Chủ Nhật, 26/5/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Năm, 17/8/2017 15:54'(GMT+7)

Bước chuyển trong việc thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy

Cán bộ Ban Tổ chức Thị ủy Phúc Yên kiểm tra hồ sơ cán bộ, tham mưu cho lãnh đạo cấp trên trong việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Cán bộ Ban Tổ chức Thị ủy Phúc Yên kiểm tra hồ sơ cán bộ, tham mưu cho lãnh đạo cấp trên trong việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Ngay sau khi triển khai thực hiện các nghị định, nghị quyết của trung ương và của tỉnh về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, nhất là Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020, tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện đề án của cấp ủy, đơn vị trực thuộc, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn. Chủ động tham mưu, đề xuất những nội dung mới, đề nghị điều chỉnh một số cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phù hợp với tình hình đơn vị mình nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 01.

Điển hình như thị xã Phúc Yên, qua gần 9 tháng triển khai thực hiện Đề án 01, thị xã đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ vượt kế hoạch. Từ một địa phương có bộ máy hành chính cồng kềnh, nhiều bộ phận chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, một số cán bộ làm việc không hiệu quả, thị xã Phúc Yên đã chủ động xây dựng các giải pháp phù hợp trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, khắc phục triệt để những bất cập, xây dựng được bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đến nay, thị xã Phúc Yên đã hoàn thành việc sáp nhập Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành Ban Tuyên giáo Thị ủy; giải thể Phòng Dân tộc, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND và UBND thị xã; giải thể Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư, chuyển chức năng, nhiệm vụ về trực thuộc Phòng Kinh tế thị xã; sáp nhập Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa thông tin thành Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao; sáp nhập Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và Ban Quản lý dự án xây dựng thành một và giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động.

Thực hiện Đề án 01, đến nay các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã tập trung sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn. Toàn tỉnh đã giảm được 7 phòng, ban tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; giảm được 7 đơn vị chuyên trách tham mưu giúp việc cho cấp ủy cấp huyện. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã giảm được 1 đơn vị thuộc Sở NN&PTNT, giảm 27 phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành. Giảm 1 phòng chuyên môn thuộc cấp huyện. Sắp xếp giảm 17 đơn vị sự nghiệp công lập…

Song song với việc sắp xếp lại bộ máy, các cấp, ngành, địa phương quyết tâm thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đây là việc làm không chỉ loại khỏi bộ máy những CBCCVC yếu kém về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra mà còn xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Tỉnh cũng chủ trương giao tự chủ tài chính đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập, một số cơ quan, đơn vị giảm hưởng lương từ ngân sách do chuyển đổi sang mô hình tự chủ tài chính, cổ phần hóa. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 1.388 biên chế; trong đó, cắt giảm 59 chỉ tiêu biên chế công chức các cơ quan hành chính, tinh giản biên chế 179 người (11 công chức cấp tỉnh, cấp huyện; 39 cán bộ, công chức cấp xã; 127 viên chức; 2 nhân viên hợp đồng theo NĐ số 68/CP), bố trí nghỉ hưu đúng tuổi 1.043 người, thôi việc 107 người. Bên cạnh đó, toàn tỉnh sẽ thực hiện kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã; kiêm nhiệm và khoán đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôi chi trả phụ cấp thường xuyên đối với các vị trí là trưởng, phó các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố. Hiện nay, cả tỉnh số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố hiện có 18.700 người. Dự kiến, sau khi thực hiện tinh giản sẽ còn khoảng hơn 8.000 người, việc làm này góp phần nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, bảo đảm ổn định cuộc sống, để cán bộ cấp xã gắn bó hơn với nghề.

Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy được triển khai thực hiện đã tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, nhận thức của CBCCVC về sự sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế được nâng lên rõ rệt. Nhiều nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ, nhiều phòng ban được sắp xếp, sáp nhập bảo đảm tinh gọn, nâng cao hiệu quả công việc. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Đề án 01 tại một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự sâu sát, chưa đạt yêu cầu đề ra. Người đứng đầu một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về sự cần thiết của việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, nể nang, ngại va chạm. Số lượng các phòng, ban chuyên môn còn nhiều, số lượng cán bộ tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu đề ra…

Thời gian qua, với sự chủ động, quyết liệt từ các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện các nội dung Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Đây là tiền đề cơ bản để tỉnh ta thực hiện thành công những nội dung đề ra tiếp theo trong Đề án 01 góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kim Hiền

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất