Thứ Sáu, 14/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Ba, 27/12/2022 16:6'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đại diện lãnh đạo các Vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Khối năm 2022, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cho biết, năm 2022, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc chủ động, khắc phục khó khăn, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng một cách toàn diện, cơ bản đảm bảo chương trình, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành 03 cuộc kiểm tra đối với các đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy trực thuộc; đã làm việc với 04 đảng đoàn, ban cán sự đảng và đảng ủy trực thuộc để thực hiện giám sát thường xuyên. Tiến hành giám sát chuyên đề đối với 06 ban thường vụ, đảng ủy trực thuộc. Xem xét, thi hành kỷ luật 02 đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ trực thuộc vi phạm pháp luật và vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; tham gia quy trình kiểm điểm, xem xét, đề nghị kỷ luật 01 tổ chức đảng và 06 đảng viên theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các đảng ủy trực thuộc đã tiến hành thực hiện kiểm tra 524 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra 2.437 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng và 23 đảng viên; giám sát chuyên đề 627 tổ chức đảng; giám sát 3.001 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 01 tổ chức đảng.

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng (khiển trách 13, cảnh cáo 02) do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; chưa thực hiện đầy đủ vai trò, nhiệm vụ được giao, vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi hành kỷ luật 153 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng so với cùng kỳ năm 2021, chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả giám sát, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, khách quan. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra được quan tâm.

Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng, đảng viên đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, không để khuyết điểm phát sinh thành vi phạm, đồng thời, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng còn một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa theo các quy định mới của Trung ương có đảng ủy còn chậm; Các cấp ủy trực thuộc đã tích cực kiểm tra, giám sát chuyên đề, nhưng việc thực hiện còn lúng túng về nghiệp vụ, chưa đúng quy trình và phương pháp kiểm tra của Đảng; việc xác định nội dung, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát đối với đảng viên nhất là cấp chi bộ còn chưa được chú trọng; công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm có chuyển biến, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác nắm tình hình, thu thập thông tin còn yếu. Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm còn hạn chế; còn có khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm phát hiện, để tồn tại trong thời gian dài…

Tại Hội nghị, đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Hướng dẫn 05-HD/UBKTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các đảng bộ đã tập trung, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2022 và nêu một số cách làm sáng tạo và kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối; đồng thời nêu một số khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt được kết quả cao trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao kết quả đạt được và các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, sát với tình hình tế, có mô hình, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

“Năm 2022, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phát huy tính tiền phong gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt đảng, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện những hạn chế, có kỷ luật, có răn đe với các vi phạm, từng bước ngăn chặn, phòng ngừa và hạn chế những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên góp phần xây dựng tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị vững mạnh” - đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh.

Đồng tình với một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 như báo cáo đã nêu, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Đảng ủy Khối, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Hai là, sớm cụ thể hóa, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và kế hoạch triển khai Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời tiếp tục xây dựng hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, tích cực chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và xây dựng các quy trình, quy định.

Ba là, đưa công tác kiểm tra, giám sát thành nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc, quy chế, quy định, quy trình trong công tác tổ chức, cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ, công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…; kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra vi phạm, các đơn vị còn nhiều hạn chế, khuyết điểm; thường xuyên thực hiện việc giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị.

Bốn là, chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng; xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị, có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý kỷ luật nghiêm minh tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Năm là, kịp thời kiện toàn ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, bố trí cán bộ kiểm tra chuyên trách; tập trung tập huấn, bồi dưỡng những nội dung, kiến thức về nghiệp vụ công tác, quy trình, phương pháp tiến hành và kỹ năng xử lý tình huống; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm yêu cầu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm và tăng cường thông tin, tuyên truyền nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất