Thứ Ba, 25/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Tư, 6/11/2019 21:19'(GMT+7)

Bình Định: thực hiện quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, gắn với Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ; chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. 

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, nội dung trong Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị đề ra; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cơ quan tham mưu, đề xuất và trách nhiệm cá nhân đối với nhân sự đang được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu ứng cử…Phải tuân thủ các nguyên tắc, quy định, quy chế của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tiền bạc, tài sản của Nhà nước, Nhân dân; có biểu hiện “chạy chức, vận động, tranh thủ lẫn nhau” và những biểu hiện khác được nêu trong Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Đồng thời, rà soát nhân sự tái cử và phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín để chuẩn bị xây dựng phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tới. Kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Tăng cường ý thức trách nhiệm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên trong công tác tổ chức cán bộ, khắc phục việc nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng để đả kích, nói xấu thực hiện ý đồ cá nhân. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số. Tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tự kiểm tra, rà soát, kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc có những sai sót, vi phạm theo tinh thần Kết luận 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của  Ban Bí thư. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, trong đó, tập trung các nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khóa XII, cũng như các quy định về nêu gương.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức quán triệt và cụ thể hóa theo thẩm quyền; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ; thực hiện công khai, minh bạch công tác quy hoạch cán bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất trong công tác cán bộ theo Quyết định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị, về chế độ kiểm tra, giám sát; coi trọng cả cảnh báo, phòng ngừa và xử lý nghiêm sai phạm. Thường xuyên tự kiểm tra, tự đánh giá công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra nội bộ theo chuyên đề, chuyên ngành.

Hiếu Thảo 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất