Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 30/12/2021 16:20'(GMT+7)

Đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu học tập, quán triệt Chỉ thị Nghị quyết của Đảng ở Yên Bái

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, điểm cầu tỉnh Yên Bái

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, điểm cầu tỉnh Yên Bái


NHIỀU CÁCH LÀM ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Toàn ngành tuyên giáo tỉnh Yên Bái đã tham mưu các cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Trong đó, nổi bật là việc tham mưu triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Tỉnh uỷ cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.  

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ động tham mưu Tỉnh uỷ ban hành kịp thời Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phối hợp tổ chức tốt điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đối tượng cán bộ chủ chốt, kết nối 71 điểm cầu trong toàn tỉnh (10 điểm cầu cấp huyện và 61 điểm cầu cấp xã) với tổng số 7.300 đại biểu tham dự.  

Sau hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức, các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy đã khẩn trương chỉ đạo triển khai việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đối tượng cán bộ, đảng viên còn lại ở cơ sở và thông tin, tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên, Nhân dân. Kết quả, đến ngày 15/5/2021, 100% các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp uỷ cấp huyện và tương đương đã cơ bản hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết.  Một số đơn vị hoàn thành sớm trong tháng 4/2021 như các huyện: Yên Bình, Mù Cang Chải, Trấn Yên. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết tại cấp cơ sở đạt 97,5%. Chất lượng học tập, quán triệt của cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt cấp huyện có nhiều tiến bộ; chất lượng tổ chức học tập, quán triệt ở cơ sở cơ bản đáp ứng yêu cầu. Việc tổ chức viết thu hoạch sau học tập, quán triệt nghị quyết được triển khai nghiêm túc; một số đơn vị có chất lượng bài thu hoạch của cán bộ chủ chốt khá cao.

Cùng với việc tham mưu tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực hướng dẫn triển khai kịp thời việc phổ biến, quán triệt thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành, đặc biệt là việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện 12 nghị quyết và nhiều chỉ thị, đề án của Tỉnh ủy ban hành đầu nhiệm kỳ 

Nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn mới, nhất là những vấn đề cốt lõi và điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã được ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp chủ động tham mưu, giúp việc cấp ủy thông tin, tuyên truyền. Theo đó, trọng tâm là các vấn đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; khát vọng xây dựng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số...; xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; nâng cao chỉ số hạnh phúc cho Nhân dân...

Công tác phổ biến, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết có sự đổi mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả tích cực thông qua việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội như: Sử dụng quét mã QR văn bản cho cán bộ, đảng viên khi tham gia học tập nghị quyết; biên soạn bộ câu hỏi tìm hiểu nội dung cơ bản của nghị quyết trên trang thông tin điện tử để cán bộ, đảng viên và quần chúng thường xuyên truy cập tìm hiểu; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các nghị quyết của Đảng trên mạng internet; tích cực triển khai thông tin, tuyên truyền qua các trang fanpage, facebook, zalo...

Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Sử dụng quét mã QR văn bản cho cán bộ, đảng viên khi tham gia học tập Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; biên soạn bộ câu hỏi tìm hiểu nội dung cơ bản của Nghị quyết trên trang thông tin điện tử của Đảng uỷ Khối để cán bộ, đảng viên và quần chúng thường xuyên truy cập tìm hiểu; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến trên trang Thông tin điện tử Đảng uỷ Khối thu hút gần 7.500 lượt người tham gia với gần 25.000 bài thi. Huyện uỷ Mù Cang Chải: Triển khai có hiệu quả Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX trên mạng internet thu hút hơn 17.000 lượt thi. Thành uỷ Yên Bái tổ chức 04 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết của Đảng: Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu các nghị quyết, chỉ thị, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX. Các đoàn thể CT-XH như Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên...tích cực triển khai thông tin, tuyên truyền qua các trang fanpage, facebook, zalo...

Công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương và Tỉnh ủy về lĩnh vực công tác tuyên giáo trong năm cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

Công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và hoạt động của ban tuyên giáo, trung tâm chính trị cấp huyện được quan tâm, chú trọng.  Đối với cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thường xuyên đôn đốc, giám sát việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh uỷ thông qua hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, báo cáo và công tác nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo đối với cấp ủy trực thuộc; chủ trì tham mưu triển khai 2 cuộc giám sát chuyên đề của Tỉnh ủy đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn. Tổ chức kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo tại 4 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ: Đảng bộ thành phố Yên Bái, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ, Đảng bộ huyện Lục Yên, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải. Sau kiểm tra, đã ban hành báo cáo đánh giá, ghi nhận kết quả đạt được, rút kinh nghiệm cụ thể về những tồn tại, hạn chế, xác định giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế.  

Các cấp ủy, ban tuyên giáo cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo, triển khai sát sao công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với cấp ủy cơ sở trực thuộc, điển hình như huyện Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên. 

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VIỆC BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chú trọng tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án chuyên đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở với nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, quyết liệt trong việc xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị, đảm bảo kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các trung tâm chính trị cấp huyện, hướng tới mục tiêu xây dựng 100% trung tâm chính trị đạt chuẩn trong giai đoạn 2021-2025. 

Kịp thời tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU; chủ động nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện Đề án như: (1) Hướng dẫn tạm thời về tiêu chí xây dựng và quy trình công nhận trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn; (2) Tiêu chí đánh giá xếp loại hoạt động của ban tuyên giáo cấp huyện giai đoạn 2021-2025; (3) Tiêu chí đánh giá, xếp loại hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện theo hướng đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025; (4) Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy trong công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn và kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của trung tâm chính trị cấp huyện. 

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở đạt kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra; tập trung chủ yếu vào việc mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới, chương trình sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên.    

Trao cờ lưu niệm cho đại diện các lớp có thí sinh tham gia Hội thi Hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2021” của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái

Trao cờ lưu niệm cho đại diện các lớp có thí sinh tham gia Hội thi Hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2021” của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái

Công tác xây dựng đội ngũ giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện và bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ làm công tác tuyên giáo được quan tâm. Tập trung triển khai tốt công tác rà soát, đánh giá tình hình, kết quả bố trí biên chế, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của các trung tâm để tham mưu bố trí, kiện toàn trong năm 2022 theo nội dung Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Bí thư; chú trọng yêu cầu đổi mới hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là việc đổi mới phương pháp giảng dạy, bổ sung cập nhật kiến thức mới liên quan đến nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; hướng dẫn kịp thời văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương về cấp phát văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng; chỉ đạo triển khai sớm công tác chuẩn bị Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh. 

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN LỊCH SỬ ĐẢNG GẮN VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐẢNG

Trong công tác Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy trực thuộc triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn gắn với chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống của Đảng và đảng bộ địa phương. 

Nhiều văn bản được kịp thời ban hành như: Kế hoạch nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng năm 2021; ban hành Hướng dẫn quy trình thẩm định các công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Triển khai đúng tiến độ việc nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập III, giai đoạn 2001-2020, hoàn thành xuất bản trong năm 2021. Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thảo, ban hành Kỷ yếu “Yên Bái - 30 năm một chặng đường phát triển” nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Yên Bái (1/10/1991 - 1/10/2021). Trong năm, cấp tỉnh đã tập trung làm tốt công tác thẩm định các nội dung có liên quan đến lịch sử truyền thống của tỉnh trong các chủ đề, thuyết minh, phim tư liệu,... Cấp huyện, thị, thành ủy thẩm định 18 ấn phẩm lịch sử.

Công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tái bản có chỉnh sửa, bổ sung lịch sử, truyền thống đảng bộ địa phương và các ngành, đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm, đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ việc nghiên cứu, biên soạn, tái bản (có bổ sung, chỉnh lý) cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Văn Yên (1965-2015), Lịch sử Đảng bộ huyện Văn Chấn III (2005-2020), Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 75 năm một chặng đường vẻ vang (22/4//1947-22/4/2022). Đối với cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, đến hết tháng 3/2021, 173/173 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã hoàn thành xuất bản lịch sử, truyền thống địa phương; hết tháng 10/2021, có 14 xã, phường, thị trấn hoàn thành tái bản cuốn lịch sử, truyền thống; 02 chi bộ biên soạn, xuất bản truyền thống; 02 cơ quan biên soạn, xuất bản kỷ yếu.

Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được đẩy mạnh, góp phần thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng, ban hành kịp thời các đề án, chỉ thị, quy định của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu, góp ý xây dựng, ban hành hơn 30 nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy định của Tỉnh ủy. Trong đó, đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng, tham mưu Tỉnh ủy ban hành, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện 2 đề án, 2 quy định và 2 chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ của Chi bộ Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật (TT DVKT), Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ của Chi bộ Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật (TT DVKT), Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.


 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy tổ chức tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; công tác đào tạo - bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng  ở Yên Bái vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: Chất lượng phổ biến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế; tiến độ triển khai phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án chuyên đề của Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh ở một số cấp ủy còn chậm so với yêu cầu, nhất là ở cấp ủy cơ sở. 

NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2022

Năm 2022, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp ở Yên Bái tiếp tục tăng cường công tác tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đặc biệt là việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Trung ương mới ban hành, các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Tỉnh uỷ & Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng của đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về các sự kiện lịch sử nổi bật của đất nước, của tỉnh trong năm; tham mưu tổ chức tốt Hội thảo cấp tỉnh kỷ niệm 70 năm giải phóng Nghĩa Lộ góp phần vào chiến thắng Tây Bắc, giải phóng hoàn toàn tỉnh Yên Bái (10/1952-10/2022); tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành lịch sử Đảng (1962-2022). Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy về lịch sử Đảng bộ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của tỉnh. Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy theo kế hoạch.

Chủ động, tích cực tham mưu, giúp việc cấp ủy triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở gắn với quyết tâm xây dựng, triển khai quyết liệt đề án trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn của các huyện, thị xã, thành phố theo yêu cầu Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kịp thời xây dựng, triển khai thực hiện quyết liệt Đề án xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025. Chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là trong hệ thống trung tâm chính trị cấp huyện. Chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt việc tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh, tham gia dự thi cấp khu vực trong năm 2022./.

Giao Tuyến

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất