Thứ Năm, 20/6/2024
Nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Chủ Nhật, 11/11/2018 15:33'(GMT+7)

Phát huy vai trò và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc minh bạch hoá thông tin

Hội thảo, tọa đàm “Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục,

nâng cao nhận thức, hình thành ý thức bảo vệ môi trường”.

Hội thảo, tọa đàm “Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức bảo vệ môi trường”.

Thông tin đã và đang đáp ứng những yêu cầu đa dạng, phong phú của con người trên tất cả các phương diện của đời sống xã hội. Nhanh nhạy, phong phú, thiết thực, hữu ích - đó là những đóng góp của thông tin. Tuy nhiên, một trong những vấn đề đang được quan tâm và đang đòi hỏi đối với việc truyền bá thông tin là tính minh bạch. Thông tin thiếu hoặc không minh bạch sẽ đưa tới nhiều hệ lụy đối với những đối tượng tiếp nhận. Sự thiếu minh bạch trong thông tin có những biểu hiện bằng rất nhiều hình thức như: Sự kiện đã diễn ra nhưng không trực tiếp đưa tin, đưa tin một nửa sự thật, đưa tin bằng cách giải thích quanh co, che đậy một phần sự thật hoặc nhấn mạnh mặt có lợi và làm nhẹ đi mặt bất lợi, đưa tin mà như không đưa tin.

Việc xem xét, phân tích tính minh bạch trong thông tin sẽ không tính tới những yếu tố khách quan bất khả kháng, mà chỉ đề cập đến yếu tố chủ quan là vai trò và trách nhiệm của chủ thể đưa thông tin, tiếp thu và truyền dẫn lan tỏa thông tin. Thông tin thiếu minh bạch của chủ thể đưa tin có thể do trình độ hạn chế, thiếu kiến thức, do ý thức trách nhiệm còn yếu kém hoặc do sự lúng túng, cân nhắc những ảnh hưởng của thông tin có những mặt gây bất lợi. Tất nhiên trong việc cung cấp, tiếp nhận và lan tỏa thông tin cũng cần tính tới những tình huống “nhanh nhảu đoảng” hoặc “thà thà hư”, nhưng về mặt nguyên tắc, thông tin phải là trung thực và chính xác. Thông tin minh bạch, lại có định hướng thông tin một cách đúng đắn sẽ vô cùng hữu ích đối với công tác tư tưởng, văn hóa, tạo lập sự đồng thuận và động lực cho xã hội. Thông tin minh bạch luôn luôn gắn bó với một xã hội văn minh, hài hòa, dân chủ. Vì thế, muốn bảo đảm sự minh bạch của thông tin đối với chúng ta, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các tổ chức, cá nhân và nói chung là của toàn xã hội.

I. Phát huy vai trò của Đảng đối với việc minh bạch hóa thông tin.

Hiến pháp nước ta đã ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của các dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Đảng ta lãnh đạo toàn xã hội nên mọi chủ trương, đường lối của Đảng đều là những nguồn thông tin quan trọng hàng đầu đối với toàn thể nhân dân ta.

Trong tình hình hiện nay, Đảng ta chủ trương phát triển đất nước toàn diện, đồng bộ hơn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Đảng ta đã xác định những định hướng lớn: Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục, đào tạo; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ. Xây dựng văn hóa thực trở thành nền tảng tinh thần của xã hội; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Quản lý có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc Tổ quốc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ở vùng dân tộc thiểu số - Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ở vùng dân tộc thiểu số - Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Những đường lối, chủ trương của Đảng như đã nêu trên đã bao quát một cách cơ bản nhất đời sống đất nước và đời sống xã hội. Mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng là nguồn thông tin gốc, chính thống để toàn Đảng, toàn dân quán triệt, xây dựng thành những chương trình hành động cụ thể đối với từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và thấm đậm trong từng cán bộ, đảng viên, quần chúng, tạo tiền đề vững chắc cho việc thống nhất tư tưởng, hành động của toàn xã hội.

Trên thực tế, mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng đều bắt nguồn từ thực tiễn yêu cầu phát triển đất nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Chính vì thế, thông tin về những nội dung nghị quyết, chủ trương của Đảng được toàn Đảng, toàn dân tiếp thu và hết sức tin tưởng. Nhiều thông tin về sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư về công cuộc chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống”, tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đặc biệt là những động thái xử lý cụ thể chống tham nhũng, tiêu cực đã làm nức lòng toàn Đảng, toàn dân. Những kết quả như vậy có sự đóng góp thiết thực của thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch.

Hiện nay, trong điều kiện hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu và ngày càng mở rộng, sự giao lưu, đan xen và đấu tranh trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ngày càng sâu sắc, phức tạp, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác thông tin tuyên truyền càng sâu sắc hơn. Điều đó đặt ra đối với các cơ quan của Đảng, nhất là Ban Tuyên giáo Trung ương cần kiểm soát và làm chủ thông tin, định hướng thông tin, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn xã hội. Sự minh bạch hóa thông tin trong điều kiện như vậy chính là phải làm sáng rõ bản chất, những nội dung, những khía cạnh chính yếu của các vấn đề, những sự kiện đang diễn ra ở trong nước cũng như trên thế giới. Thông tin càng rõ ràng, đầy đủ càng tránh được những hiểu lầm, hiểu sai lệch và tránh được sự suy diễn làm cho méo mó sự vật, hiện tượng. Thông tin đầy đủ, chính thống, chính xác, minh bạch sẽ phát huy tối đa những yếu tố tích cực, giảm thiểu tối đa những thông tin xấu độc, định hướng thông tin, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho đường lối, chủ trương của Đảng thấm đậm trong tư tưởng và hành động của toàn dân, tạo thành động lực phát triển xã hội.

2. Phát huy vai trò của Quốc hội trong việc minh bạch hóa thông tin

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta. Theo Hiến pháp nước ta, Quốc hội là cơ quan làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật; là cơ quan giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật; quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là ba nhiệm vụ quan trọng trong nhiều nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội. Ba nhiệm vụ này có liên quan trực tiếp thông tin và minh bạch hóa thông tin.

Thực hiện chức năng lập pháp, chúng ta đã chứng kiến việc Quốc hội chuẩn bị, tạo dựng và ban hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Trong toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ trọng đại đó, mọi vấn đề có liên quan đến Hiến pháp, đều được Quốc hội thông tin thường xuyên, kịp thời và minh bạch đến toàn thể nhân dân. Hiến pháp năm 2013 của nước ta là sự kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Do đó, trong Hiến pháp 2013 có những điều được giữ nguyên, có những điều có sự chỉnh sửa và có những điều mới đáp ứng tình hình hiện nay. Tất cả những việc đó vừa qua đã được Quốc hội thông tin công khai, có sự phân tích luận giải thấu đáo, minh bạch để toàn thể nhân dân thấy rõ, góp ý, phản biện. Hơn thế nữa, trong một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Quốc hội đã chủ trương mở rộng, phát huy dân chủ, tham khảo ý kiến rộng rãi nhất có thể được, giúp cơ quan soạn thảo tiếp thu, sửa chữa. Khi bản Hiến pháp đã được chỉnh sửa, hoàn thiện bước đầu, Quốc hội đã xin ý kiến toàn dân. Tất cả việc làm đó thể hiện tính minh bạch trong thông tin của Quốc hội.

Trong hoạt động của Quốc hội, nhiệm vụ giám sát tối cao được tiến hành thường xuyên và thông tin về những cuộc giám sát đó cũng như những kết luận kết quả giám sát đều được thông báo trong kỳ họp Quốc hội và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc giám sát trong lĩnh vực giao thông, đặc biệt là việc xây dựng đường xá, cầu cống và các trạm thu phí lưu thông trên các vùng miền của đất nước đã được Quốc hội thông báo công khai, có căn cứ và lập luận rõ ràng, thể hiện tính minh bạch và được nhân dân rất đồng tình.

Những quyết sách lớn của Quốc hội mang tầm chiến lược trong những năm qua đã được Quốc hội thực hiện và công khai từ chủ trương đến các bước thẩm định và quyết định cuối cùng. Các dự án lớn như Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu, dự án xây dựng đường sắt Bắc Nam, dự án xây dựng sân bay Long Thành v.v.. đều được Quốc hội bàn bạc kỹ, thông báo cho toàn dân cả mặt được và những tác động tiêu cực của dự án để đề phòng một cách chủ động, tích cực.

Các kỳ họp Quốc hội ngày càng thu hút sự quan tâm của toàn thể nhân dân bởi sự công khai, minh bạch. Càng ngày, càng nhiều cuộc họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp, đưa tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tất cả các ý kiến, các chiều cạnh của vấn đề cần bàn thảo. Đây là một trong những điểm sáng trong hoạt động của Quốc hội nước ta, được nhân dân rất đồng tình, ủng hộ và được nhiều bè bạn thế giới thán phục. 

Minh bạch hóa thông tin trong hoạt động của Quốc hội càng làm cho Quốc hội gắn với đời sống muôn hình vạn trạng của cử tri cả nước, càng khẳng định Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của toàn dân, Quốc hội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

3. Phát huy vai trò của Chính phủ.

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ có trách nhiệm lớn nhất là cơ quan thực hiện vai trò quản lý, điều hành công việc của đất nước.

Từ chức năng và nhiệm vụ của Chính phủ, có thể nói mọi mặt đời sống của đất nước đều có và đều cần sự quan tâm của Chính phủ và từ đó mọi thông tin của Chính phủ đều có tác động đến xã hội, đến nhân dân.

Thông tin của Chính phủ đa dạng, bao quát nhiều lĩnh vực và tác động trực tiếp đến đời sống xã hội. Từ các Nghị quyết, nghị định của Chính phủ, các quyết định, kết luận của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ đến các thông tư hướng dẫn, các văn bản quy định của các bộ, ngành trung ương đều hàm chứa các nội dung có ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

Tình hình thế giới, trong nước luôn có nhiều chuyển biến đưa tới những thời cơ và thách thức đối với hoạt động của Chính phủ. Trước mọi biến động của tình hình hoặc những sự kiên, cả những vụ việc cụ thể phát sinh, nhân dân luôn mong mỏi có ý kiến và những giải quyết của Chính phủ. Hoạt động của các thành viên của Chính phủ trong các lĩnh vực, trong mọi vùng, miền của đất nước khi được phản ánh, đều là những tin tức mang lại ấn tượng đối với công chúng. Chính vai trò to lớn của Chính phủ quyết định tầm quan trọng của những thông tin từ Chính phủ và sự minh bạch hóa thông tin càng có ý nghĩa.

Trong thời gian qua, trong công tác điều hành quản lý, phục vụ nhân dân và kiến tạo đất nước, Chính phủ đã thông tin rất kịp thời, đầy đủ, cặn kẽ và ngày càng rõ ràng, minh bạch. Tính minh bạch thể hiện là giải quyết ngay được thì có kết luận rõ ràng; có việc chưa thể giải quyết một sớm một chiều cũng nêu rõ khả năng sẽ thực hiện; những cản trở và hướng khắc phục để đi tới mục tiêu cuối cùng. Từ đó các vấn đề nảy sinh cần có sự quan tâm giải quyết của Chính phủ đều được thông tin chính thức, đáp ứng sự mong đợi của người dân.

Minh bạch hóa thông tin của Chính phủ chính là sự phản ánh những hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả của Chính phủ trong quá trình quản lý, điều hành các công việc của đất nước. Thông tin minh bạch tạo sự kết nối bền chặt giữa chính phủ với người dân, mang lại niềm tin cho nhân dân về một chính phủ của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

4. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chức năng và nhiệm vụ của Mặt trận với các thành viên hết sức rộng rãi cho thấy sự tác động của các thông tin từ Mặt trận và các thành viên là rất quan trọng, tác động đến toàn xã hội.

Thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận là cơ quan hết sức quan trọng trong việc thu thập ý kiến của rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, trong tất cả các kỳ họp Quốc hội, những ý kiến tập hợp của Mặt trận đều được báo cáo công khai trước Quốc hội, được phát thanh, truyền hình trực tiếp và được các phương tiện thông tin phản ánh. Điều đó cho thấy sự quan tâm của nhân dân và sự đóng góp nhiệt tình của nhân dân đối với công việc chung của đất nước. Mặt trận đại diện cho tiếng nói của các tầng lớp nhân dân, của đông đảo cử tri cả nước nên các thông tin từ Mặt trận đều hết sức cần sự minh bạch, rõ ràng. Các thông tin của Mặt trận trong khi triền khai các công tác bức thiết của đất nước như cứu trợ xã hội, ủng hộ giúp đỡ đồng bào các vùng miền khi bị thiên tai. Những thời điểm đó, Mặt trận cùng với Đảng, Nhà nước thực sự là nơi tin yêu, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân. 

Là cơ quan thay mặt các tầng lớp của nhân dân, các giai tầng xã hội, Mặt trận đóng vai trò quan trọng trong việc hiệp y, giới thiệu các đại biểu cho hội đồng nhân dân các cấp và cho Quốc hội. Chính sự công khai, minh bạch của các kiến nghị và các thông tin của Mặt trận đã là cơ sở vững chắc để nhân dân bầu chọn được các đại biểu xứng đáng thay mặt mình trong các cơ quan dân bầu.

5. Phát huy vai trò và trách nhiệm của hệ thống báo chí, truyền thông.

Báo chí, truyền thông như hệ thống gương phản chiếu thực tế muôn hình, vạn trạng của đời sống xã hội và cốt vật chất để báo chí, truyền thông phản ánh chính là tình hình thế giới và trong nước. Gắn bó mật thiết với nhân dân, báo chí, truyền thông Việt Nam không chỉ thực hiện chức năng phản ánh xã hội, cung cấp thông tin, luận cứ hướng dẫn tư tưởng cho người đọc, người xem, người nghe, mà còn phục vụ nhu cầu giải trí, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Báo chí, truyền thông luôn là lực lượng hữu hiệu nhất thông tin cho nhân dân Việt Nam nhanh chóng nắm bắt tình hình thế giới và thông tin đối ngoại để bạn bè quốc tế ngày càng hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa và cao cả của Việt Nam. Minh bạch, công khai là phương thức chỉ đạo quan trọng trong mọi hoạt động báo chí, truyền thông.

Là công cụ thiết yếu của Đảng và Nhà nước, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình trong việc minh bạch hóa thông tin, hệ thống báo chí, truyền thông đang thực hiện những nội dung tuyên truyền trọng yếu là: Thứ nhất, phản ánh việc tăng cường xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thứ hai, xây dựng bộ máy tổ chức của toàn thể hệ thống chính trị tinh gọn,hiệu lực, hiệu quả. Thứ ba, nâng cao chất lượng tư tưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Thứ tư, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Thứ năm, thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Là diễn đàn quan trọng của nhân dân, thông qua việc phản ánh một cách sát thực, sâu sắc những tâm tư nguyện vọng và những đóng góp của nhân dân với Đảng, Nhà nước, báo chí truyền thông góp phần đưa hơi thở của cuộc sống đến với các chương trình nghị sự của Đảng và Nhà nước để từ đó hình thành những nghị quyết mới, chính sách mới nhằm giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội.

Để phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc minh bạch hóa thông tin, hoạt động của báo chí, truyền thông luôn được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự hướng dẫn nghiệp vụ, đạo đức người làm báo của Hội Nhà báo Việt Nam.

6. Phát huy vai trò của các cá nhân.

Trong xã hội ta, nhân dân được xác nhận là người chủ của xã hội, của đất nước nên mỗi người dân đều có vai trò và trách nhiệm trong những hành động, việc làm của mình. Thông tin đối với cá nhân cũng là vấn đề đáng được quan tâm. Mỗi cá nhân hiện nay vừa là người tiếp nhận, sau đó là truyền tải thông tin, nhưng trong nhiều trường hợp, là nguồn cung cấp thông tin. Trong điều kiện hiện nay, Internet, mạng xã hội đã trở thành một môi trường thuận lợi cho việc cung cấp, chia sẻ, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin cho tất cả mọi người, thì mỗi người sử dụng những phương tiện của mình, đương nhiên trở thành một nơi cung cấp thông tin cho cộng đồng. Chính sự cung cấp thông tin của các cá nhân đã phản ánh mọi mặt đời sống của xã hội cũng như đời sống riêng tư trên Internet, mạng xã hội, đáp ứng yêu cầu nắm bắt và trao đổi thông tin thường xuyên, thiết yếu của người dân, tác động trực tiếp làm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi cá nhân, tổ chức và của toàn xã hội.

Hiện nay cả nước có tới 59 triệu người sử dụng Internet, chiếm 62,7% dân số. Việt Nam xếp thứ 8 ở châu Á và thứ 18 trong 20 quốc gia có tỷ lệ người dân sử dụng Internet cao trên thế giới. Với ưu thế vượt trội, Internet hiện đang đóng vai trò quan trọng tác động đến tư tưởng, tình cảm của con người và từ đó tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Vai trò càng ngày càng to lớn của thông tin trên Internet càng cần phải nhận rõ tính hai mặt của nó. Một mặt, thông tin trên Internet và trên các phương tiện thông tin có nội dung tích cực bảo đảm tính công khai, minh bạch. Đó là các thông tin cá nhân bình luận tích cực và làm sáng rõ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong và ngoài nước; về tấm gương người tốt việc tốt, những việc làm tử tế, những hành vi đẹp; về kỹ năng sống tích cực, yêu đời và có ích với cộng đồng; định hướng về những vấn đề mà dư luận quan tâm. Ngược lại, có một số thông tin cá nhân trên mạng xã hội và trên các phương tiện thông tin có những nội dung sai trái, độc hại. Đó là những thông tin không phù hợp về chuẩn mực văn hóa, đạo đức dân tộc, kích động tình dục, bạo lực; lừa đảo; xuyên tạc sự thật; chống phá đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Trước tình hình như vậy, vấn đề đặt ra là cần nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội cũng như của từng cá nhân trong việc cung cấp thông tin, khuyến khích việc đưa thông tin tích cực, minh bạch lên Internet, mạng xã hội để giữ vững vai trò chủ động thông tin. Cần lấy phương châm thông tin là nhanh nhạy, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước trong việc vừa dẫn dắt, làm chủ và định hướng thông tin, phát huy vai trò tích cực của mọi tổ chức, mọi cá nhân đối với công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng tích cực, công khai, minh bạch.

7. Môi trường pháp lý bảo đảm cho việc minh bạch hóa thông tin 

Minh bạch hóa thông tin, tuyên truyền tạo cơ hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp cận thông tin đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm mà nhân dân quan tâm. Đây là điều không phải tự nhiên, tự phát mà có được, nó phải được luật hóa trên thực tế, phải trở thành yêu cầu bắt buộc đối với cơ quan công quyền, là trách nhiệm của những người làm công tác thông tin, tuyên truyền. Đảng, Nhà nước phải bằng mọi nỗ lực trong xây dựng thể chế, chính sách pháp luật bảo đảm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được tiếp cận thông tin một cách thuận tiện, kịp thời, rõ ràng và phù hợp nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận về nhận thức và hành động của xã hội. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá tính minh bạch hóa thông tin, tuyên truyền. Môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ, rõ ràng, cụ thể cho việc minh bạch hóa thông tin, tuyên truyền trên mọi lĩnh vực của đời sống, thể hiện sự tiến bộ của xã hội, sự phát triển của quốc gia.  

Ngoài ra, tính minh bạch hóa thông tin còn được đánh giá ở việc bảo đảm các nguồn lực: Hạ tầng kỹ thuật, tài chính, nhân lực cho việc công bố công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu./.

Đinh Thị Mai - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất