Chủ Nhật, 16/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Bảy, 24/4/2021 12:27'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng phù hợp với điều kiện, đặc thù

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lại Xuân Lâm, Đỗ Việt Hà chủ trì Hội nghị.

Hội nghị lần này thảo luận về báo cáo kết quả công tác Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; thảo luận về Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; thảo luận về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều thống nhất, trong Quý I năm 2021, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành khóa XIII, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối khóa XIII, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2021; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo mục đích, yêu cầu. Đoàn đại biểu của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương tham dự Đại hội XIII của Đảng đã có nhiều đóng góp tích cực vào thành công chung của Đại hội.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã chủ động tích cực trong việc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát; đảm bảo an sinh xã hội; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong các cấp ủy thuộc Đảng ủy Khối từng bước đi vào nền nếp, chất lượng đảm bảo khách quan và thực chất. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương. Việc xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy được tập trung chỉ đạo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thống nhất xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thống nhất xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng để cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết phù hợp với điều kiện, đặc thù của Đảng bộ Khối.

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động cần tập trung khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ trước, thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ do Đại hội XIII của Đảng xác định, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Trong đó, việc thực hiện triển khai chương trình hành động với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn theo phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động.

Toàn Đảng bộ khối quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo phương châm: Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – sáng tạo – phát triển với chủ đề: Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, đặc biệt ci trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các cơ quan Trung ương.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Huỳnh Tấn Việt kết luận các nội dung đã được Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ tư cho ý kiến. Về Tờ trình Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các văn bản liên quan, Ban Chấp hành thống nhất với các nội dung của Tờ trình và các văn bản liên quan; ủy quyền cho Ban Thường vụ chỉ đạo Ban Tổ chức và Tổ Biên tập xây dựng Đề án tiếp thu tối đa các ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện văn bản gửi Văn phòng Trung ương xin ý kiến các cơ quan liên quan trước ngày 11/5 để báo cáo Bộ Chính trị vào ngày 21/5/2021.

Ban Chấp hành thống nhất thông qua các nội dung trong Chương trình hành động để làm tiền đề cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối trong cả nhiệm kỳ 2020-2025 và ủy quyền cho Ban Thường vụ chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Tổ Biên tập tếp thu các ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện, trình ký ban hành và tổ chức triển khai đảm bảo mục tiêu đề ra.

Về Tờ trình dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 của Đảng bộ Khối, Ban Chấp hành thống nhất thông qua và ủy quyền cho Ban Thường vụ chỉ đạo Văn phòng tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện và trình ký ban hành.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất