Thứ Tư, 22/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 28/9/2018 8:47'(GMT+7)

Quảng Nam: Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc

Hội nghị Tỉnh ủy thảo luận thông qua quyết định về sắp xếp bộ máy, nhân sự.

Hội nghị Tỉnh ủy thảo luận thông qua quyết định về sắp xếp bộ máy, nhân sự.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã chỉ đạo thống nhất một số nội dung sau:

Về quy định tổ chức, bộ máy bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Quảng Nam: Quy định tổng số lượng phòng tối đa là 21 phòng để thực hiện (Văn phòng Tỉnh ủy: 05 phòng; Ban Tổ chức Tỉnh ủy: 04 phòng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 04 phòng; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: 04 phòng; Ban Dân vận Tỉnh ủy: 02 phòng; Ban Nội chính Tỉnh ủy: 02 phòng); trong khi đó, 06 cơ quan hiện có tổng cộng 31 phòng. Như vậy, sau khi thực hiện sẽ giảm 10 phòng (Trong đó, Văn phòng Tỉnh ủy giảm 03 phòng; Ban Tổ chức Tỉnh ủy giảm 01 phòng; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giảm 01 phòng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giảm 02 phòng; Ban Dân vận Tỉnh ủy giảm 02 phòng; Ban Nội chính Tỉnh ủy giảm 01 phòng). 

Về quy định số lượng cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy với tổng số lượng tối đa không quá 15 người (Văn phòng Tỉnh ủy: 03 người; Ban Tổ chức Tỉnh ủy: 03 người; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: 03 người; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 02 người; Ban Dân vận Tỉnh ủy: 02 người; Ban Nội chính Tỉnh ủy: 02 người); trong khi đó, 06 cơ quan hiện có tổng cộng 17 người. Như vậy, sau khi thực hiện sẽ tinh giảm 02 người.

Về giảm cấp trưởng, cấp phó các đơn vị (phòng) thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy: Theo Quy định số 04-QĐi/TW về việc bố trí lãnh đạo các đơn vị (phòng) thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy quy định như sau: Phòng có dưới 10 người được bố trí 01trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng; có từ 10 người trở lên được bố trí 01 trưởng phòng và không quá 02 phó trưởng phòng. 

Như vậy, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 06 cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy sẽ giảm tổng cộng 09 Trưởng phòng và 30 Phó Trưởng phòng (Trong đó, Văn phòng Tỉnh ủy giảm 03 Trưởng phòng và 07 Phó Trưởng phòng; Ban Tổ chức Tỉnh ủy giảm 01Trưởng phòng và 10 Phó Trưởng phòng; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giảm 01 Trưởng phòng và 06 Phó Trưởng phòng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giảm 01 Trưởng phòng và 03 Phó Trưởng phòng; Ban Dân vận Tỉnh ủy giảm 02 Trưởng phòng và 03 Phó Trưởng phòng, Ban Nội chính Tỉnh ủy giảm 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng)

Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiện nay các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã và đang triển khai xây dựng Đề án Vị trí việc làm và Đề án sắp xếp, tinh giản đầu mối bên trong. Trong đó, đặc biệt là Đề án xây dựng Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cho các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Theo đó, giải thể Văn phòng các ban Đảng Tỉnh ủy và chuyển bộ phận cán bộ, công việc phục vụ về Văn phòng Tỉnh ủy. Về thẩm quyền và tiến độ, các Đề án này trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hoàn thành trong Quý IV/2018.

Sự chỉ đạo quyết liệt, cụ thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giúp cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy có cơ sở pháp lý, khoa học để tiến hành việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, phù hợp, có tính ổn định gắn với rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng Đề án vị trí việc làm, thực hiện tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Với những kết quả trong việc sắp xếp các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã khẳng định quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy./.

Hữu Thiên 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất