Thứ Bảy, 22/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 1/11/2023 15:25'(GMT+7)

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu kết luận và bế mạc Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu kết luận và bế mạc Hội thảo.

Hội thảo đã nhận được 27 bài tham luận từ các sở, ban, ngành, đoàn thể, các trường, viện, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe tham luận của các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy Nha Trang về các chủ đề: “Nhận diện các âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch hiện nay, đề xuất nhiệm vụ giải pháp”, “Chủ động tiến công, tích cực phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”, “Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay”, “Đấu tranh phản bác các đối tượng phản động, thù địch lợi dụng sự kiện chính trị quan trọng, các ngày kỷ niệm để xuyên tạc, chống phá”.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng thảo luận, chia sẻ nhiều giải pháp, kinh nghiệm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, thù địch trên mạng xã hội; nâng cao “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” của đoàn viên, thanh niên trước thông tin xấu độc, các luận điệu sai trái, thù địch; phát huy sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới...

Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả.

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục làm tốt hơn việc tuyên truyền, vận động, giáo dục để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, từ đó, xác định ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động và nâng cao khả năng “tự đề kháng” trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch; có đủ lý lẽ, lập luận để sẵn sàng đấu tranh bảo vệ “cái đúng” và phê phán, phản bác “cái sai”; kết hợp với kiên quyết xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng vi phạm.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo các cấp ủy, địa phương, đơn vị lan tỏa tinh thần, kết quả của Hội thảo để thời gian tới, mỗi địa phương, đơn vị có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả va chủ động hơn nữa trong Công tác 35. Trên cơ sở các bài tham luận và các ý kiến thảo luận tại Hội thảo, giao trách nhiệm cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu cô đọng nội dung làm tài liệu phục vụ Công tác 35 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo ngắn gọn, súc tích và thiết thực để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng thiết thực, hiệu quả trong thực tiễn, góp phần đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày càng vươn lên, đạt nhiều thành tích mới, góp phần xứng đáng vào công cuộc vun bồi và xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng phồn thịnh và văn minh./.

Ngọc Thảo

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất