Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 10/7/2024 22:13'(GMT+7)

Hà Giang đổi mới công tác tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang Vàng Seo Cón trao giải A cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc tham gia Giải Búa liềm vàng của Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ II. (Ảnh: Phi Anh).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang Vàng Seo Cón trao giải A cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc tham gia Giải Búa liềm vàng của Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ II. (Ảnh: Phi Anh).

THEO HƯỚNG CHUYÊN SÂU, TOÀN DIỆN

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên và điều kiện thực tiễn của tỉnh, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động chỉ đạo nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trong nhiệm kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mạnh dạn nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng, ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TU ngày 5/4/2024 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển và bền vững, giai đoạn 2024-2030”. Trước đó, để nghị quyết ban hành bám sát tình hình thực tiễn cũng như dự báo được những vấn đề nảy sinh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, những người quản lý và các nghệ nhân dân gian của tỉnh. Qua Hội nghị đã đúc rút được những nhận định sâu sắc, toàn diện về thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Giang trong giai đoạn mới, hướng đến các mục tiêu tập trung nhận diện một cách hệ thống giá trị văn hóa, giá trị chuẩn mực của con người Hà Giang với vai trò là động lực, nguồn lực phát triển nhanh và bền vững; định vị văn hóa của tỉnh, làm rõ tính đặc thù, đặc trưng trong tổng thể nền văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa khu vực trung du, miền núi phía Bắc nói riêng.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tham mưu cấp ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW khóa XI xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, từ đó, đã xác định các nội dung quan trọng để xây dựng nghị quyết chuyên đề của tỉnh đảm bảo khoa học, đi vào thực tiễn, đạt được hiệu quả cao.

Bên cạnh lĩnh vực văn hóa, qua kiểm tra, nhận thấy hoạt động của Trung tâm chính trị cấp huyện mặc dù đạt được những kết quả tích cực, nhưng còn nhiều khó khăn, bất cập, chưa đáp ứng tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề xuất, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy khảo sát, nghiên cứu tại các trung tâm chính trị của 11 huyện, thành phố trong tỉnh. Từ kết quả khảo sát, căn cứ vào quy định của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Đề án số 31-ĐA/TU, ngày 2/5/2024 về “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ở trung tâm chính trị các huyện, thành phố, giai đoạn 2024-2030”.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành Tuyên giáo tỉnh đã kịp thời tham mưu cấp ủy các cấp tiến hành tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Ngoài việc tổng kết thông qua hội nghị, văn bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn tiến hành tổ chức các buổi tọa đàm với cán bộ, đảng viên trực tiếp triển khai trong lĩnh vực để cùng phân tích làm rõ thực trạng, giải pháp và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Trong quá trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” và 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tọa đàm về “Công tác giảng dạy lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; chương trình môn học giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hà Giang”.

Quá trình sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tọa đàm trực tuyến với các huyện, thành phố về nội dung “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh”.

Qua các buổi tọa đàm, đã nhận được nhiều ý kiến tham luận có giá trị, giới thiệu được nhiều cách làm sáng tạo, mô hình điển hình triển khai thực hiện hiệu quả, đề xuất được nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, giảng dạy lý luận chính trị của tỉnh Hà Giang. Từ đó, góp phần bổ sung vào báo cáo, đề xuất cấp ủy chỉ đạo triển khai các giải pháp phù hợp với thực tiễn, hiệu quả.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, công tác quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng luôn được triển khai đầy đủ, thiết thực, gắn với điều kiện của địa phương và góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu tổ chức các hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai các văn bản mới của Đảng. Các hội nghị đều được kết nối từ đầu cầu Tỉnh ủy đến các điểm cầu cấp huyện, xã với số lượng 205 điểm cầu/hội nghị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã chủ động tham mưu cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên tại địa phương trong lĩnh vực tuyên giáo; chủ động làm việc với các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan để tham vấn ý kiến trước khi trình cấp uỷ quyết định, đảm bảo đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã mở được 154 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận với 16.591 học viên. Nhiều cách làm hay sáng tạo được Ban Tuyên giáo các huyện chủ động tiến hành như: tham mưu mời các giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học của Trung ương trực tiếp trao đổi cập nhập kiến thức mới. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Văn tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 1/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” thành “Nghị quyết 1 trang” bằng việc lựa chọn nội dung cần thiết của Nghị quyết gắn với cơ quan, địa phương mình. Sau đó, “lược hóa” ghi rõ những việc cần làm, không nên làm và treo, dán ở nhà từng hộ dân, nhà văn hóa thôn (bản)...

Để lan tỏa cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh lần thứ III năm 2024, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Các cuộc thi đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhà báo và nhân dân tham gia, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên được quan tâm chỉ đạo sát sao. Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng nhằm góp phần bồi đắp niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú; chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh biên tập, biên soạn lịch sử địa phương, đưa vào giảng dạy trong trường chính trị, các trung tâm chính trị cấp huyện, thành phố. Song song với đó, tăng cường các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, giáo dục lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng, chú trọng các hoạt động về nguồn, noi gương người tốt, việc tốt, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao... thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, đảng viên tham gia. Chỉ đạo trung tâm chính trị phối hợp với quân sự địa phương tổ chức mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ và học sinh. Đến nay, Hà Giang là một trong những địa phương có tỷ lệ thanh niên được kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ cao nhất cả nước và nhiều học sinh được kết nạp ngay trong trường học. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ” và ra mắt Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hà Giang tổ chức buổi đối thoại giữa thanh niên với Chủ tịch UBND tỉnh về chủ đề “Thanh niên Hà Giang tích cực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Qua đó, đã khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên về ý thức trong xây dựng Đảng, ý thức trong trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, phát huy ý thức, trách nhiệm về phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

THỰC CHẤT, HIỆU QUẢ, TẠO SỨC LAN TỎA

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tham mưu triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng với đó, tham mưu cấp ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng, trong đó nhấn mạnh đối với các cơ quan, đơn vị cần tổ chức quán triệt và triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định số 144-QĐ/TU của Bộ Chính trị về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử trên internet và mạng xã hội”, Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, giai đoạn 2021-2025”, Chỉ thị số 28-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh”, Quy định số 16-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh”. Đối với các thôn, tổ dân phố, cần thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 2030”.

Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân. (Ảnh minh họa)

Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân. (Ảnh minh họa)

Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024 theo hướng gắn lý luận với triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá được Đảng bộ tỉnh đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ tiêu chủ yếu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy tỉnh lựa chọn nội dung học tập và làm theo Bác về “Nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững” làm nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét. Cách thức triển khai đa dạng, phong phú, như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng 15 tập thể, 29 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác và biểu dương, khen thưởng 134 /2071 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu trong toàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Bác. Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, định hướng, tuyên truyền, khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”; duy trì hiệu quả chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên báo chí, trang thông tin điện tử các địa phương, đơn vị; triển khai mô hình tủ sách điện tử “Học tập và làm theo Bác”. Nhiều trường học tích hợp nội dung học tập và làm theo Bác trong môn học đạo đức, giáo dục công dân, tổ chức các chương trình sinh hoạt ngoại khóa của đoàn, đội... Do đó, việc học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu vào trong tư tưởng, hành động mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trên địa bàn tỉnh, nhiều tấm gương, mô hình điển hình trong học và làm theo Bác được duy trì thường xuyên và có sức lan tỏa lớn, như: Mô hình “Chiều thứ 6 nghe dân nói”, “Ngày thứ 7 hướng về cơ sở”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Con nuôi công an xã”, "Mẹ đỡ đầu” của Công an tỉnh...

Để đẩy mạnh tuyên truyền nội dung công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban thông qua việc tiếp tục duy trì và tăng số lượng, nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên mục. Triển khai số hóa, cập nhật 320 cuốn sách lên phầm mềm “sách điện tử”; cập nhật, bổ sung 170 văn bản các chỉ thị, nghị quyết, chương trình...; mã hóa QR-Code văn bản chỉ đạo của Đảng tại các cuốn Bản tin thông báo nội bộ phát hành tới cơ sở phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng. Phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện cấp tài khoản truy cập “Tủ sách chi bộ”, “Tủ sách 35”, “Tủ sách học tập và làm theo Bác” điện tử cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Duy trì hiệu quả nhóm zalo “Tuyên giáo Hà Giang” kết nối 268 đồng chí cán bộ làm công tác tuyên giáo huyện, xã trong tỉnh; phối hợp với 4 cơ quan quản lý nhà nước tổ chức các cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu nghị quyết, chuyển đổi số, cải cách hành... Qua đó, góp phần thông tin tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, đảng viên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, ngành Tuyên giáo của tỉnh Hà Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng và toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực vào hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 của Đảng bộ tỉnh đề ra.
 

 

VƯƠNG NGỌC HÀ
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất