Thứ Ba, 23/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 4/10/2018 18:16'(GMT+7)

Phú Yên: Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong học và làm theo Bác

Từ đó, đề xuất những mô hình hay, cách làm hiệu quả để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tổng hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh. 

Theo đồng chí Trương Văn Phương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, hơn 02 năm qua, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, trở thành công việc thường xuyên và từng bước đi vào nền nếp; nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác có sự chuyển biến tích cực, nhất là trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và tác phong làm việc; các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc học tập và làm theo gương Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và đời sống xã hội.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được gắn với các nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...

Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, như: Công tác tuyên truyền ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương hiệu quả chưa cao; chưa tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, bất mãn, cơ hội chính trị; việc lồng ghép tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt đoàn thể... chưa đáp ứng yêu cầu; việc tuyên truyền, cổ vũ phát hiện, nhân rộng những nhân tố điển hình, mô hình mới, gương người tốt, việc tốt, công tác biểu dương, khen thưởng chưa được chú trọng đúng mức nên hiệu quả và sức lan tỏa chưa cao. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức, chưa gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; việc xây dựng kế hoạch “làm theo” còn chung chung, chưa cụ thể, nội dung chưa sát với nhiệm vụ từng ngành, đơn vị; trong quá trình triển khai thực hiện còn mang tính hình thức, chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; chưa có nhiều cách làm mới, có tính đột phá trong thực hiện các tiêu chí “làm theo” nên kết quả chưa thật sự nổi bật; một số cán bộ chủ chốt, người đứng đầu một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nêu cao trách nhiệm gương mẫu trong học tập và làm theo Bác, thậm chí còn vi phạm đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí phải xử lý kỷ luật...

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao hiệu quả và sức lan tỏa của việc thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05 với nhiều hình thức, kết hợp giữa “xây và chống”. Các địa phương, đơn vị chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả; gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa ” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải có ý thức tự giác tham gia đầy đủ, nghiêm túc việc học tập lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm.

Thứ hai, hàng năm, sau kiểm điểm, các địa phương, đơn vị cần xem xét vấn đề nào còn hạn chế, yếu kém thì tập trung xây dựng sinh hoạt chuyên đề về vấn đề đó, trên cơ sở học tập chuyên đề cần tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, phân công người phụ trách, thời gian, phương thức, phương tiện để để tiến hành thực hiện. 

Thứ ba, các địa phương, đơn vị cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị số 05; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hình thức giáo dục, tuyên truyền phải luôn được đổi mới, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị và từng đối tượng; khắc phục sự rập khuôn, hình thức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy ; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiêu biểu, đồng thời phê bình những việc làm chưa tốt của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư, các đơn vị, địa phương cần đề ra những nội dung học tập cụ thể, thiết thực về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị mình, gắn với chức trách nhiệm vụ của mọi cán bộ, đảng viên, công chức; kết hợp chặt chẽ giữa xây đi đôi với chống; nâng cao ý thức tự học tập, tự nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức một cách thường xuyên, liên tục...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một di sản tinh thần vô giá đối với Đảng và dân tộc ta; trong bối cảnh thực tế hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn còn nhiều khuyết điểm, yếu kém trong phong cách làm việc, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít..., do đó việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là vô cùng ý nghĩa và quan trọng, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên chiếu vào tấm gương của Bác mà làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu... 

Tiếp thu và ghi nhận những ý kiến đề xuất về các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các đại biểu tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổng hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Võ Lum
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất