Thứ Sáu, 19/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 26/6/2024 14:57'(GMT+7)

Lan tỏa sâu rộng cuốn sách về đại đoàn kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6/2024. (Ảnh: TTXVN)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6/2024. (Ảnh: TTXVN)

Tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Quang Phúc đã thông tin đến các đại biểu về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản tháng 11/2023. Cuốn sách gồm: Bài tổng quan 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi, 142 bức ảnh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở.

Nội dung chính của cuốn sách gồm: Hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư về xây dựng, phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân thuộc các giai tầng, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ, nắm vững, triển khai hiệu quả công tác trên.

Kết cấu nội dung của cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1 “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Phần 2 “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của đất nước”, tuyển chọn 36 bài chỉ đạo của Tổng Bí thư đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Phần 3 “Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước”, gồm 34 bài thể hiện tình cảm trân quý, đồng thời kêu gọi các giai tầng xã hội luôn nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống “Con Lạc, cháu Hồng”, lòng tự hào, tự tôn dân tộc để đóng góp xây dựng đất nước.

Cuốn sách là tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; giá trị lý luận, tổng kết thực tiễn, bổ sung, nâng tầm lý luận về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; giá trị thực tiễn, giúp cho cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn. Cuốn sách là vũ khí sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về dân tộc, tôn giáo, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết của nhân dân Việt Nam.

Tại Hội nghị, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thông tin tới các đại biểu về một số kết quả nổi bật các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024, kết quả tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Liên đoàn Lao động tỉnh thông tin về tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương định hướng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong thời gian tới../.

TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất