Thứ Hai, 15/7/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Tư, 26/6/2024 13:32'(GMT+7)

Phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ Quân đội trong tình hình mới

Thượng tướng, PGS. TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày tham luận. (Ảnh: TTXVN)

Thượng tướng, PGS. TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày tham luận. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Trưởng Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, chính trị tinh thần là nhân tố giữ vai trò quyết định trong nâng cao nhận thức, xây dựng, củng cố niềm tin, tình cảm và ý chí quyết chiến, quyết thắng của Quân đội; là động lực to lớn giúp bộ đội vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Hội thảo nhằm góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học; đề xuất giải pháp phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ Quân đội, đóng góp vào việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Chính ủy Trường Sĩ quan chính trị trình bày tham luận. (Ảnh: TTXVN)

Đề dẫn Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị khẳng định, xây dựng, phát triển, phát huy nhân tố chính trị tinh thần là vấn đề có tính quy luật, nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Thực tiễn gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định nhân tố chính trị tinh thần là cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta, bảo đảm cho Quân đội ta luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, phương hướng, mục tiêu xây dựng Quân đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới về lý luận, thực tiễn phát triển, phát huy nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ Quân đội.

Chú thích ảnh
PGS. TS. Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trình bày tham luận. (Ảnh: TTXVN)

Nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, PGS. TS. Lê Hải Bình, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, cần xây dựng niềm tin về sức mạnh chính trị tinh thần cho cán bộ Quân đội theo tư tưởng “người trước, súng sau” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể, xác định các nội dung tuyên truyền vừa đảm bảo tính bao quát, toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, gắn với đặc thù của cơ quan, tổ chức, lực lượng...

Theo Đại tá, PGS. TS. Nguyễn Tiến Chung, Chủ nhiệm Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (Học viện Quốc phòng), những thời cơ và thách thức luôn xuất hiện, tồn tại đan xen nhau, tác động lẫn nhau và tác động đến phát triển nhân tố chính trị tinh thần của cán bộ. Tuy nhiên, mức độ và kết quả tác động còn tùy thuộc vào nhận thức chủ quan và hoạt động thực tiễn của chủ thể, lực lượng tham gia phát triển. Do vậy, việc nhận diện vấn đề này đóng vai trò quan trọng trong quá trình xác định chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm phát triển nhân tố chính trị tinh thần của cán bộ Quân đội hiện nay.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận, tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự phát triển nhận thức, tư duy của Đảng về xây dựng nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ trong sự nghiệp xây dựng Quân đội; làm sáng tỏ nội hàm quan niệm, yếu tố cấu thành, nội dung biểu hiện, mối quan hệ giữa nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ Quân đội với các yếu tố khác trong chỉnh thể thống nhất, biện chứng của các yếu tố cấu thành sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Đồng thời, qua Hội thảo đã tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm, phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng, phát triển nhân tố chính trị, tinh thần của đội ngũ cán bộ ở từng loại hình cơ quan, đơn vị; đánh giá, dự báo đặc điểm tình hình, làm rõ thời cơ, thách thức, những vấn đề tác động trực tiếp đến phát triển nhân tố chính trị của đội ngũ cán bộ Quân đội.

Ngoài ra, các tham luận cũng làm rõ hơn mối quan hệ giữa đào tạo cán bộ và phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ Quân đội; vấn đề đổi mới nội dung, chương trình, quy trình, phương thức đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu mới về mục tiêu, chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữa nhà trường với đơn vị, nhằm phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ Quân đội...

Kết luận Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn khẳng định, phát triển nhân tố chính trị tinh thần của đội ngũ cán bộ Quân đội là quá trình thường xuyên, lâu dài, thông qua thực hiện tổng hợp các phương thức phù hợp, hiệu quả, như công tác tuyên truyền, giáo dục; rèn luyện, thử thách trong hoạt động thực tiễn và đẩy mạnh tự học tập, tự rèn luyện; phát huy trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, lực lượng trong và ngoài Quân đội.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức mong muốn mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng các nội dung, kết quả của Hội thảo vào giảng dạy, nghiên cứu, học tập, công tác, phục vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới../.

TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất