Thứ Bảy, 13/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Năm, 24/3/2022 6:0'(GMT+7)

Sáng tạo không ngừng để thúc đẩy sự phát triển của đất nước

THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU TRỌNG TÂM TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã luôn kiên định bản lĩnh chính trị, trung thành và kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm tốt vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội quân xung kích cách mạng, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh thiếu nhi, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Thế hệ trẻ cả nước luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tự hào dân tộc, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích trong học tập, công tác, lao động, sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là năm tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để tuổi trẻ Việt Nam tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về công tác thanh niên. Đại hội Đoàn các cấp cũng là mốc đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm, tiềm năng, sức sáng tạo và đóng góp của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Năm 2022 cũng là năm thứ hai các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và triển khai các nội dung chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Hội nghị văn hoá toàn quốc và các Hội nghị quan trọng khác của Đảng. Do vậy, tổ chức đoàn các cấp cần được quan tâm, chăm lo, củng cố, thực sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, công tác đoàn viên, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn, tạo tiền đề thuận lợi và là bước chuẩn bị quan trọng cho việc triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới. 

Từ những cơ sở quan trọng đó, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã lựa chọn chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”làm chủ đề công tác năm 2022 của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.Như vậy, cùng với 4 chủ đề công tác năm đã triển khai của những năm trước, toàn Đoàn sẽ triển khai được 5 chủ đề công tác gắn với việc thực hiện các mục tiêu trọng tâm đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Chủ đề này cũng sẽ góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên và thanh thiếu nhi trong tham gia xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tiến tới đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

Đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường biển sau đợt mưa lớn kéo dài.

Đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường biển sau đợt mưa lớn kéo dài. (Ảnh: Doanthanhnien.vn)

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, chương trình công tác năm 2022 cũng đã xác định cấp bộ đoàn cần chủ động thích ứng, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh, với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh. Tính kiên trì, bền bỉ, sáng tạo trong triển khai hoạt động cần được thể hiện rõ nét trong từng chương trình, hoạt động đề ra. Bên cạnh việc tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, chương trình công tác năm cũng nhấn mạnh, cần tăng cường các hoạt động bồi dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ Đoàn, đoàn viên. Đẩy mạnh các nội dung, hoạt động nhằm nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội; triển khai các giải pháp phát triển thế hệ trẻ lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thích ứng với tình hình dịch bệnh; chú trọng chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức các hoạt động của Đoàn. Triển khai các mô hình, cách làm mới để thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập. Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, đoàn viên, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn các cấp; nâng cao vị thế, vai trò, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; chỉ đạo, định hướng, củng cố hệ thống tổ chức Hội, Đội các cấp.

Để thực hiện chương trình công tác năm 2022, Trung ương Đoàn đã xác lập hệ thống các chỉ tiêu mà hệ thống tổ chức Đoàn phải đạt được, trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; đảm bảo kết quả thực hiện chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2017 – 2022, đó là:

1. 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về các Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

2. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 1.300.000 ý tưởng, sáng kiến.

3. Trồng mới ít nhất 20 triệu cây xanh.

4. Hỗ trợ vay vốn ít nhất 3.000 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế.

5. Hỗ trợ 1.500 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

6. Tư vấn hướng nghiệp cho 2.500.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 800.000 thanh niên.

7. Xây dựng mới 3.000 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

8. Hỗ trợ, giúp đỡ 1.500.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

9. Kết nạp 1.000.000 đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tăng ít nhất 2%.

10. Giới thiệu 300.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 240.000 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

KHƠI DẬY MẠNH MẼ LÝ TƯỞNG, KHÁT VỌNG, HOÀI BÃO CỦA THANH NIÊN

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và Đảng ta đã từng nhiều lần khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên đối với vận mệnh của quốc gia, dân tộc “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Trải qua mỗi giai đoạn phát triển của cách mạng, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ thanh niên Việt Nam đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Tiếp nối truyền thống dân tộc và các thế hệ cha anh, thanh niên Việt Nam hôm nay tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong mỗi đoàn viên thanh niên luôn mang trong mình bầu nhiệt huyết, lý tưởng cách mạng, sáng tạo không ngừng và luôn khát vọng, hoài bão để thúc đẩy sự phát triển của quốc gia, dân tộc. 

Với tinh thần đó, để thực hiện được các nhiệm vụ đặt ra của năm 2022, cũng là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đề ra các nhóm nội dung và giải pháp được xác định trên các mảng công tác lớn của Đoàn, cụ thể: 

Thứ nhấtcần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục của tổ chức Đoàn, khơi dậy mạnh mẽ lý tưởng, khát vọng, hoài bão của thanh niên hòa chung trong dòng chảy phát triển của đất nước.

Nếu đặt câu hỏi, “khát vọng, lẽ sống của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì?”. Có lẽ, câu trả lời được thể hiện rất rõ nét trong chính những hành động hằng ngày của mỗi bạn thanh niên, đó là tinh thần tận hiến vì quê hương, đất nước phát triển giàu mạnh. Khát vọng và nỗ lực của thanh niên trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu chính là những viên gạch góp phần dựng xây nên đất nước giàu mạnh, hùng cường.

Vừa qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 460-KH/TWĐTN-BTC thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng“về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn. Nhận thức được tinh thần của Kết luận không chỉ đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà trong cả hệ thống chính trị, một trong những nội dung đột phá được xác định là tập trung nâng cao tính chính trị của đoàn viên và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đoàn; ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Bên cạnh đó, tiếp tục kiên trì và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thanh niên, nhất là giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, giáo dục truyền thống. Hoạt động giáo dục thanh niên phải bắt nhịp nhanh hơn với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng biến đổi nhanh chóng của giới trẻ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa tiện ích của internet, mạng xã hội để tập hợp, định hướng, giáo dục, phù hợp với thị hiếu của thanh thiếu nhi. Đối với các nhiệm vụ cụ thể, tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục duy trì tổ chức và mở rộng đối tượng tham gia, nhân rộng các hình thức thi, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nội dung quan trọng hàng đầu để xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởngTổ chức các chương trình, hoạt động có tính giáo dục, tạo được sự lan tỏa trong thanh thiếu nhi nhân dịp các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Hội, Đội. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Cuộc vận động Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022, trong đó tổ chức sinh hoạt chuyên đề nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung của Hội nghị văn hóa toàn quốc, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Tăng cường các hoạt động giáo dục pháp luật, nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh thiếu nhi, đặc biệt trên không gian mạng. Những giải pháp cụ thể này sẽ là định hướng quan trọng để giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho thanh niên, hình thành phẩm chất cao đẹp của con người mới xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thích nghi và đáp ứng với sự phát triển chung của xã hội.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra là thúc đẩy chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động của Đoàn để phù hợp hơn với nhu cầu tiếp nhận, mong muốn tự khẳng định mình của thanh niên; tạo hiệu ứng xã hội tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững. Nâng cao năng lực số cho cán bộ đoàn, đoàn viênthông qua việc xây dựng và triển khai Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025”.Tiếp đó, 3 phong trào hành động cách mạngvà 3 chương trình đồng hành với thanh niên đã được xác định từ đầu nhiệm kỳ cần phải được tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả, bao gồm:các phong trào (1)“Thanh niên tình nguyện”; (2)“Tuổi trẻ sáng tạo”; (3)“Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”;các chương trình đồng hành(1)“Đồng hành với thanh niên trong học tập”; (2)“Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; (3)“Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”. Duy trì các phong trào đặc thùtrong từng nhóm đối tượngthanh thiếu nhi; tổ chức để thanh niên thực hiện các công trình, phần việcthanh niên, giải quyết các vấn đề cấp thiết tại địa phương, các vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo. Ban Chấp hành đoàn các cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời tham mưu cho cấp uỷ Đảng cùng cấp về công tác thanh niên; phối hợp với các cấp chính quyền tập trung tháo gỡ cơ chế liên quan đến công tác thanh niên; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để tạo cơ chế, nguồn lực cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Với vai trò phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp định hướng để Hội đồng Đội các cấp đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thiếu nhi. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, định hướng giá trị, hình thành nhân cách cho thiếu nhi thông qua chương trình, các cuộc vận động; quan tâm hơn đến giáo dục kỹ năng cho thiếu niên, nhi đồng; nhân rộng và tuyên dương các gương điển hình thiếu nhi học tập tốt, rèn luyện tốt.

Thứ ba, với chủ đề “xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, các giải pháp trong xây dựng Đoàn cần được quan tâm, chú trọng.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027, các cấp bộ đoàn phải tiếp tục tham mưu, thực hiện công tác rà soát, quy hoạch, giới thiệu cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội. Gắn với đó là tổng kết Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018 - 2022”và Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022”. Nâng cao chất lượng đoàn viên qua việc thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên, đánh giá, xếp loại đoàn viên hằng năm; thường xuyên kiểm tra, rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng, tình hình diễn biến đoàn số của các chi đoàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, thực hiện các chủ trương công tác mới để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và xây dựng đoàn vững mạnh về tổ chức như: sắp xếp lại mô hình tổ chức Đoàn ở những địa phương đã sắp xếp các đơn vị hành chính; tổ chức cho đoàn viên sinh hoạt ghép hoặc thành lập liên chi đoàn tại nông thôn; hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Đoàn định kỳ toàn xã, phường, thị trấn tại một số địa bàn, khu vực đặc thù; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy các cấp bộ đoàn và mô hình tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư; thành lập các chi đoàn khu chung cư, nơi cư trú của lao động nhập cư (khu nhà trọ), nhà lưu trú công nhân; phát huy hơn nữa quyền, ý thức, trách nhiệm của đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Trong năm 2023, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ xây dựng “Đề án đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp”trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt. Trong đó, đặc biệt chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thành đoàn TP Hồ Chí Minh khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Thành đoàn TP Hồ Chí Minh khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Thứ tư, tổ chức Đoàn sẽ phát huy hơn nữa vai trò trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.Chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở cho Đảng xem xét, kết nạp theo tinh thần của Chỉ thị 03-CT/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạpChủ động đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao,trưởng thành từ công tác Đoàn, Hội; chủ động giới thiệu để bổ sung nhân sự cho cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp.Tham mưu cấp ủy đưa cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức, năng lực của các cơ quan chính quyền, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể sang làm công tác Đoàn, Hội để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tham mưu tổ chức tuyển dụng, thu hút sinh viên giỏi, xuất sắc, tài năng trẻ vào các vị trí phù hợp trong hệ thống tổ chức Đoàn, Hội. Chủ động, sáng tạo, kiên trì tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách đối với thanh thiếu nhi, trọng tâm là tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; triển khai Kế hoạch thực hiện Luật Thanh niên 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, lại đang được sống trong một môi trường hòa bình, đổi mới, phát triển đất nước, tuổi trẻ Việt Nam nhất định sẽ nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữa vững và phát huy các thành quả các mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam muôn và yêu quý của chúng ta ngày càng giàu đẹp, hùng cường. Với tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, trong năm 2022, tuổi trẻ Việt Nam phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đề ra và tổ chức thành công Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, xây dựng Đoàn vững mạnh, toàn diện, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

TS. Nguyễn Ngọc Lương
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất