Thứ Năm, 13/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 6/12/2023 17:35'(GMT+7)

Để công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu khai mạc buổi tọa đàm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu khai mạc buổi tọa đàm.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì tọa đàm.

Dự Tọa đàm có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Thực tiễn cho thấy, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhằm xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn chiến thắng ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, muốn cách mạng thành công thì Đảng phải vững mạnh, phải dựa vào dân, tổ chức vận động nhân dân tham gia và lãnh đạo nhân dân thực hiện những nguyện vọng, lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Trong giai đoạn này, công tác dân vận của Đảng càng được khẳng định rõ nét cả về lý luận và thực tiễn; nội dung, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các mặt công tác dân vận được quy định phân công cụ thể. Việc ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”..., đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, nhất là của các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu các cấp; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhất là vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ đặc thù, gồm các cơ quan tham mưu chiến lược đầu não của Trung ương, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối chủ yếu công tác trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, có vai trò hết sức quan trọng trong việc hoạch định chủ trương, chính sách, đồng thời trực tiếp tổ chức vận động quần chúng thực hiện đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, do đó, chú trọng công tác dân vận và phát huy vai trò công tác dân vận trong các đảng bộ trong Khối sẽ phát huy tốt hơn quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham mưu chính sách hợp lòng dân, góp phần bảo đảm cho các cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy Khối đã thường xuyên quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Trung ương phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của Đảng bộ Khối, lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận, phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối các cơ quan Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thể, thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác dân vận, chúng ta cần kiên quyết, kiên trì và tích cực làm trong sạch đội ngũ của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, thành một nhu cầu văn hóa trong Đảng.

“Kết quả hoạt động của Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối các cơ quan Trung ương không chỉ có tác động đến Đảng bộ mà còn tác động đến hoạt động của toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “tư tưởng và hành động của mỗi một đồng chí rất có quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất, một việc sơ suất là có thể hỏng việc to; sai một ly đi một dặm”- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định.

  Tọa đàm là hoạt động có ý nghĩa nhằm tri ân và tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; là dịp đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn về tầm vóc và giá trị vô cùng to lớn và quý giá của tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng, phong cách của Người về công tác dân vận, từ đó biến tư duy thành hành động, triển khai trong công việc, thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, PGS.TS. Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác dân vận không thuần túy chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là một khoa học, một nghệ thuật để đưa những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến được với dân, làm cho dân hiểu, dân nhớ, dân tin, từ đó hăng hái, tự nguyện, tự giác tham gia. Làm tốt công tác dân vận ở các cơ quan Trung ương chính là đóng góp thiết thực của cán bộ, đảng viên vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo PGS.TS. Trọng Lâm, hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo với nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ tiềm tàng dẫn đến làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Do đó, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò và hiệu quả của công tác dân vận theo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một nhiệm vụ quan trọng.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Ban tổ chức tọa đàm đã nhận 26 tham luận có chất lượng của các đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài Đảng bộ Khối cùng nhiều ý kiến phát biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, tâm huyết đối với công tác dân vận nói chung và công tác dân vận trong Đảng bộ Khối nói riêng.

Các tham luận đề cập nhiều vấn đề quan trọng, góp phần làm rõ hơn những vấn đề về lý luận tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về công tác dân vận; đồng thời, đánh giá đúng về thực trạng công tác dân vận trong Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng, giải pháp thời gian tới; giới thiệu những mô hình “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Khối, từ đó góp phần lan tỏa, nhân rộng sự đổi mới về phương thức, nội dung, cách làm của công tác dân vận, mang lại hiệu quả thiết thực ở mỗi cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.

GS. Hoàng Chí Bảo phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm.

GS. Hoàng Chí Bảo trình bày tham luận tại buổi tọa đàm.

Tại Tọa đàm, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chia sẻ về những đặc điểm đặc thù trong công tác đảng nói chung, trong công tác dân vận của Đảng bộ Khối nói riêng; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, những kết quả và thành tích mà Đảng bộ Khối đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phạm Tất Thắng cho rằng, việc vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thể hiện sự nghiêm túc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, giúp xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận.

Đồng chí Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Đồng chí Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Để công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đạt nhiều kết quả, đồng chí đề nghị, cần tập trung làm tốt một số nội dung: (1) Tiếp tục tập trung phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (ban hành kèm theo Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị) và Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. (2) Vận dụng tốt nhất đặc điểm đặc thù để tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước nhằm phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên. (3)Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị phải gắn liền với nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng của Đảng. (4) Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phát huy quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong các cơ quan để nỗ lực tham mưu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

Kết luận Tọa đàm, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, Ban tổ chức tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và ý kiến của các đảng ủy trực thuộc; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên tập thành một cuốn sách về nghiệp vụ công tác dân vận trong Đảng bộ Khối để các cấp ủy trong Đảng bộ Khối có điều kiện tham khảo và vận dụng vào điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được của Tọa đàm sẽ góp phần tiếp tục triển khai có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân vận và công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, để công tác dân vận trong Đảng bộ Khối ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất