Thứ Hai, 22/7/2024
Nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Thứ Năm, 9/7/2020 14:2'(GMT+7)

Gần gũi, thiết thực với cuộc sống

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tăng cường sự thống nhất trong Đảng, phát huy sự đồng thuận trong xã hội vừa là mục tiêu vừa là động lực mang tính quyết định trong công cuộc xây dựng và phát triển bền vững đất nước. Theo đó, trong những trách nhiệm và công việc phải làm của cả hệ thống chính trị, có vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo.

Cùng với nhiều việc được coi là mũi nhọn, đột phá, việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo cũng là “điểm nhấn” mà Thành phố Hồ Chí Minh xác định phải ưu tiên.

Thời gian gần đây, công tác tuyên giáo của Thành phố đã chú trọng chọn những việc trọng tâm, trọng điểm, những việc bức xúc liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống của nhân dân… để tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Quá trình triển khai đi liền với kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm kịp thời.

Với phương châm “công tác tư tưởng phải đi trước một bước”, Thành phố đã có những nỗ lực trong việc tháo gỡ vướng mắc, giải quyết hàng loạt vấn đề “nóng” phát sinh. Thành công trong “tháo gỡ ngòi nổ” liên quan đến nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm chính trị, tác động không nhỏ tới dư luận xã hội, bị các thế lực thù địch lợi dụng để kích động... có vai trò không nhỏ của công tác tuyên giáo. Một số vấn đề mang tính chất “nội bộ” của các cơ quan, đơn vị, ngành trên địa bàn có nguy cơ gây hiệu ứng tiêu cực “lan rộng” ra xã hội, đã được “giải tỏa” thành công, giải quyết “hợp lý hợp tình” nhờ công tác tư tưởng.

Có thể nói, việc giải quyết - tháo gỡ thành công những vụ việc “nóng”, nhất là những vấn đề nhạy cảm chính trị được xem là cuộc sát hạch nghiêm khắc, là thước đo khả năng ứng phó, chất lượng hoạt động trên nhiều lĩnh vực của “guồng máy” Thành phố, trong đó có vai trò quan trọng của công tác tư tưởng, tuyên giáo.

Thực tế thời gian qua cho thấy, công tác tuyên giáo của Thành phố đã được triển khai thực hiện với một tinh thần mới, thể hiện vai trò nòng cốt trong huy động sự tham gia đồng bộ của hệ thống chính trị. Nhìn chung, đội ngũ tuyên giáo các cấp của Thành phố luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy được tính chủ động, linh hoạt; từng bước khắc phục tình trạng thông tin - tuyên truyền một chiều; tích cực lắng nghe những phản hồi từ dư luận, đặc biệt là những phản hồi mang tính phản biện. Việc nghiên cứu, sàng lọc, xử lý thông tin được thực hiện khoa học và biện chứng hơn.

Cùng với tiếp tục phát huy đồng bộ hình thức, cách thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền bằng tài liệu, hệ thống tuyên giáo Thành phố đã phát huy tối ưu tuyên truyền bằng tiếng nói tích cực của cá nhân có ảnh hưởng lớn đến xã hội như văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo.

Cùng với tiếp tục phát huy đồng bộ hình thức, cách thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền bằng tài liệu, hệ thống tuyên giáo Thành phố đã phát huy tối ưu tuyên truyền bằng tiếng nói tích cực của cá nhân có ảnh hưởng lớn đến xã hội như văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo. Bên cạnh đó là những “cải cách” để tăng tính hấp dẫn của nội dung tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, từ báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử cho đến mạng xã hội.

Việc nghiên cứu, cân nhắc để đưa ra những cấp độ “liều lượng” tuyên truyền đối với mỗi vấn đề, sự kiện được thực hiện một cách khoa học, bài bản, thống nhất từ trên xuống dưới. Theo đó, có những nhiệm vụ tuyên truyền lâu dài, thường xuyên, theo định kỳ; có những việc tuyên truyền dồn dập, mạnh mẽ, quyết liệt; có những vấn đề chỉ nêu thông tin ở mức “vừa phải”... Công tác sơ kết, tổng kết; khen thưởng, động viên cũng như phê bình, nhắc nhở sau mỗi đợt tuyên truyền được thực hiện nghiêm túc, công tâm, chất lượng.

Trong các “binh chủng” làm công tác tuyên truyền, giáo dục, tuyên giáo Thành phố xác định hệ thống báo chí là một trong những lực lượng xung kích quan trọng nhất. Báo chí Thành phố đã không chỉ làm tốt việc phát hiện, cổ vũ, nhân rộng những nhân tố mới, mô hình hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt, mà còn tích cực tham gia vào quá trình đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phản bác có hiệu quả những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội; là một kênh quan trọng đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng tự hào, thể hiện những bước đổi mới mạnh mẽ, công tác tuyên giáo của Thành phố từ sau Ðại hội XII của Đảng đến nay cũng không tránh khỏi vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần quyết tâm khắc phục. Trong những việc phải làm trước mắt, cần quan tâm “xốc lại” tinh thần đội ngũ nhằm thích ứng và đáp ứng được những vấn đề mới và khó của “thế giới phẳng” và cách mạng 4.0...

Tự hào với truyền thống, phát huy vai trò là đội ngũ tham mưu quan trọng của Đảng, trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo Thành phố mang tên Bác tiếp tục nhất quán xác định mục đích đặt ra đối với công tác tư tưởng là tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; chú trọng tuyên truyền, giáo dục về nền tảng tư tưởng của chế độ; tăng cường hướng dẫn, định hướng nhân dân nhận thức đúng đắn về những vấn đề, sự kiện quan trọng có ý nghĩa đối với lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống của người dân...

Trải qua quá trình hoạt động, bám sát thực tiễn, ngành tuyên giáo Thành phố đúc rút được một số kinh nghiệm:

Trước hết, thay đổi nhận thức về vai trò, vị trí và yêu cầu đổi mới công tác tư tưởng, tuyên giáo phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của giai đoạn mới. Trên cơ sở nhận thức ấy, cần đổi mới phương pháp, cách thức tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân, trong đó chú ý đến lực lượng trẻ.

Hai là, tăng cường, phát huy tính sáng tạo, khoa học trong công tác đấu tranh chống những tư tưởng sai trái, những thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, bất mãn, nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ. Quan tâm, sát sao hơn nữa để chủ động thông tin tích cực trên Internet, mạng xã hội. Huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả mọi loại hình phương tiện, mọi lực lượng trong xã hội tham gia thực hiện các nhiệm vụ công tác tư tưởng.

Ba là, chú trọng xây dựng lòng tin của nhân dân bằng những việc làm thiết thực, bằng tinh thần khoa học dân chủ, sự cầu thị và chia sẻ, thấu hiểu của lãnh đạo Thành phố. Cần có những cách thức và hình thức “thấu lý đạt tình”, trân trọng, chân tình, cầu thị để thu hút được sự chia sẻ, thấu hiểu của văn nghệ sĩ, báo chí; sự đồng hành của các nhà khoa học, trí thức… đối với những chủ trương, quyết định của Thành phố; vì mục tiêu phát triển của Thành phố.

Bốn là, nghiên cứu nâng cao chất lượng và “nghệ thuật” thông tin để cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến; phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc; tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nói chung, Thành phố nói riêng. Linh hoạt xây dựng các kịch bản khắc phục, giải tỏa “điểm nghẽn”, “điểm nóng”. Chủ động, phát huy sáng tạo trong thông tin tuyên truyền một cách “đúng, đủ, phù hợp” để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm là, cùng với phương châm “đi trước một bước”, trong giai đoạn hiện nay, ngành tuyên giáo nói chung, tuyên giáo Thành phố nói riêng đặc biệt quan tâm tới phương châm “đi cùng” phong trào quần chúng nhân dân. Bởi chỉ có “đi cùng”, công tác tuyên giáo mới thực sự lắng nghe bằng “cả hai tai”, mới không xa rời thực tiễn, mới nắm bắt được những “tư tưởng nảy sinh” để phòng ngừa và ứng phó kịp thời.

Tóm lại, không ngừng đổi mới sâu sắc, toàn diện phương thức, nội dung hoạt động của công tác tư tưởng - công tác tuyên giáo trong tình hình mới cũng chính là để tuyên giáo gần gũi, thiết thực với cuộc sống. Đổi mới để giữ vững niềm tin, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy đồng thuận và sức mạnh của nhân dân vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

Thân Thị Thư
Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất