Thứ Bảy, 13/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 18/5/2023 18:1'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Góp phần cùng toàn Đảng thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo Bác trong hệ thống chính trị

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Nguyễn Văn Thể  tặng bằng khen cho 50 chi bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Nguyễn Văn Thể tặng bằng khen cho 50 chi bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị là dịp để biểu dương các điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa, sâu rộng từ điển hình ra diện rộng xã hội, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, khơi dậy niềm tin, khát vọng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sớm “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng mong ước. Quan trọng hơn, việc sơ kết giúp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhìn lại, đánh giá và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả hơn nữa trong học tập và làm theo Bác, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, qua đánh giá kết quả thực hiện cho thấy, việc triển khai Kết luận 01 trong toàn Đảng bộ có 7 điểm nổi bật. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01 được Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bài bản, có sáng tạo từ việc tổ chức học tập, cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; có đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Việc cụ thể hóa nội dung Kết luận số 01 để tổ chức thực hiện trong Đảng bộ Khối được cấp ủy các cấp nghiêm túc thực hiện từ việc xây dựng Kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm của tập thể và cá nhân, xây dựng chuyên đề hằng năm cho phù hợp với điều kiện thực tiễn đặc thù của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 được gắn với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và người lao động ở các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Lại Xuân Lâm báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Lâm báo cáo tại Hội nghị.

Các cấp ủy đã đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy, người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị thông qua việc triệt để thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề nổi cộm của từng cơ quan, đơn vị.

Việc rà soát, bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định trong nội bộ và xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên phù hợp với điều kiện thực tiễn và những yêu cầu mới trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Công tác tuyên truyền việc thực hiện Kết luận số 01, biểu dương các gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên, liên tục, cụ thể, có nhiều đổi mới tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thông qua đó bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01 được các cấp ủy quan tâm thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các tổ chức đảng. Thông qua kiểm tra, giám sát kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, đôn đốc.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng rút ra 5 kinh nghiệm để tổ chức thực hiện Kết luận đạt kết quả. Thứ nhất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính cấp bách, vì vậy phải có nhận thức thấu đáo, vừa phải có quyết tâm thực sự trong thực hiện của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cũng như của mỗi cán bộ, đảng viên. Thứ hai, gắn kết chặt chẽ, đồng bộ việc thực hiện Kết luận số 01 với các nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, nhất là người đứng dầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác; đề cao tính tiên phong gương mẫu, của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thứ ba, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn phải cụ thể, rõ ràng; phải linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, nội dung phải cụ thể, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế của từng đảng bộ thì sẽ khơi dậy, phát huy được ý thức tự giác cũng như thế mạnh của mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện. Để việc học và làm theo Bác có hiệu quả thì phải làm cho việc này trở thành nhu cầu và nhiệm vụ thường xuyên của mỗi đảng viên. Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời, sinh động gương điển hình, các cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng và tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Thứ năm, thường xuyên đôn đốc, coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Kết luận số 01; chú trọng công tác thi đua khen thưởng, phát hiện các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Khối đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 01 những năm qua. Đặc biệt, biểu dương thành tích xuất sắc của 50 chi bộ điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác được vinh danh hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần gương mẫu, cống hiến, lan tỏa và thúc đẩy những giá trị trong việc học tập và làm theo Bác. Đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi các đồng chí và tập thể lãnh đạo Đảng ủy Khối cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, thường xuyên đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát huy dân chủ, tạo ra những mũi nhọn đột phá cho sự phát triển của đơn vị, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới” – Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, là đơn vị đặc thù, quan trọng của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phải luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Để đáp ứng yêu cầu này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lưu ý những điểm sau:

Tiếp tục nâng cao nhận thức và đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Tận dụng tối đa lợi thế Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - nơi có các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương Đảng để đẩy mạnh triển khai và thực hiện sâu rộng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác trong toàn Khối; tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong các tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên; góp phần cùng toàn Đảng thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo Bác trong hệ thống chính trị.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với các quy định nêu gương, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, trở thành việc làm thường xuyên, thực chất, thiết thân của mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên theo phương châm: Chi bộ là địa bàn trọng điểm để thực hiện, Cán bộ, đảng viên là chủ thể thực hiện. Làm sao để việc thực hiện Chỉ thị số 10 và Kết luận số 01 thực sự hiệu quả, góp phần phát hiện, ngăn chặn sớm, kịp thời các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực của cán bộ, đảng viên ngay từ trong chi bộ, nâng cao “sức đề kháng”, “miễn dịch”, năng lực, sức chiến đấu của các chi bộ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng ủy Khối, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu đi đầu trong việc nâng cao năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu; rèn luyện nhân cách, tinh thần, thái độ phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Nghiên cứu các giải pháp khắc phục nhanh chóng, dứt điểm, hiệu quả những hạn chế, tồn tại đã nêu trong Báo cáo. Để làm được điều này, đòi hỏi Đảng ủy Khối cần quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cần hướng dẫn việc xác định nội dung, khâu đột phá, vấn đề trọng tâm từng năm, từng giai đoạn chi tiết hơn, cụ thể hơn để các đảng ủy trực thuộc cùng vào cuộc mới mang lại hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện. Cần làm thực chất, không chạy theo số lượng, thành tích, phong trào. Việc biểu dương phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, biến thành động cơ hành động của mỗi người.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Thường xuyên quan tâm, chăm lo kiện toàn tổ chức, đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Có cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các bí thư chi bộ giỏi, các gương điển hình người tốt, việc tốt. Kịp thời ngăn chặn, uốn nắn những nhận thức, hành vi lệch lạc, thiếu gương mẫu, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Văn Thể trân trọng cảm ơn và lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương để tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể cũng khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian qua đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, là cơ sở vững chắc góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII đã đề ra.

* Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng bằng khen cho 50 chi bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

 Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất