Thứ Sáu, 19/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 26/6/2024 17:57'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đẩy mạnh nội dung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng

Đại tá Nguyễn Quang Thắng, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và Lịch sử, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Quang Thắng, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và Lịch sử, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên đề: (1) "Kiểm soát truyền thông số và mạng xã hội: Những cơ hội, thách thức trong xã hội công nghệ số giai đoạn hiện nay"; (2) Thông tin chuyên đề liên quan đến quy định của pháp luật về quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

Định hướng nội dung công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy khối trong thời gian tới, đồng chí Hà Thị Trang, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, cần tập trung và một số nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất, về những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trên các lĩnh vực; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội đất nước được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Tuyên truyền những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024; các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới; tuyên truyền Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 21/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV; tuyên truyền về Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 05 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thứ hai, về công tác đối ngoại nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyên truyền tình hình thế giới và công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo theo quan điểm của Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thứ ba, về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, cần bám sát Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW ngày 19/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024. Trong thời gian tới, cần chú ý tới một số nội dung hư sau: tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024); kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024) …

Thứ tư, về công tác xây dựng Đảng, cần tuyên truyền những kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đảng ủy trực thuộc; tuyên truyền mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định quyết tâm đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về xây dựng Đảng.

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8, khóa XIII trong toàn Đảng bộ Khối nhất là các nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc, bế mạc Hội nghị; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hiểu rõ, sâu sắc hơn những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết; tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII; việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, khóa XIII.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc triển khai thực hiện học tập Chuyên đề năm 2024 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương” trọng tâm là “Gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống”.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận: Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa (XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu bền vững phát triển đất nước”; Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới và học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương: Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về "Công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới"; Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới"; đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Quy định số 142-QĐ/TW, ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Kết luận số 82-KL/TW ngày 7/6/2024 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại Công an nhân dân đến năm 2030 và những năm tiếp theo và tuyên truyền Nghị định số 29/2024-NĐ-CP, ngày 6/3/2024 của Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Tiếp tục tuyên truyền các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”(Công văn số 602-CV/BTGĐUK ngày 19/02/2024) tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Tiếp tục tuyên truyền những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kết quả Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng lần thứ ba năm 2023 của Đảng; tuyên truyền Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương./.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất