Thứ Tư, 24/7/2024
Tây Ninh
Chủ Nhật, 14/11/2021 15:52'(GMT+7)

Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2021 - 2025

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2021

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2021

Nghị quyết nêu rõ, những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng và các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; nhất là trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp về xây dựng chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng yêu cầu và tình hình thực tế; trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp uỷ và người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng chưa thật sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao; công tác phòng ngừa tham nhũng ở một số nơi còn hình thức, việc kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ tuy có chuyển biến nhưng kết quả còn rất hạn chế, còn xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ngay trong đội ngũ những người làm công tác phòng, chống tham nhũng; tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong một số cơ quan, đơn vị khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn và đẩy lùi, còn xảy ra một số vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, đất đai… ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền các cấp, cũng như ảnh hưởng đến môi trường đầu tư phát triển của địa phương. 

Nguyên nhân chủ yếu do một số cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc triển khai và chỉ đạo tổ chức thực hiện chưa quyết liệt, việc cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện còn thiếu cụ thể; còn có tình trạng nói nhiều, làm ít, nói không đi đôi với làm; công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa được thường xuyên; tính gương mẫu, tự giác trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, kể cả một số ít cán bộ lãnh đạo, quản lý còn hạn chế; còn một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để tham nhũng, tiêu cực; việc phát hiện, xử lý vi phạm có trường hợp chưa nghiêm, thiếu kiên quyết và kịp thời, có vụ việc kéo dài, dư luận bức xúc; cơ chế tiếp nhận thông tin, bảo vệ và khen thưởng người tố giác các hành vi tiêu cực, tham nhũng còn bất cập, chưa phát huy hiệu quả.

GẮN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VỚI PHÒNG CHỐNG NHỮNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

Trong thời gian tới, quan  điểm xuyên suốt được Ban Chấp  hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh xác định, Đảng lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung thống nhất công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế và hình sự, có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đấu tranh không ngừng nghỉ, lấy phòng ngừa là chính, là cơ bản. 

Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực bảo đảm kịp thời, đúng người, đúng tính chất, mức độ vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm những người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, người bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực, khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; xem chống tham nhũng ngay trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng là việc làm tiên quyết để bảo vệ Đảng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch vững mạnh; phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng là quan trọng; đồng thời, phải chú trọng việc đấu tranh phòng, chống các hành vi tiêu cực khác để ngăn chặn, loại trừ các mầm mống của tham nhũng.

Đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống của Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI THAM NHŨNG

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn, khắc  phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua, tạo sự chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên trong phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, tự giác chấp hành của người đứng đầu, cán bộ đảng viên đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, công khai, minh bạch về tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, tài chính công, các quy trình, thủ tục về hành chính và công tác cán bộ. 

Tạo sự chuyển biến rõ rệt kết quả đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các hành vi tiêu cực, “tham nhũng vặt”, “lợi ích nhóm”, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP QUYẾT LIỆT

Nghị quyết xác định, trước hết, cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nêu cao tính tự giác, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng cho được sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân về phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí và các hành vi tiêu cực khác. Khắc phục tình trạng nghị quyết ban hành nhưng thực hiện không nghiêm, không hiệu quả, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, với tinh thần đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, phải tự giác nhận và chịu trách nhiệm khi để địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tham nhũng. 

Kiên trì giáo dục, rèn luyện, xây dựng đức tính liêm khiết và văn hoá tiết kiệm, không tiêu cực, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Trước hết là ý thức tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; biết trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, tiêu cực; phê phán, lên án và tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, đấu tranh loại bỏ tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý lo ngại việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng sẽ “làm chậm sự phát triển”, làm “hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”, “nhụt chí”, “làm cầm chừng”, “nể nang”, “phòng thủ”, sợ mất thành tích… Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức cách mạng, có những việc làm thiết thực, đăng ký và thực hiện nghiêm túc các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; phải cam kết bản thân không tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. 

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định của Đảng về khuyến khích đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực, chủ động và kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với tham nhũng, tiêu cực; khuyến khích và thực hiện nghiêm quy định bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục thực hiện tốt việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Phát huy có hiệu quả vai trò của các cơ quan báo chí, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giám sát, góp ý xây dựng với cấp uỷ Đảng, chính quyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35-16 tỉnh và hệ thống cơ quan Tuyên giáo các cấp trong việc chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu, hành vi lợi dụng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Chủ động và kịp thời đăng tải những thông tin chính thống để tuyên truyền, định hướng tư tưởng trước những vụ việc, vụ án tham nhũng lớn, phức tạp và những vấn đề có liên quan mà dư luận quan tâm. 

Hai là, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tập trung rà soát, cụ thể hoá kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng và quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ, hiệu quả. 

Các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định trong quản lý và hoạt động đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, công khai, minh bạch để phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, tham nhũng; nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: Đầu tư xây dựng, đấu thầu, mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị y tế, trường học, thu, chi ngân sách và các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, đất đai, tài nguyên khoáng sản; các lĩnh vực tài chính ngân hàng, thuế, hải quan, quản lý, cấp các loại giấy phép, hoạt động tư pháp, công tác cán bộ…; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, thực hiện nghiêm túc quy định công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các biện pháp đảm bảo để cán bộ, đảng viên và Nhân dân được tiếp cận thông tin và giám sát thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật. Kịp thời phát hiện, sửa đổi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng và quy định của pháp luật, khắc phục những kẻ hở trong quản lý, trong các quy định để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để ngăn chặn nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm ngay từ khi xây dựng chính sách, chủ trương.

 Tập trung chỉ đạo quyết liệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, tôn trọng trật tự, kỷ luật, kỷ cương trở thành văn hoá, chuẩn mực ứng xử phổ biến trong đời sống xã hội và trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, nhất là tính gương mẫu chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, khắc phục tình trạng cục bộ, thói quen tuỳ tiện, bệnh quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc. 

Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và quy định của pháp luật về việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác ở các lĩnh vực, theo danh mục chức danh, vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi; gắn với đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Tiếp tục thực hiện các quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai và công khai, minh bạch về tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người có chức vụ, quyền hạn; đồng thời, kịp thời quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách, đãi ngộ theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để góp phần ngăn ngừa hành vi tham nhũng.

Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí
'

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm toàn diện, đồng bộ, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện tốt Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của Uỷ ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng. Chú trọng công tác hậu kiểm sau kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc và được Nhân dân quan tâm như: Đất đai, quản lý, cấp các loại giấy phép, ngân hàng, quản lý, sử dụng ngân sách, mua sắm, đấu thầu…; phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ, công chức ở những nơi dễ xảy ra tham nhũng, có nhiều dư luận xã hội quan tâm để kịp thời phát hiện, giải quyết sớm, ngăn chặn từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; khắc phục những nguyên nhân gây ra tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ, đảm bảo vừa lựa chọn, sử dụng, bổ nhiệm được những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, vừa ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả.

Đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu trong việc tự kiểm tra để phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách tạo “nhóm lợi ích”, tiêu cực, tham nhũng. Kịp thời thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện và có nhiều dư luận xã hội phản ánh về tiêu cực, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết loại khỏi cơ quan Đảng - Nhà nước những cán bộ hư hỏng, tiêu cực, tham nhũng. Đưa nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm và để bình xét thi đua, khen thưởng; đồng thời, là tiêu chí để xem xét trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Thực hiện có hiệu quả công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ ngành, Kiểm toán Nhà nước...; khắc phục kịp thời các thiếu sót, tồn tại. Thực hiện nghiêm quy định khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình thanh tra, kiểm tra. 

Nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát và phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc thực hiện có hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục triển khai Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 về việc Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để kịp thời phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực. 

Cấp uỷ các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo để lắng nghe ý kiến và kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, nhất là những phản ảnh, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng. Khi phát hiện có hành vi tiêu cực phải xử lý, chấn chỉnh kịp thời, tuyệt đối không được bao che, dung túng, xử lý không nghiêm, để kéo dài, gây hoài nghi, dư luận bức xúc. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời, xử lý nghiêm những người lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ.

Quá trình phát hiện, xử lý người có hành vi sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực cần phải xem xét, đánh giá thật khách quan, biện chứng, thận trọng, cân nhắc kỹ bối cảnh lịch sử tại thời điểm xảy ra sai phạm, làm rõ động cơ, mục đích để phân biệt sai phạm của người linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, động cơ trong sáng, vì lợi ích chung với hành vi của những người có động cơ tư lợi cá nhân để xử lý cho phù hợp theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Bốn là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng

Các ngành, các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 08/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đối với công tác xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng theo quy định của Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị, nhất là các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra với công tác điều tra để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực góp phần răn đe, phòng ngừa; đối với vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự phải xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng tồn đọng, cần tập trung củng cố hồ sơ, nhất là đối với các vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc: Tích cực, khẩn trương; làm rõ đến đâu xử lý đến đó; không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận phạm tội thì phải truy tố, xét xử. Hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra để điều tra bổ sung hoặc huỷ án để điều tra, xét xử lại, không để vụ án kéo dài gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan giám định, định giá tài sản của tỉnh, đảm bảo phục vụ kịp thời có hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng về kinh tế. 

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án phải chỉ đạo kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng; kịp thời áp dụng các biện pháp theo pháp luật quy định về kê biên, tạm giữ tài sản, phong toả tài khoản… có liên quan của người có hành vi tham nhũng; khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng kinh tế.

Năm là, tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiệu quả hoạt động các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, khách quan, công tâm khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phải có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật, không còn uy tín với Nhân dân. Chú trọng công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng trong các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm nguyên tắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, cơ chế phối hợp trong từng cơ quan và giữa các cơ quan với nhau. Quan tâm trang bị phương tiện, điều kiện làm việc, thực hiện chế độ, chính sách hợp lý, đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng khoa học công nghệ… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; chú trọng “phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan thực hiện chức năng chống tham nhũng, tiêu cực”./.

 

Thắng Nguyễn

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất