Thứ Sáu, 19/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 27/6/2024 8:45'(GMT+7)

Hải Dương: Lan tỏa sâu rộng cuốn sách về đại đoàn kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về nội dung cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về nội dung cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Quang Phúc đã thông tin đến các đại biểu về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản tháng 11/2023. Cuốn sách gồm: Bài tổng quan 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi, 142 bức ảnh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở.

Nội dung chính của cuốn sách gồm: Hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư về xây dựng, phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân thuộc các giai tầng, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ, nắm vững, triển khai hiệu quả công tác trên.

Kết cấu nội dung của cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1 “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Phần 2 “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của đất nước”, tuyển chọn 36 bài chỉ đạo của Tổng Bí thư đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Phần 3 “Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước”, gồm 34 bài thể hiện tình cảm trân quý, đồng thời kêu gọi các giai tầng xã hội luôn nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống “Con Lạc, cháu Hồng”, lòng tự hào, tự tôn dân tộc để đóng góp xây dựng đất nước.

Cuốn sách là tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; giá trị lý luận, tổng kết thực tiễn, bổ sung, nâng tầm lý luận về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; giá trị thực tiễn, giúp cho cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn. Cuốn sách là vũ khí sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về dân tộc, tôn giáo, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết của nhân dân Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thông tin tới các đại biểu về một số kết quả nổi bật các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024, kết quả tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Liên đoàn Lao động tỉnh thông tin về tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng nhiều hình thức phong phú. Trong đó nhấn mạnh giá trị của cuốn sách là cẩm nang lâu dài về lý luận, thực tiễn, mang tầm lịch sử, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay, qua đó giúp cấp ủy, MTTQ các cấp, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn; là cơ sở chính trị để quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Cuốn sách là cẩm nang về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là vũ khí sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về dân tộc, tôn giáo, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết của nhân dân Việt Nam…

Tăng cường tuyên truyền kết quả nổi bật Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tuyên truyền sâu rộng về diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, nhấn mạnh những đổi mới của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước gắn với việc triển khai các đề án, chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội khóa XV về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tuyên truyền những kết quả nổi bật của đất nước, của tỉnh trong 6 tháng đầu năm nay; các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở căn cứ vào tài liệu do Ủy ban MTTQ tỉnh biên soạn, tập trung tuyên truyền các kết quả nổi bật MTTQ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, kết quả tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tuyên truyền làm rõ truyền thống vẻ vang 95 năm Công đoàn Việt Nam và của giai cấp công nhân Việt Nam; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 95 năm hình thành và phát triển. Qua đó củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, người sử dụng lao động xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động.

Tuyên truyền kỷ niệm 62 năm ngày Bác Hồ về thăm Hải Dương (26/7/1962-26/7/2024), 94 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2024), 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024), 77 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)…

Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất