Thứ Bảy, 15/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Năm, 6/8/2020 13:41'(GMT+7)

Đảng bộ MobiFone vững bước trong kỷ nguyên số

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty (TCT) Viễn thông MobiFone lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết, trong đó đề ra mục tiêu tổng quát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống chuyên nghiệp - nhiệt huyết - nghĩa tình, xây dựng Tổng công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, có trình độ công nghệ, chuyên môn hóa cao và quản trị hiện đại trong nền kinh tế số.

Trong đó, về công tác xây dựng Đảng: Phấn đấu hàng năm tổ chức cơ sở Đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 75%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15% trở lên; Đảng bộ Tổng công ty xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong cả nhiệm kỳ kết nạp Đảng viên mới từ 400 Đảng viên trở lên; phấn đấu hằng năm, tổ chức Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, Đoàn Thanh niên đạt xuất sắc.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone vào ngày 31/7/2020.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone vào ngày 31/7/2020.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Phấn đấu tổng doanh thu tăng trưởng 6-7%/năm, trong đó doanh thu viễn thông tăng trưởng 5-6%/năm; thị phần kết nối di động 26-30%; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 5-7%/năm; năng suất lao động tăng trưởng 6%/năm; nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nói trên, Đảng ủy MobiFone đã thảo luận, đề ra đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, Đảng ủy MobiFone sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tập trung vào những nội dung quan trọng như: Chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin; chiến lược phát triển hạ tầng; cổ phần hóa; công tác cán bộ; sử dụng hiệu quả nguồn chi phí…

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động của Tổng công ty cũng được quan tâm, đặc biệt là công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề đã ban hành, định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết để có những điều chỉnh kịp thời.

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy MobiFone sẽ tiếp tục quan tâm làm tốt việc chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong toàn Tổng công ty. Coi việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) là biện pháp quan trọng trong giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, Đảng viên. Đề cao sự nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là những người đứng đầu. Nắm vững tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, Đảng viên, người lao động để kịp thời định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin.

Ban Chấp hành Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Đảng ủy kiện toàn mô hình tổ chức các cấp ủy Đảng trực thuộc, các đơn vị hợp nhất, chủ động xây dựng mô hình tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với cơ cấu tổ chức chuyên môn theo hướng chất lượng, hiệu quả bám sát nhiệm vụ chuyên môn. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; chủ động công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm hạn chế những biểu hiện tiêu cực trong mỗi tổ chức Đảng, đảng viên.

Trên cơ sở quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối, Đảng ủy MobiFone sẽ xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ, thường xuyên phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đồng thời triển khai thực hiện tốt các chương trình kiểm tra của Đảng ủy cấp trên. Làm tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Tổng công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Quan tâm lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, đoàn Thanh niên triển khai các hoạt động theo Chương trình công tác năm của mỗi tổ chức; lắng nghe và chỉ đạo lãnh đạo chuyên môn tạo điều kiện cho công đoàn, đoàn thanh niên phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp với lãnh đạo chuyên môn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Quán triệt sâu sắc các nội dung trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Khóa XII “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các tổ chức Đảng, Đảng viên trong toàn Tông công ty tích cực đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần xây dựng chi, Đảng bộ vững mạnh; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, để nâng cao trình độ lý luận, nắm vững đường lối chính sách và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ, Đảng viên trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực được phân công, chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Triển khai có hiệu quả hơn nữa các nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác thường ngày, nhất là trong sinh hoạt Đảng và tu dưỡng rèn luyện bản thân mỗi cán bộ, Đảng viên, người lao động. Đảng ủy Tổng công ty bám sát chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với chủ đề của từng năm, nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai với các nội dung cụ thể.

Chủ động rà soát, tích cực triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện tốt công tác công khai minh bạch, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia giám sát, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng. Xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm và đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công nhân viên và người lao động (nếu có).

Tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng ủy MobiFone coi trọng việc chỉ đạo và tổ chức xây dựng, triển khai đồng bộ chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030; các chiến lược thành phần trên các lĩnh vực kinh doanh - đầu tư phát triển - nguồn nhân lực - nghiên cứu và phát triển; kế hoạch 5 năm 2021-2025 và kế hoạch hàng năm của Tổng công ty. Tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu - phát triển nhằm tạo sự đột phá trong kinh doanh dịch vụ số/chuyển đổi số nhằm phát huy lợi thế tổng hợp, đặc biệt là lợi thế về công nghệ và mạng lưới của MobiFone.

Đảng bộ TCT sẽ tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp trong công tác cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Triển khai công tác cổ phần hóa theo đúng lộ trình, kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đảm bảo chặt chẽ, thận trọng, công khai, minh bạch và đạt lợi ích cao nhất cho Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động.

Đảng bộ MobiFone cùng tập thể lãnh đạo, CBNV MobiFone đoàn kết, vững bước vào kỷ nguyên số.

Đảng bộ MobiFone cùng tập thể lãnh đạo, CBNV MobiFone đoàn kết, vững bước vào kỷ nguyên số.

Tiếp tục quán triệt và lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong triển khai các dự án vùng biên giới, ven biển, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới theo Quyết định số 197-QĐ/TW ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư “về phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước với cấp ủy Địa phương”. Thực hiện nghiêm túc quy chế bảo mật và các quy định quy trình về an toàn thông tin, thường xuyên rà soát, kiểm tra, khắc phục lỗ hổng bảo mật, phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động xâm nhập hệ thống thông tin.

Tích cực, chủ động tham gia vào các đề án, các dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển viễn thông, công nghệ thông tin; nghiên cứu, sử dụng các ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt trong chuyển đổi số, dịch vụ số; đề xuất để các cơ quan Đảng, Nhà nước ở cấp Trung ương và địa phương, Bộ Thông tin Truyền thông giao Tổng công ty thực hiện các chương trình chuyển đổi số quốc gia, chính phủ điện tử,...đảm bảo an ninh thông tin quốc gia.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng, với xã hội. Đảng bộ Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn nghiên cứu, triển khai công tác an sinh xã hội lâu dài, bền vững gắn với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thị trường nhằm mục tiêu xây dựng, quảng bá thương hiệu MobiFone, tạo dựng mối quan hệ bền vững với chính quyền và nhân dân ở các địa phương.

Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện các quy chế và công cụ quản trị nguồn nhân lực hiện đại. Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý điều hành theo hướng tinh, gọn và hiệu quả.

Lãnh đạo đổi mới công tác đào tạo, khoa học công nghệ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia; cập nhật kiến thức công nghệ cho đội ngũ kỹ thuật; rèn luyện kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng cho đội ngũ bán hàng trực tiếp và phát huy văn hóa và những giá trị cốt lõi MobiFone.

Tiếp tục phát huy truyền thống MobiFone, văn hóa doanh nghiệp, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng, tự hào được làm việc, cống hiến vì một MobiFone phát triển bền vững./.

“Đảng bộ TCT Viễn Thông MobiFone với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, thực hành dân chủ, phát huy trí tuệ, xiết chặt kỷ cương, thống nhất hành động đã trụ vững qua biến động, thử thách khắc nghiệt, vươn lên, trưởng thành toàn diện, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, đóng góp xứng đáng vào kết quả công tác chung của Đảng bộ Khối. Nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Tổng công ty sẽ có những bước chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, có những mũi nhọn đột phá cả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, lập nhiều thành tích mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế”.

Phát biểu chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương - đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm tại Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone ngày 31/7/2020.

Thu Hằng

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất