phán luận điệu “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “quyền con người là phi giai cấp”

  Phê phán luận điệu “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “quyền con người là phi giai cấp”

  Quyền con người là các đặc quyền tự nhiên, bắt nguồn từ phẩm giá vốn có của tất cả mọi người, được ghi nhận, bảo đảm bằng pháp luật quốc gia và quốc tế. Thực chất, không có quốc gia nào trên thế giới chấp nhận “nhân quyền cao hơn chủ quyền” và trong từng quốc gia luôn có giai cấp đóng vai trò trung tâm. Thế nên, những ai cổ xúy cho quan điểm “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “quyền con người là phi giai cấp” là hoàn toàn sai trái, cần phải bác bỏ.

 • Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trước sự chống phá của các thế lực thù địch

  Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trước sự chống phá của các thế lực thù địch

  (TG) - Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

 • Bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau

  Bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau

  An sinh xã hội là một trong những chủ trương, chính sách quan trọng của Ðảng và Nhà nước ta đã được quán triệt, bảo đảm thực hiện trong các thời kỳ phát triển của đất nước. Những năm qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, công tác an sinh xã hội ở Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành quả tích cực, chính sách không ngừng cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được chăm lo ngày một tốt hơn với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

 • Đối ngoại quốc phòng nhằm mục tiêu vì hòa bình, hợp tác và phát triển

  Đối ngoại quốc phòng nhằm mục tiêu vì hòa bình, hợp tác và phát triển

  Giúp dư luận trong và ngoài nước hiểu rõ bản chất, mục đích của công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là trong tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, là cách để chúng ta phản bác lại các quan điểm sai lệch hoặc cố tình "bóp méo" đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước cũng như chính sách quốc phòng của Việt Nam.

 • Hiểu đúng bản chất quyền lực tối thượng ở Việt Nam là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc

  Hiểu đúng bản chất quyền lực tối thượng ở Việt Nam là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc

  Gần 80 năm qua, kể từ ngày lập quốc theo chế độ mới đến nay, việc thực thi quyền lực nhà nước của chúng ta ngày càng đúng đắn, tốt đẹp hơn, vì sự tối thượng là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Do đó, nếu “nhà dân chủ” nào không hiểu bản chất vấn đề, cố ý đánh đồng giữa hiện tượng và bản chất, đánh tráo khái niệm giữa sự tha hóa quyền lực của một bộ phận cán bộ với mục tiêu, bản chất thực thi quyền lực tối cao thuộc về nhân dân của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, là điều đáng phải phê phán.

 • Quân đội nhân dân Việt Nam - Lực lượng tiên phong, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Quân đội nhân dân Việt Nam - Lực lượng tiên phong, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Gìn giữ và phát triển tư tưởng của Đảng trong Quân đội chính là bảo vệ tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam - những hệ giá trị để xác lập hệ tư tưởng chính trị, định hướng cho mục tiêu, lý tưởng phụng sự Tổ quốc, Nhân dân của Quân đội. Hiện nay, trước sự chống phá của các thế lực thù địch với thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội là yêu cầu cấp thiết và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất