Thứ Sáu, 14/6/2024
Cùng suy ngẫm
Thứ Ba, 16/8/2022 10:10'(GMT+7)

Đừng để đảng viên "đói" thông tin chính thống

Một điểm cầu tại Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 7/2022. (Ảnh minh họa: tuyengiao.vn)

Một điểm cầu tại Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 7/2022. (Ảnh minh họa: tuyengiao.vn)

“A lô! tháng này cháu có tài liệu báo cáo viên chưa? Cho bác xin với!”. Bác là cán bộ cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu. Từ khi nghỉ hưu về địa phương, đều đặn hằng tháng, tôi vẫn gửi tài liệu báo cáo viên cho bác, mỗi lần nhận được tài liệu, bác mừng quýnh: “Đây mới là thông tin chính thống cháu ạ! Tin trên mạng xã hội, Facebook, Zalo, YouTube thì nhiều lắm, nhưng không thể kiểm chứng được đâu là thật, đâu là giả. Đảng viên về hưu như bác thèm thông tin lắm, vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ địa phương, nhưng việc trao đổi, cung cấp thông tin tháng có, tháng không, mặt khác khi có thông tin thì cũng không còn tính thời sự nữa, chỉ mong được gặp cháu là có thông tin nhanh nhất, chính xác nhất cháu ạ!”.

Tại Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thì đảng viên có quyền được thông tin: Định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy cấp trên, các cấp ủy đảng thông tin cho đảng viên về tình hình, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thời sự trong nước, thế giới... phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, tại một số cấp ủy cơ sở, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chưa đầy đủ dẫn đến chưa chuẩn bị về nội dung và bố trí thời gian một cách hợp lý để cung cấp, trao đổi thông tin đến đảng viên theo đúng quy định.

Việc trao đổi và cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời sẽ giúp cán bộ, đảng viên được tiếp cận với thông tin chính thống, chính xác và kịp thời về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó để đảng viên nâng cao kỹ năng, kiến thức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Đặc biệt những vấn đề “nóng”, phức tạp được cung cấp thông tin kịp thời sẽ làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân, định hướng dư luận. Mặt khác, từ những thông tin được cung cấp mà cán bộ, đảng viên có cơ sở, kiến thức để đấu tranh với những thông tin trái chiều, không chính thống, những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Trong thời đại bùng nổ thông tin trên internet mà để cán bộ, đảng viên bị “đói” thông tin chính thống là một nghịch lý. Thực tế đó đòi hỏi cấp ủy các cấp phải nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc trao đổi, cung cấp thông tin tới đảng viên theo đúng quy định của Đảng, đồng thời cần xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp truyền bá sâu rộng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt các đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp phải phối hợp chặt chẽ với ngành tuyên giáo, tổ chức lựa chọn nội dung thông tin chính thống, trao đổi, cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên nhằm định hướng dư luận xã hội về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước và tình hình thế giới; phản bác thông tin sai trái, thù địch; giải thích, làm rõ những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm về đối nội, đối ngoại, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt, từ khâu chuẩn bị, lựa chọn nội dung, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm cần được định hướng rõ ràng, tổ chức bố trí quỹ thời gian hợp lý nhằm trao đổi cung cấp thông tin tới cán bộ, đảng viên một cách chính xác, kịp thời nhất.

Chỉ khi cán bộ, đảng viên được trao đổi cung cấp thông tin đúng sự thật, đầy đủ và kịp thời, khi đó mới định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng, nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, là một vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực cơ hội, thù địch./.

Hoàng Khánh Trình (qdnd.vn)

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất