Thứ Bảy, 20/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 15/3/2021 15:0'(GMT+7)

Hà Tĩnh: Bảy nhiệm vụ trọng tâm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Bảy nhiệm vụ trọng tâm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh xác định như sau: 

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định số 08-QĐi/TW của Trung ương và Quy định số 890-QĐi/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; lồng ghép trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương nhất là các dịp Kỷ niệm: 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); 115 năm Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021); 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021); 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021); Kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2021) và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2021)...

Tăng cường thời lượng tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đặc san, tạp chí, bản tin, cổng thông tin điện tử phản ánh kịp thời những chuyển biến tích cực tại các cơ quan, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, mạng xã hội...

Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá tác phẩm, ấn phẩm về chủ đề học tập và làm theo Bác, nhất là những tác phẩm, ấn phẩm có giá trị, tạo sức lan tỏa trong xã hội; phát động giải thưởng sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025.

Thứ hai, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện chuyên đề; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch toàn khóa, hằng năm

Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 của Trung ương (sau khi có văn bản và hướng dẫn của Trung ương).

Các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.

Thứ ba, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định số 08-QĐi/TW của Trung ương và Quy định số 890-QĐi/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), các nghị quyết Trung ương (Khóa XIII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định số 08-QĐi/TW của Trung ương và Quy định số 890-QĐi/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đưa nội dung các chỉ thị, nghị quyết vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn định kỳ và đăng ký cam kết thực hiện đầu năm kiể, có kiểm tra, giám sát, giá kết quả cuối năm. Tiếp tục phát động, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thảo luận xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021; chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Căn cứ tình hình thực tiễn, cấp ủy địa phương, đơn vị xác định, lựa chọn những nội dung đột phá nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 kết hợp với triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”, Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Thứ tư, tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề của Trung ương, chủ đề của tỉnh

Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhằm đánh giá đúng thực chất, khách quan kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị, chuyên đề của Trung ương, chủ đề của tỉnh gắn với việc biểu dương các điển hình tiên tiến toàn tỉnh.

Thứ năm, xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục chỉ đạo mỗi đảng bộ lựa chọn 2 - 4 tập thể, mỗi chi bộ lựa chọn 2 - 3 cá nhân mới để bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, đời sống, tạo sức lan tỏa.

Thứ sáu, tăng cường giáo dục lý luận chính trị; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái

Trường Chính trị Trần Phú, Trung tâm chính trị các huyện, thành, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh nghiên cứu, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch giáo dục lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng. Chú trọng chương trình bồi dưỡng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động cập nhật các quan điểm, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nội dung chuyên đề toàn khóa của Trung ương, của tỉnh vào bài giảng, các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên và học viên.

Các cơ sở giáo dục, đào tạo đưa nội dung bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy tích hợp ở các trường phổ thông. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 53-KL/TW, ngày 04/5/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 07/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Tăng cường các hoạt động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị. Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết hợp giữa tuyên truyền thông qua bài viết với tuyên truyền miệng qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên... đưa nội dung chuyên đề vào các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nói chuyện thời sự… Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên.

Thứ bảy, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp

Cấp ủy các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Chủ động kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các nghị quyết Trung ương (khóa XIII) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với phương châm phòng ngừa, lấy xây là chính.

Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các quy định, quy chế nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực; phát huy dân chủ thực sự trong tổ chức Đảng, chính quyền các cấp; phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Thông qua kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn những tồn tại, khuyết điểm; kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo. Đưa kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng hằng năm; làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ...

 

Minh Triết

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất